تولیدات گیاهی یک نشریه با بازبینی دو سو ناشناس است و تمام مقالاتی که به این نشریه ارسال می‌شوند، در جلسه هیات تحریریه طرح و در صورت این‌که از نظر علمی مناسب تشخیص داده شوند، حداقل برای 3 داور ارسال می‌گردد. زمان بازبینی بستگی به زمینه موضوع مقاله متفاوت است. مقالاتی که از نظر علمی‌ دارای نوآوری و با موضوع نشریه هم‌خوانی داشته پس از جمع‌بندی نظرات، به داوران ارسال می‌‌شوند. سعی هیأت تحریریه بر این است که مراحل بررسی اولیه، داوری، هماهنگی و بررسی نهائی مقالات، ضمن لحاظ نمودن شرایط علمی‌، سرعت قابل قبولی داشته باشند. دفتر نشریه پس از وصول نظرات داوری، مقاله را برای نویسنده ارسال، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران توسط نویسنده، برای کنترل آن به داور هماهنگ‌کننده ارسال می‌نماید. پس از اعلام داور هماهنگ‌کننده مبنی بر این‌که نظرات داوران به درستی اعمال و یا در حد قابل قبول علمی‌ انجام شده، پس از طرح در تحریریه و بررسی نهائی، مقاله پذیرش علمی‌ می‌‌گردد. هیأت تحریریه نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.  مقالاتی که به نشریه تولیدات گیاهی ارسال می‌شوند نباید همزمان در نشریات دیگری مورد بررسی قرار گیرند و یا بخشی از آن‌ها نباید قبلاً منتشر شده باشد.