دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-105