دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-135 

علمی - پژوهشی

1. بررسی خصوصیات مولکولی جمعیت نوترکیب اینبرد برنج با استفاده از نشانگر رتروترانسپوزونی iPBS

صفحه 1-10

10.22055/ppd.2017.16723.1304

سمیه بختیاری؛ داریوش نباتی احمدی؛ کریم سرخه؛ مریم حسینی چاشتری


9. اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.)

صفحه 91-102

10.22055/ppd.2018.13443

سیده مهدیه خرازی؛ احمد شریفی؛ فاطمه کیخا آخر؛ عبدالرضا باقری؛ مریم مرادیان