راهنمای تهیه مقاله مجله تولیدات گیاهی

مجله تولیدات گیاهی منشعب از مجله علمی کشاورزی، مقاله‌های تحقیقی در زمینه‌های تخصصی شامل (زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی) را که به زبان فارسی همراه با چکیده مبسوط انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر پس از بررسی اولیه و در روند داوری قرار خواهد داد:

نویسندگان لازم است در هنگام ارسال چهار فایل زیر را تکمیل و ارسال نمایند. 

الف- شرایط کلی 

1- مقاله مستند به نتایج پژوهشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله قبلاً یا به طور همزمان (تا اعلام نظر نهایی این مجله) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگرهها، سمپوزیومها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

3- متن مقاله حداکثر باید در 16 صفحه و در قطع A4  تنظیم شده باشد. لازم به توضیح است که در صفحه‌آرائی توسط مجله، مقالات پس از فرآیند داوری و پذیرش نهائی در چاپ ممکن است بیش از 16 صفحه شود. همچنین حداقل دو رفرنس از این مجله در مقاله جدید ارسالی استفاده شود.

4- مقاله باید از طریق سامانه مجلات الکترونیکی journals.scu.ac.ir، سایت دانشگاه شهید چمران، مجله تولیدات گیاهی، بدون به کار بردن واژه انگلیسی در متن تایپ شده و معادل واژه های انگلیسی در پانویس آورده شود.

5- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر استاد راهنما یا دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

6- مسئولیت صحت مطالب ارائه شده در مقالات به عهده نویسندگان است و باید در صفحه شناسه به امضاء تمامی نویسندگان (مبنی بر اطلاع از وضعیت مقاله برای چاپ در مجله)، رسیده باشد.

7- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

8- فرمت و قلمهای مورد استفاده در مقالات مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد (در انتهای صفحه راهنمای نویسندگان).

9- فایل کامل مقاله و برگ شناسه (اسامی کامل نویسندگان به همراه موقعیت و ترتیب آن‌ها با ثبت سامانه یکسان باشد) که همراه با امضای دیگر نویسندگان، بعلاوه فایل Word جداول و فایل Excel شکلها، (به صورت اصل و نه عکس) تهیه و پیوست گردد.

10- شکل‌ها و جدول‌ها: عنوان و محتوای جدول‌ها و شکل‌‌ها فقط به انگلیسی باشد. شکل‌ها و جدول‌ها اصل بوده، در اول یا آخر صفحه قرار گرفته و در وسط صفحه نباشد.

 

ب - مشخصات بخش های مختلف مقالات

1- برگ شناسه: شامل نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل (گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه) و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحهای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهدهدار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود. ضمناً برگه شناسه به همراه امضاء کلیه نویسندگان باشد.

2- عنوان مقاله:  حداکثر در 15 یا 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

3- چکیده فارسی:  در قالب یک پاراگراف و بصورت مبسوط نباشد. لازم است تا چکیده فارسی شامل مقدمه، مواد و روشها، نتایج و نتیجه گیری و کلید واژه‌ باشد. چکیده فارسی حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۶۰۰ کلمه باشد. 

4- کلید واژهها: واژههای مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

5- متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله پس از چکیده به صورت دو ستونه شروع شود و تا قسمت قبل از منابع ادامه یابد. چکیده فارسی (حداقل 400 و حداکثر 600 کلمه)، چکیده مبسوط انگلیسی (حداقل 500 و حداکثر 700 کلمه) و منابع مستثنی و یک ستون خواهند بود.

6- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

7- مواد و روشها: شامل شرح کامل مواد، روشها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

8- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات علت و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصله و بحثهای لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد همچنین نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) خودداری گردد.

الف- از مقالات مندرج در این مجله می توان به عنوان راهنمای تهیه جداول و رسم شکل استفاده نمود.

ب- عکسها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

پ- عناوین و مطالب عکسها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکلهای ترسیمی و به صورت اسکن شده نباشند.

ت- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجهگیری واقع شوند.

9- نتیجهگیری: در پایان فصل نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی در حدود یک تا دو پاراگراف یا حدود ده خط آورده شود.

10- سپاسگزاری: از تأمینکنندگان بودجه، امکانات و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک کردهاند، سپاسگزاری شود (حداکثر 4 سطر یا 40 کلمه).

11- منابع مورد استفاده در متن: شامل کتابها، مقالهها و سایر منابع معتبر علمی که مورد استفاده نویسنده قرار گرفتهاند باشد.

توجه به سابقه مجله (انتشار چاپی به‌عنوان مجله علمی کشاورزی از 1354) و انتشار الکترونیک و چاپی آن (از سال 1388 به‌عنوان تولیدات گیاهی) قابل رویت و دانلود نمودن مقالات چاپ شده از سایت مجله، انتظار این است که نویسندگان محترم مقالات جدید، از مقالات چاپ شده در این مجله علمی در زمینه مربوطه که شامل گیاهان زراعی، باغبانی، تنش‌ها و فیزیولوژی بوده، استفاده و در رفرنس‌ها به آن اشاره فرمایند. حداقل دو رفرنس از این مجله در مقاله جدید ارسالی استفاده شود.

