علمی - پژوهشی
همزیستی سه گونه قارچ میکوریز (Glumos spp.) بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در قلمه‌های ریشه‌دار سه رقم زیتون

محمود اثنی عشری؛ سمیه بهرامی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2017.13546

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تلقیح قلمه‌های ریشه‌دار شده سه رقم زیتون با سه گونه قارچ همزیست از جنس Glomus بر ویژگی‌های رشد، میزان کلروفیل و جذب برخی عناصر غذایی در قلمه‌ها اجرا گردید. مطالعه به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور، بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا انجام ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: باغبانی
تأثیر محلول‌پاشی گاما-آمینو بوتیریک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی رقم نامیب تحت تنش شوری

لولاو زارعی؛ محمود کوشش صبا؛ یاور وفایی؛ تیمور جوادی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 15-28

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13547

چکیده
  تنش شوری و تجمع املاح در سطح خاک، یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزیستی محدودکننده تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران می‌باشد. یکی از روش‌های به حداقل رساندن اثرات مضر تنش شوری استفاده از محلول‌پاشی برگی برخی مواد شیمیایی مانند گاما-آمینوبوتیریک اسید (گابا) برای افزایش تحمل به شوری گیاه است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح
تأثیر محرک‌های مختلف زیستی و غیرزیستی بر رشد ریشه مویین در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.)

شیوا سیاه منصور؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 29-42

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13548

چکیده
  گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.)، از مهم‌ترین گیاهان در صنعت دارویی جهان و منشأ تولید آلکالوئیدها می‌باشد. یکی از تکنیک‌های تولید آلکالوئید، استفاده از کشت ریشه مویین می‌باشد؛ امّا در بیشتر مواقع تولید آلکالوئیدها در مقیاس تجاری کم است و برای افزایش آن‌ها، نیاز به تحریک تولید با روش‌های مختلفی از جمله استفاده از محرک‌های زیستی و غیرزیستی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: زراعت
بررسی تجمع سدیم در برگ‌های ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.)

وحید اطلسی پاک

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2017.19760.1405

چکیده
  انتقال مقادیر اندک سدیم به اندام هوایی و تحمل غلظت‌های بالای املاح در برگ از طریق محفظه‌بندی سدیم در واکوئل دو مکانیسم مهم تحمل به شوری در گیاهان می‌باشد. به منظور درک مکانیسم‌های تحمل به شوری و الگوی تجمع یون سدیم در برگ‌ها، سه رقم گندم نان (کویر، مهدوی و تجن) که از لحاظ مقاومت به شوری متفاوت بودند در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: باغبانی
اثر زمان برداشت و طول مدت انبارمانی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار رقم ملس پوست زرد ‘Malas Post Zard’) .(Punica granatum L

فرزانه پایمرد؛ مختار حیدری

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13550

چکیده
  اطلاعات محدودی در زمینه جنبه‌های قبل از برداشت که می‌تواند فیزیولوژی پس از برداشت میوه انار (Punica granatum L.) را تحت تأثیر قرار دهد وجود دارد. هدف آزمایش حاضر، تعیین تغییرات شاخص‌های کیفی میوه انار در ناحیه باغملک (استان خوزستان، جنوب غربی ایران) تحت تأثیر مرحله بلوغ در زمان برداشت و مدت انبارمانی بود. میوه‌های انار رقم ملس پوست زرد در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: زراعت
تأثیر انواع پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنزیم‌های بذر سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتیپ SOR834 تحت سمیت کلرید و نیترات کادمیوم

عبدالحسین رضائی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ ابراهیم ادهمی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13551

چکیده
  تأثیر سمیت فلزات سنگین از جمله کادمیوم بر موجودات زنده یک نگرانی بزرگ جهانی است، گیاهان نیز از اثرات مضر قرارگیری در معرض فلزات سنگین مستثنی نیستند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر انواع پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سورگوم تحت تنش کلرید و نیترات کادمیوم در آزمایشگاه اجرا گردید. آزمایش جوانه‌زنی به‌‌صورت فاکتوریل چند عاملی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی H: باغبانی
اثر زمان سرزنی شاخه و قطع آبیاری قبل از برداشت بر برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی انگور عسکری

بیژن کاوسی؛ بهروز حسن پور

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 83-96

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13552

چکیده
  انگور یکی از مهم‌ترین محصولات باغی در ایران است. در بعضی مناطق به دلیل آب زیاد و شرایط اقلیمی مناسب، رشد رویشی بیش‌تر از حد عادی است. این پژوهش به ‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف زمان سرزنی شاخه و قطع دور آبیاری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی انگور عسکری در منطقه سی‌سخت در شهرستان دنا، طی سال‌های 1393-1392 انجام گرفت. تاک‌های 18 ساله همسان با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: زراعت
مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی ذرت (Zea mays L.) در تاریخ کاشت معمول و هراکشت

ژاله زارعی؛ حسن حیدری؛ ایرج نصرتی؛ محمود خرمی وفا

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 97-108

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2018.13553

چکیده
  پژوهشی به منظور مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی ذرت در دو تاریخ کاشت زمان معمول و هراکشت در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شد. آزمایش در سال اول به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. عامل‌ها شامل سه روش کاشت (بذرکاری، نشاءکاری 4 هفته‌ای و نشاءکاری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی B: اصلاح
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین‌های خیار با استفاده از صفات مورفولوژیکی از طریق تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ عاطفه صبوری؛ بهمن زاهدی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12429

چکیده
  شناسایی و جمع‌آوری ژنوتیپ‌های برتر محصولات باغی اولین گام در برنامه‌های اصلاحی به شمار می‌رود. در کشور ما به دلیل عدم شناخت کافی از ژرم پلاسم گیاهان باغی، برنامه‌های اصلاحی مناسبی روی محصولات باغی خصوصاً خیار انجام نشده است. هدف این تحقیق، گروه‌بندی ژنوتیپ‌های خیار، بر اساس صفات مورفولوژیکی و تعیین فواصل ژنتیکی آن‌ها می‌باشد. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: زراعت
مدل‌سازی اثر تراکم گیاهی بر تولید و پیر شدن برگ دو رقم گندم در شرایط قطع آبیاری آخر فصل

سید علیرضا رضوی؛ حسن حمیدی؛ غلامرضا عزیزی؛ رضا اصغری

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 117-129

http://dx.doi.org/10.22055/ppd.2016.12428

چکیده
  برای مدل‌سازی تولید و پیر شدن برگ گندم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در صالح‌آباد استان خراسان رضوی در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل تراکم‌های کاشت (50، 100، 200، 300، 400 و 500 بوته در متر مربع) و ارقام (گاسکوژن و پیشتاز) بودند. در این آزمایش ساقاب و دانه‌آب انجام ...  بیشتر