دوره و شماره: دوره 34، شماره 3، زمستان 1390 
4. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده از صفات مورفولوژیک

صفحه 41-55

امیر مرادی سراب‌شلی؛ محمدرضا نقوی؛ محمدجعفر آقایی


7. اثرات روش های کاشت و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

صفحه 89-98

علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ سعید برومندنسب