تماس با ما

مراحل روند بررسی مقالات از طریق سامانه مجله و کد مقاله قابل پی گیری است. در صورت لزوم:

ساعت تماس تلفنی با دفتر مجله و پاسخگویی در مورد مقالات: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 13-10 

کلیه مکاتبات از طریق سردبیر مجله به نشانی اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده کشاورزی  دفتر مجله تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) کد پستی 83151-61357 تلفن 19ـ 33330011 (061) داخلی 3010 و تلفکس 33364052 (061) صورت می گیرد.

 

          نشانی پست الکترونیکی:    E-mail: Plantproduction@scu.ac.ir  


CAPTCHA Image