علمی - پژوهشی
1. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

مصطفی علی نقی زاده؛ محسن موحدی دهنوی؛ هوشنگ فرجی؛ اشکبوس دهداری؛ محمد عظیمی گندمانی

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 1-14

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (26 اردیبهشت، 11خرداد، 26خرداد و 11تیر) و عامل دوم شامل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
2. تأثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus)

اسفندیار فاتح؛ محمدرضا چایی چی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی اشرف جعفری؛ داریوش مظاهری

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 15-31

چکیده
  این پژوهش در سال 1385 و 1386 به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کودی بر برخی خواص علوفه سیلویی گیاه کنگرفرنگی ((Cynara scolymus با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعة آموزشی و پژوهشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدة علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای کودی اعمال شده  شامل پنج سطح کود شیمیایی، چهار سطح کود دامی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
3. اثر تاریخ کاشت و نسبت های مختلفN – P – K بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم در شرایط آب و هوایی اهواز

مریم ولی پور؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 33-47

چکیده
  به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف N-P-K و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 88 – 87 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. تیمار اصلی شامل تاریخ کاشت در 3 سطح، 1 – اولین تاریخ کاشت (5 آبان)، 2 – دومین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
4. ارزیابی تأخیر تاریخ کاشت بر صفات کمّی و کیفی و انتقال مجدّد مادۀ خشک در سه رقم کلزای زمستانه در استان مرکزی

معرفت مصطفوی‌راد؛ اکبر میر عبدالحق هزاوه ای

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 49-66

چکیده
  به منظور ارزیابی اثرات تأخیر در تاریخ کاشت بر صفات کمّی و کیفی سه رقم کلزای پاییزه، آزمایشی در دو سال زراعی 86-1385 و 1387–1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) به صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. ارقام کلزا دارای سطوح  V1 (اوکاپی) ، V2 (مودنا) و V3 (لیکورد) و تاریخ کاشت دارای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
5. اثر عمق کاشت و رقم بر عملکرد و خصوصیات غده سیب زمینی

علی اسحق بیگی

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 67-74

چکیده
  در این تحقیق عملکرد سه رقم سیب زمینی شامل مارفونا، آگریـا و کوزیما در دو عمق کاشت 20 و 25 سانتی متر با آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، با فاکتور اصلی رقم و فاکتور فرعی عمق کاشت در منطقه دامنه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی درصد ماده خشک، غلظت نیترات و وزن مخصوص غده های به دست آمده از عمق 20 سانتی متری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
6. بررسی تنوع ژنتیکی مهم ترین ارقام نیشکر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

محمد برات شوشتری؛ بهروز شیران؛ شهرام محمدی؛ سید عطاء الله سیادت

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 75-86

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و میزان خویشاوندی 35 رقم نیشکر با استفاده از 65 آغازگر RAPD برای تعیین سطح تنوع ژنتیکی و خویشاوندی در برخی از واریته‌های تجاری S. officinarum  و همچنین دو رقم وحشی S. spontaneum  در ایران استفاده شد. DNA ژنومی هر رقم از برگ‌های‌ جوان تازه روئیده بر اساس روش تغییر یافته CTAB استخراج شد و در حجم مناسبی از بافر  TEحل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
7. تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

مجید رزاقی؛ ولی ربیعی؛ شهرام صداقت حور

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 87-96

چکیده
  این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
8. اثر دماهای نزدیک به دمای محیط بر قوه نامیه گرده خرما

احمد مستعان؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی ‌هشجین؛ سهام احمدی‌زاده

دوره 33، شماره 1 ، تابستان 1389، صفحه 97-107

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثر دماهای نزدیک به محیط در فرآیند استخراج و نگهداری گرده خرما بر قوه نامیه آن به صورت آزمایش فاکتوریل با 3 فاکتور شامل دما در سه سطح (40، 50 و 60 درجه سلسیوس)، نوع گرده نخل خرما در سه سطح (غنامی آبادان، غنامی اهواز و غنامی شادگان) و زمان گرمادهی در 7 سطح (0، 40، 120، 480، 1140، 4320 و 12960 دقیقه) و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه ...  بیشتر