دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 149-294