اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

اسمعیل خالقی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

khaleghiscu.ac.ir
06133738354
0000-0003-4979-2478


khaleghi2184@gmail.com