دسترسی مقالات مجله از طریق شناسه دیجیتال (DOI)

این مجله مفتخر به دریافت شناسه دیجیتال (DOI) شده است. مقالات تابستان 1395(2-39) و به بعد از طریق سایت http://www.doi.org و درج شناسه دیجیتال هر مقاله قابل دسترسی است.

شناسه دیجیتال برای هر مقاله بخش مشاهده مقاله زیر چکیده مقاله در سامانه مجله تولیدات گیاهی ثبت شده و  قابل رویت می باشد.