اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

امیر آینه بند

آگرواکولوژی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

aynehbandscu.ac.ir
0000-0002-9144-455x


aynehband@yahoo.com