اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

یحیی امام

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد بخش تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ایران

yaemamshirazu.ac.ir
071-32287116
0000-0002-7113-8168