دوره و شماره: دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-149 

علمی - پژوهشی

1. اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب

صفحه 1-14

10.22055/ppd.2017.15498.1253

سکینه فلاح معافی؛ یاور شرفی؛ آیت اله رضایی؛ محمدحسین فتوکیان