اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

n.moallemiscu.ac.ir
061-33330011-19
0000-000-297-015-238


moalleminoor@gmail.com