دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-159 
3. مطالعه ضرایب همبستگی صفت‌های زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه در چاودار

صفحه 31-46

10.22055/ppd.2019.22523.1486

خدیجه نایبی آق‌بلاغ؛ ناصر صباغ نیا؛ مختار پسندی صومعه‌سفلی؛ محسن جانمحمدی