پرسش‌های متداول

نحوه ارسال مقاله و تشکیل پرونده به چه صورت است؟

از تاریخ 1392/9/13 در مجله تولیدات گیاهی مقالات به صورت آن لاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شوند. لازم به ذکر است هیچ فایلی خارج از سامانه، اعتبار و کاربردی ندارد و مورد بررسی قرار نمی گیرد.
برای ارسال مقاله بارگذاری چهار فایل ضروری است:

1- فایل نهایی مقاله

2- فایل برگه شناسه (نام نویسندگان و موقعیتشان)

3- فرم تعهد تکمیل شده به امضاء نویسندگان

4- فایل جدول ها و شکل ها (جدول ها و فایل Excel شکل ها بصورت اصل و نه عکس)

نحوه پی گیری مقالات ارسالی به چه گونه می باشد؟

پس از گذشت یک ماه از زمان بررسی اولیه مقاله و ارسال مقاله به کارتابل سردبیر، چنانچه مقاله در وضعیت {در حال داوری} قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای مدیر اجرایی مجله ارسال نمایید:

plantproduction@scu.ac.ir

در ایمیل کد سامانه ای مقاله، عنوان مقاله، نام نویسنده مسئول مکاتبات و شماره تلفن تماس و نام مجله درج گردد.

مقاله در مرحله اولیه داوری، برای چند داور ارسال می گردد؟

حداقل 2 داور

آیا نویسنده(گان) امکان اطلاع از مشخصات داوران را دارند؟

خیر، نام داوران و مشخصات آنها به نویسنده(گان) اعلام نمی گردد.

آیا داور تطبیق دهنده (داوری نهایی) یکی از داوران مقاله است؟

در اکثر مواقع بله. فایل نهایی مقاله اصلاح شده به همراه فایل پاسخ های مستدل به داوران برای یکی از داوران جهت داوری و تطبیق نهایی ارسال می گردد.
در بعضی مواقع در صورت عدم پاسخ به موقع و یا عدم تمایل داوران به تطبیق نهایی داور دیگری به عنوان داور تطبیقی تعیین می گردد.