دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-139 
8. بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف کود آلی و اوره بر تجمع نیترات و برخی صفات فیزیولوژیک اسفناج

صفحه 83-94

10.22055/ppd.2018.21546.1462

لمیا وجودی مهربانی؛ رعنا ولیزاده کامران؛ زهرا سلطانی قرالر؛ زهرا ایمانی زراعتکار؛ زهرا معصوم پور