اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

حبیب اله روشنفکر دزفولی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

h.roshanfekrscu.ac.ir
061-33330011-19- Ext: 3046
0000- 0003-0657-4710


hroshan2001@yahoo.com