اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

moalleminoorgmail.com
061-33330011-19 3082
0000- 0002-9701-5238


moalleminoor@gmail.com