اعضای هیات تحریریه

 

موسس

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

plantproductionscu.ac.ir

مدیر مسئول

نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

moalleminoorgmail.com
061-33330011-19 3082
0000- 0002-9701-5238


moalleminoor@gmail.com

سردبیر

موسی مسکرباشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

mmeskarbasheescu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3043
0000- 0003-4278-896x

اعضای هیات تحریریه

ناصر عالم زاده انصاری

سبزی و صیفی دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ansari_nscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3084
0000- 0002-8122-2400


alemzadeh_ansari@yahoo.com

حبیب اله روشنفکر دزفولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

h.roshanfekrscu.ac.ir
061-33330011-19- Ext: 3046
0000- 0003-0657-4710


hroshan2001@yahoo.com

امیر آینه بند

اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

aynehbandscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3042
0000- 0002-9144-455x

محمد رضا سیاهپوش

اصلاح نباتات دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

siahpooshscu.ac.ir
061-3330011-19 Ext: 3049
0000- 0001-9187-8211


siahpooshmr@gmail.com

محمد محمودی سورستانی

گیاهان دارویی و معطر دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

m.mahmoodiscu.ac.ir
061-33330011-19 Ext: 3083
0000- 0002-0298-4918

محمد حسین دانشور

کشت بافت - بیوتکنولوژی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران

mhdaneshvar2004yahoo.com
061-23224350
0000- 0001-7818-1620

روح انگیز نادری

گیاهان زینتی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rnaderiut.ac.ir
02632248721
0000- 0003-4788-9911

فرزاد شریف زاده

علوم بذر دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sharifzut.ac.ir
0000- 0002-7963-2953

محمد رضا مرادی تلاوت

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moraditelavatramin.ac.ir
061-36522425
0000- 0001-9016-0312

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدرضا چایی چی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دولتی پلی‌تکنیک کالیفرنیا، آمریکا

mrchaichicpp.edu
0000- 0003-3842-0695

مسعود هاشمی

کشاورزی پایدار استاد، گروه مواد غذایی و کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

masoudpsis.umass.edu
0000- 0002-6126-4208

آنتونیو فرانته

گلکاری (گیاهان زینتی) دانشیار، گروه کشاورزی و علوم محیطی، دانشگاه میلان، ایتالیا

antonio.ferranteunimi.it
0000- 0001-7781-9784

ویراستار انگلیسی

امیر مشهدی

زبان شناسی کاربردی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

mashhadi.scugmail.com

مدیر داخلی

زهره پشم فروش

مشاوره مدیر اجرایی مجله

pashmforoush-zscu.ac.ir

صفحه آرا

فاطمه بهلول

محیط زیست صفحه آرا

plant.production95scu.ac.ir


plant.production95@yahoo.com