اصول اخلاقی

مجله

هیأت تحریریه در جلسات منظم خود، کلیه مقالات وصولی از سیستم که (با توجه به راهنمای نویسندگان سامانه مجله تهیه شده) را به‌طور دقیق بررسی می‌ نماید. مقالاتی که از نظر علمی‌ دارای نوآوری و با موضوع مجله هم‌خوانی داشته پس از جمع‌بندی نظرات، به داوران ارسال می‌‌شوند. سعی هیأت تحریریه بر این است که مراحل بررسی اولیه، داوری، هماهنگی و بررسی نهائی مقالات، ضمن لحاظ نمودن شرایط علمی‌، سرعت قابل قبولی داشته باشند. دفتر مجله پس از وصول نظرات داوری، مقاله را برای نویسنده ارسال، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران توسط نویسنده، برای کنترل آن به داور هماهنگ‌کننده ارسال می‌نماید. پس از اعلام داور هماهنگ‌کننده مبنی بر این‌که نظرات داوران به درستی اعمال و یا در حد قابل قبول علمی‌ انجام شده، پس از طرح در تحریریه و بررسی نهائی، مقاله پذیرش علمی‌ می‌‌گردد. هیات تحریریه مجله در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

 

نویسندگان

1ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

2- مقاله ارسالی به رؤیت تمامی‌ نویسندگان مقاله رسیده و شکل حاضر مقاله (اعم از محتویات، نام نویسندگان، ترتیب قرارگیری آنها، آدرس و تعیین نویسنده مسئول مکاتبه) با نظر موافق آنها صورت میگیرد.

3- در صورتی که مقاله مستخرج از پایاننامه است، نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبه قرار داده شده و نام نویسندگان بر اساس ترتیب سمت آنها در پایان نامه باشد.

4-کلیه خطوط مقاله حاصل پژوهش و کار فکری نویسنده یا نویسندگان باشد و در صورت ارجاع به انتشارات دیگران رفرنسدهی به طور دقیق انجام گردد. با این وجود نیز عین مطالب دیگران در مقاله حاضر کپی نشده و با برداشت و بیان و انشای خود نویسنده(گان) باشد.

5ـ مقالاتی ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در همایشها). همزمان و یا ضمن بررسی مقاله در این مجله نیز نباید به مجله دیگری جهت چاپ ارسال شود.

6- در صورت نقض هر یک از تعهدات فوق مجله علمی‌ تولیدات گیاهی حق حذف مقاله حتی پس از انتشار (با مکاتبه با مراجع ذیربط)، عدم عودت مبالغ پرداخت شده برای چاپ و عدم دریافت مقاله از نویسنده یا نویسندگان را برای همیشه دارد.

7- در صورت لزوم به تغییر درترتیب اسامی نویسندگان (افزودن، حذف یا جابجایی آنها) هم در برگه شناسه و هم در سامانه مجله، باید تمام نویسندگان رضایت خود را از تغییراسامی، در نامه ای با امضایشان به ایمیل مجله اعلام و دلیل آن را ذکر نموده تا بررسی گردد. همچنین  در صورت عدم توافق نویسندگان مسئله از طریق سازمان متبوع آنها بررسی تا طی نامه ای رسمی از سازمان به مجله اعلام گردد.

8- نویسنده(گان) متعهد می‌شوند که بخش های از مقاله که به رفرنس ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده نویسنده(گان) خواهد بود.

 

داوران

1- داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی‌ مقالات، به سردبیر و هیأت تحریریه مجله یاری رسانده و موجب ارتقای علمی‌ مقاله میشوند.

2- داوران انتخاب شده میبایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر مجله را در جریان نتیجه قبول داوری مقاله یا عدم امکان داوری آن قرار دهند.

3- کلیه اطلاعات موجود در مقالات میبایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

4- داوری مقالات بر اساس مستندات علمی‌ و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و نظر داوری به مجله و نویسندگان در مقاله و فرم ارزیابی ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای و غیر علمی‌ در داوری مقالات خودداری کند.

5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قولهایی که در مقاله استفاده شده است می‌ بایست با ارجاعدهی کامل در منابع همراه باشد.

6- شایسته است که داوران محترم از قبول مقالاتی که احساس می‌ شود نویسنده یا نویسندگان آن مقاله، برای داور شناخته شده باشند، خودداری فرمایند.

 7- چنانچه مقاله ای مشکوک به انتشار تکراری بود، داوران محترم مورد را  به مجله انتقال می دهند.

8- تشابه یابی مقالات توسط مجله انجام می شود.