دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، زمستان 1389 
3. مطالعه سازگاری ژنوتیپ‌های پیشرفته متحمل به شوری جو در مناطق معتدل

صفحه 31-39

مهرداد محلوجی؛ احمد یوسفی؛ حمیدرضا نیکخواه؛ ذبیح اله راوری؛ احمد جعفری


7. بررسی نحوه وراثت صفات مختلف زراعی در ذرت از طریق تجزیه میانگین نسل ها

صفحه 81-96

مهدی زارع؛ رجب چوکان؛ محمد رضا بی همتا؛ اسلام مجیدی هروان