دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-88