دوره و شماره: دوره 44، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 305-458