دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-156 
3. اثر نوع و ترکیب تنظیم‌کننده‌های رشد در ریزازدیادی سه گونه بگونیا

صفحه 25-36

10.22055/ppd.2019.27321.1660

فاطمه حسینی؛ نسرین مشتاقی؛ احمد شریفی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن مرعشی؛ فاطمه کیخا آخر


4. مطالعه کاریوتایپی توده‌های سیر (Allium sativum) شمال ایران

صفحه 37-50

10.22055/ppd.2019.27338.1661

سید جواد موسوی زاده؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ کامبیز مشایخی


11. مقایسه تحمل به شوری سه رقم انار تجاری (Punica granatum L.)

صفحه 129-142

10.22055/ppd.2019.29239.1752

زهرا جماعتی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ علی مومن پور؛ مصطفی شیرمردی