دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، زمستان 1390 
4. تأثیر تغییر دما بر هدایت روزنه ای و غلظت کلروفیل در گندم

صفحه 39-52

حبیب اله روشنفکر دزفولی؛ مجید نبی‌پور؛ فواد مرادی؛ موسی مسکرباشی