اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

نوراله معلمی

میوه کاری استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

n.moallemiscu.ac.ir
061-33330011-19
0000-0002-9701-5238


moalleminoor@gmail.com