نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مدیرگروه ژنتیک و به نژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.

2 گروه فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.

3 پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران.

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف GA3 و وزن غده بر رشد و گل‌دهی در گل شیپوری گلدانی رقم پیکاسو(Z. pentlandii cv. Picasso) انجام شد. غده‌ها با اندازه ها و میانگین وزنی درشت (30/ 6 گرمS1=)، متوسط (36/2 گرمS2=) و ریز (17/0 گرمS3=) در محلول اسیدجیبرلیک با سه غلظت 250 و 500 و 750 پی‌پی‌ام در لیتر به روش غوطه‌وری تیمار شدند. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه کشت شدند. نتایج نشان داد که بیشترین طول برگ، طول ساقه گلدهنده، قطر و طول گل (اسپات) در غده‌هایS1 و تیمار شده با جیبرلین 500 پی‌پی‌ام و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود. سریعترین جوانه‌زنی مربوط به غده‌هایS1 با تیمار 750 پی‌پی‌ام و زودترین گلدهی پس از جوانه‌زنی در غده‌هایS2 با تیمار 500 پی‌پی‌ام جیبرلین بود. دیرترین گلدهی در غده‌های S3 با تیمار هورمونی 250 پی‌پی‌ام اتفاق افتاد و غده‌های فاقد تیمارهورمونی در هر سه اندازه قادر به گلدهی نبودند. بیشترین وزن و قطر غده تولیدی مربوط به غده‌های S1 با تیمار هورمونی 500 پی‌پی‌ام جیبرلین و کمترین وزن در غده‌های S3 بدون تیمار هورمونی مشاهده گردید. در مجموع بر اساس نتایج این بررسی، بهترین شاخص‌های رشد و گلدهی مربوط به غده‌های S1 با تیمار هورمونی 500 پی‌پی‌ام جیبرلین بود. نتایج نشان داد که روش غوطه‌وری غده‌های شیپوری با هورمون GA3، می‌توان در برنامه‌ریزی تولید، افزایش زودبازدهی و انتخاب جمعیت‌های برتر در برنامه‌های اصلاحی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study the effect of tuber Size and GA3 on the Growth and Stimulation of Flowering of Z. pentlandii cv. Picasso.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Azimi 1
  • behzad edrisi 2
  • mobina hadi 3

1 PhD. Assist. Prof, Director of Department Genetic and Breeding, Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute (HSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, Iran.(www.niop.ir).

2 1Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran.

3 1Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran.

چکیده [English]

Background and Objective
Zantedeschia, native to southern Africa, herbaceous flowering plants in the family Araceae, common names are arum lily, trumpet lily, Pig lily, or Miniature Calla Lily. Calla lilies are one of the most color full flowers with a unique flower form. It is one of the most important pot, cut flower and outdoor plant in the world. GA3 is sometimes used to growth and flowering plants. The aimed of this study was to investigate the effects of GA3 and different weights of tubers on flowering and assess to qualitative and quantitative properties. the influence of gibberellic acid treatments (GA3) on growth and development of Zantedeschia in the greenhouse.
Materials and Methods
This research was carried out to evaluate the effect of different concentrations of GA3 on micro-tuber of Z. pentlandii cv. Picasso. Micro-tuber with three size and average weights large (S1=6.21g), medium (S2=2.26g) and fine (S3= 0.15g) were soaked for 30 minutes in GA3 solution with concentrations 0, 250, 500, 750 ppm. Experiments were carried out in a factorial arrangement with randomized complete block design with three replications in greenhouse. 10 micro-tuber cultured in bed with compounds of 60% coco peat and 40% perlite in greenhouse conditions. From the time of planting of the micro-tuber to harvesting, the ability of germination in micro-tuber, leaf length, leaf width, stem length, number of flowering stems, plant height, flower diameter (spathe), number of buds, bud length also the diameter and weight of the micro-tuber after harvest were evaluated.
Results
The results showed that the maximum length of flowering stem, diameter and length of flower (spathe) in S1 tubers and treated with 500 ppm and the least amount was observed for control treatment. The fastest germination was in S1 tubers with 750 ppm and the earliest flowering in S2 tubers with 500 ppm treated. The shortest flowering occurred in S3 tubers with 250 ppm, and the non-hormonal tubers in all three sizes were none flower. The highest weight and diameter tuber belonged to S1 tubers with 500 ppm and the lowest weight in S3 tubers without treatment. S3 did not enter the flowering stage.
Discussion
It has been shown that the treatment with GA3 on Zantedeschia ‘Picasso’ tubers caused earlier flowering and the formation of a greater number of flowers and leaves. The time between the start of the vegetation and the appearance of flower stems and the number of days decreased with GA3. Also, the method of soaking of tubers with GA3 can be used in production scheduling, early efficiency and selection of superior populations in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flowering
  • diameter of tuber
  • spathe
  • weight of tuber