 

الف-ارجاع به منابع در متن ترجیحاً در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند (Richard, 1993 و یا Richard et al., 1993) و در صورت ضرورت در ابتدای جمله، مانند ( ......... از کوچک‌تر هستند. (2007) .Kekecoglu et al در کشور ترکیه مطالعاتی برای تعیین این‌که آیا روش‌های ..................) ارائه شود.

ب- نحوه رفرنسدهی در متن در آخر جمله برای تمامی منابع اعم از فارسی و انگلیسی به صورت الگو زیر نوشته شود.


12- ضروریست منابع با استفاده از ابزار منبع‌نویسی EndNote نوشته شوند.

13- منابع مورد استفاده در فهرست منابع

الفمنابع اشاره شده در متن مقاله باید از منابعی باشند که بهصورت کتاب، مجله علمی، پایاننامه بوده و قابل دسترسی به وسیله خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.

ب- فهرست منابع به وسیله شماره و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود. چنانچه برخی از منابع فارسی باشند برای تبدیل آن به انگلیسی مثل ردیف 1 در زیر عمل میشود، که در آن نام نویسنده و نویسندگان به انگلیسی، سال مربوطه به میلادی تبدیل شده و در انتها عبارت [In Persian] اضافه شود.

با توجه به سابقه این مجله و نیز تنوع مقالات چاپ شده در زمینه علوم مختلف در گیاهان زراعی، باغی و اصلاح آنها، پیشنهاد می گردد، از سایت مجله که pdf کامل مقالات در آن قابل دسترس بوده و نیز از جستجوی کلمات برخوردار است، استفاده گردد.

نمونههائی از منبعنویسی

1- Anabi Milani, A. (2003). Effect of irrigation regimes on yield components and water use efficiency of wheat in saline soil. Soil and Water Science, 16(1): 121-135. [In Persian]

2- Hamsdi, I. (1994). A practical model and metapopulation dyanamics. Journal of Animal Ecology, 63: 151-162.

3- Molan, P.C., Smith, I.M., & Reid, G.M. (1988). A comparison of the antibacterial activity of some New Zealand honeys. Journal of Apicultural Research, 27(4): 252-256.

4- Whith, J.W. (1975). Composition of honey. In Crane, E. (ed), Honey: Acomprehensive survey. Heinemann, London, UK. pp: 157-206.

- نحوه نوشتن منابع تارنمایی (اینترنتی):

5- Food and Drug Administration. (2001). Revised Preventive Measures for blood products. http/www.fda.gov./ohrms/dokets/dokets/ac/01/briefing/ 3817b1. htm (accessed may 2007)

 

14- چکیده مبسوط انگلیسی Abstract: چکیده مقاله به زبان انگلیسی و به صورت مبسوط  (با رعایت نوع، اندازه قلم مجله، حداقل 500 و حداکثر 700 کلمه) و دارای بخشهای زیر باشد.

 

Introduction

Materials and Methods

Results and Discussion

Conclusion

Keywords

 

تاریخهای فارسی نیز در متن چکیده انگلیسی به تاریخهای میلادی تبدیل شوند. مقالاتی که شامل فهرست نام گونه‌های علمی موجودات زنده بوده و تعداد نام های لاتین آنها بیشتر از شرح فارسی باشد میتوانند تماماً به زبان انگلیسی تهیه شده و فقط حاوی چکیده فارسی باشند.


فرمت و قلمهای مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله تولیدات گیاهی

مقاله با استفاده از نرمافزارWord 2007 و به صورت فایل دو ستونه، اندازه کاغذ (21 × 29.7) سانتیمتر (قطع A4) با رعایت نکات زیر تهیه و در سامانه الکترونیکی مجلات journals.scu.ac.ir، سایت دانشگاه شهید چمران، مجله تولیدات گیاهی ثبت شود:

حاشیه و فاصله ها

    نوع و سایز قلم                            

 

 

توجه

بر اساس اعلام رسمی هیئت تحریریه مجله تولیدات گیاهی، مقالات استخراج شده از پایان نامه که برای بررسی و انتشار احتمالی به مجله ارسال می شوند، تنها زمانی پردازش می شوند که نویسنده مسئول، استاد ناظر پروژه باشد. در غیر این صورت، نسخه خطی برای بررسی و انتشار احتمالی در نظر گرفته نخواهد شد.

 

 

برای ثبت مقاله کامل به زبان انگلیسی در سامانه به موارد زیر توجه شود.

Notice for submitting manuscripts in English language:

Since the submitting paper system of Journal of Plant Production is set up for submitting manuscripts in Persian language, there is one consideration for submitting manuscripts in English language as followed:

 

 

 لینک سامانه همانندجو

 https://tik.irandoc.ac.ir

 

نرم افزار ویراستیار(ویژه اصلاح متن)

http://s6.picofile.com/file/8212859568/mag.zip.html

 

 نشانی: اهواز دانشگاه شهید چمران – دانشکده کشاورزی – دفتر مجله علمی کشاورزی - مجله تولیدات گیاهی

Email:plantproduction@scu.ac.ir

کد پستی 83151-61357  

تلفن:  33226614-33226600 (061) داخلی 9418

تلفن مستقیم و دور نگار : 33226452 (061)