ضریب تاثیر 0.134 و با کیفیت Q2 در ارزیابی سال 1396 سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) و همچنین کسب رتبه B در ارزیابی سال 1398 سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ضریب تاثیر  0.134  و با کیفیت Q2  در ارزیابی سال 1396  سامانه نشریات علمی جهان اسلام  (ISC)  و  همچنین کسب رتبه B در ارزیابی  سال 1398 سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ضریب تاثیر  0.134  و با کیفیت Q2  در ارزیابی سال 1396  سامانه نشریات علمی جهان اسلام  (ISC)  و  همچنین کسب رتبه B در ارزیابی  سال 1398 سامانه رتبه بندی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)