نویسندگان لازم است ابتدا راهنمای ثبت نام در سایت همانندجو را مطالعه نمایند (اینجا را کلیک کنید). برای ورود به سامانه به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir مراجعه  و در مرحله "ارسال به" در قسمت وابستگی سازمانی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، نام نشریه تولیدات گیاهی، و در قسمت رایانه سردبیر "plantproduction@scu.ac.ir" و برای شناسه نشریه کد HAaJI وارد نمایید. درصد قابل قبول برای همانندجویی  کمتر از  20  درصد است. پس از اخذ گزارش، آن را با مقاله در سایت نشریه بارگزاری نمایید. ارسال گزارش نتیجه مشابهت یابی الزامی است.