اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)
اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Mill)

علیا محمدی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ جعفر محمدی؛ حسین ربی انگورانی

دوره 36، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 25-33

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات سطوح مصرف اسید جیبرلیک و نوع بستر بر جوانه زنی بذر گیاه سیکلامن ایرانی در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان در سال 1388 ، با بررسی دو فاکتور نوع بستر کشت در چهار نوع ...  بیشتر
بررسی مقاومت به سرما در ارقام و لاین‌های گلرنگ با استفاده از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی
بررسی مقاومت به سرما در ارقام و لاین‌های گلرنگ با استفاده از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی

رحمان رجبی؛ سید سعید پورداد

دوره 33، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 1-14

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی واکنش مراحل جوانه زنی و گیاهچه‌‌ای ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ به دما‌های زیر مطلوب و ارتباط آن با نتایج حاصل از ارزیابی این ژنوتیپ‌ها در شرایط مزرعه بود. بدین منظور 16 ژنوتیپ پاییزه ...  بیشتر