دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 323-466 

علمی - پژوهشی

1. تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های جو پاییزه از نظر ویژگی‌های ریشه و نشانگرهای ISSR

صفحه 323-336

10.22055/ppd.2019.27840.1684

سهیلا شایان؛ محمد مقدم واحد؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ فهیمه صادق پور؛ احمد یوسفی


2. بهینه‌سازی محیط کشت جهت ریزازدیادی سیب گوشت سرخ

صفحه 337-348

10.22055/ppd.2019.26409.1649

نوشین کاظمی؛ محمداسماعیل امیری؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ زهرا سادات حسینی