مدیر مسئول


نوراله معلمی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

میوه کاری

سردبیر


امیر آینه بند استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

آگرواکولوژی

اعضای هیات تحریریه


نوراله معلمی استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

میوه کاری

اعضای هیات تحریریه


موسی مسکرباشی استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


یحیی امام استاد بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


محمد مقدم واحد استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران

به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


امیر آینه بند استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

آگرواکولوژی

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا روستا استاد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

سبزی و صیفی

اعضای هیات تحریریه


مجید عزیزی ارانی استاد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

اعضای هیات تحریریه


روح انگیز نادری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

گیاهان زینتی

اعضای هیات تحریریه


اسکندر زند استاد بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی ایران

علف‌های‌هرز

اعضای هیات تحریریه


عبدالله قاسمی پیربلوطی استاد گروه گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس تهران

گیاهان دارویی

اعضای هیات تحریریه


فرید مرادی نژاد استاد فیزیولوژی پس از برداشت گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

فیزیولوژی پس از برداشت

اعضای هیات تحریریه


علیرضا دادخواه استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی مجتمع عالی پردیس کشاورزی شیروان ایران

اکوفیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


خسرو عزیزی استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

زراعت کشاورزی پایدار

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا مرادی تلاوت دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، رامین، ایران

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا سیاهپوش دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


افراسیاب راهنما دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


ناصر عالم زاده انصاری دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

سبزی و صیفی

اعضای هیات تحریریه


محمد محمودی سورستانی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

گیاهان دارویی و معطر

اعضای هیات تحریریه


حمید رضا اصغری دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

زراعت گرایش اکولوژی خاک

اعضای هیات تحریریه


شهرام پورسیدی دانشیار بخش مهندسی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران

اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد رضا چایی چی استاد، گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه دولتی پلی‌تکنیک کالیفرنیا، آمریکا

اکولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مسعود هاشمی استاد، گروه مواد غذایی و کشاورزی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ماساچوست، آمریکا

کشاورزی پایدار

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آنتونیو فرانته استاد، گروه کشاورزی و علوم محیطی، دانشگاه میلان، ایتالیا

گلکاری (گیاهان زینتی)

ویراستار انگلیسی


عباس امام استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

آموزش زبان انگلیسی

  • a.amamscu.ac.ir

مدیر داخلی


شهره زیودار استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

صفحه آرا


آزاده احمدی کارشناس نشریه

  • ahmadi_5955yahoo.com