اعضای هیات تحریریه

 

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

plantproductionscu.ac.ir

مدیر مسئول

نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

n.moallemiscu.ac.ir
061-33330011-19
0000-0002-9701-5238


moalleminoor@gmail.com

سردبیر

امیر آینه بند

آگرواکولوژی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

aynehbandscu.ac.ir
0000-0002-9144-455x


aynehband@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

موسی مسکرباشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

mmeskarbasheescu.ac.ir
061-33330011-19
0000-0003-4278-896x

یحیی امام

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

yaemamshirazu.ac.ir
071-32287116
0000-0002-7113-8168

محمد مقدم واحد

به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

moghaddam_vtabrizu.ac.ir
041-33392045
0000-0002-3891-2350

حمید رضا روستا

سبزی و صیفی استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

roostavru.ac.ir
01133687574
0000-0001-6110-8144

مجید عزیزی ارانی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

azizium.ac.ir
051-38805743
0000-0002-8813-4518

روح انگیز نادری

گیاهان زینتی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rnaderiut.ac.ir
02632248721
0000-0003-4788-9911

محمد حسین دانشور

کشت بافت - بیوتکنولوژی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران

mhdaneshvar2004yahoo.com
061-23224350
0000-0003-3010-1032

محمد رضا مرادی تلاوت

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران

moraditelavatramin.ac.ir
061-36522425
0000-0001-9016-0312

محمد رضا سیاهپوش

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

siahpooshscu.ac.ir
061-3330011-19
0000-0001-9187-8211


siahpooshmr@gmail.com

مهرانگیز چهرازی

گیاهان زینتی دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

chehrazi.mscu.ac.ir
0000-0001-7275-6171

اسمعیل خالقی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

khaleghiscu.ac.ir
06133738354
0000-0003-4979-2478


khaleghi2184@gmail.com

اسفندیار فاتح

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

e.fatehscu.ac.ir
061-33330011-19
0000-0002-5126-786x

فرزاد شریف زاده

علوم بذر دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

sharifzut.ac.ir
0000-0002-7963-2953

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدرضا چایی چی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دولتی پلی‌تکنیک کالیفرنیا، آمریکا

mrchaichicpp.edu
0000-0003-3842-0695

مسعود هاشمی

کشاورزی پایدار استاد، گروه مواد غذایی و کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

masoudpsis.umass.edu
0000-0002-6126-4208

آنتونیو فرانته

گلکاری (گیاهان زینتی) دانشیار، گروه کشاورزی و علوم محیطی، دانشگاه میلان، ایتالیا

antonio.ferranteunimi.it
0000-0001-7781-9784

ویراستار انگلیسی

عباس امام

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

a.amamscu.ac.ir

مدیر اجرایی

زهره پشم فروش

مشاوره مدیر داخلی و اجرایی مجله

pashmforoush-zscu.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه بهلول

محیط زیست صفحه آرا

plant.production95scu.ac.ir


plant.production95@yahoo.com