مجله تولیدات گیاهی در نظر دارد مقاله مروری را در زمینه‌های مرتبط با مجله بررسی و پذیرش نماید. بنابراین از محققین دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشاورزی که صاحب نظر و تجربیات چندین ساله دارند، دعوت می‌شود مقاله در زمینه تخصصی خود را ارسال فرمایند.