فرایند پذیرش مقالات

دفتر مجله پس از دریافت فایل اصلی مقاله ، فایل برگه شناسه و فایل شکل ها و جدول ها از طریق سامانه الکترونیکی مجله تولیدات گیاهی (journals.scu.ac.ir) مقاله را در جلسه هیات تحریریه طرح و در صورتی که واجد شرایط کلی مجله و از نظر علمی مناسب تشخیص داده شود، تعیین داور شده و برای داوران بصورت الکترونیکی ارسال می گردد بنابراین در صورت عدم مناسب بودن، به نویسنده مسترد و از روند بررسی خارج و مختومه می گردد.

از زمان ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه مجله، نگارنده مسئول می تواند روند بررسی مقاله خود را از طریق سامانه پی گیری نماید. چنانچه نظر داوران مثبت برای چاپ باشد برای رفع اشکالات به نویسنده مکاتبه کننده و به ایمیل ایشان فرستاده و پس از دریافت فایل مقاله اصلاح شده مطابق فرمت مجله و فایل پاسخ نویسنده به سوالات داوران جهت تطبیق به هماهنگ کننده ارسال می شود. بعد از تایید اعمال اصلاحات لازم از طرف نویسنده توسط هماهنگ کننده، پس از بررسی و تایید نهایی در هیات تحریریه در نوبت چاپ قرار می گیرد.