علمی - پژوهشی
تأثیر گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاک و کاهش تراکم علف‌های هرز
تأثیر گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاک و کاهش تراکم علف‌های هرز

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12069

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر گیاهان کود سبز بر جمعیت علف‌های هرز و حاصل‌خیزی خاک، درسال زراعی ٩٣-١٣٩٢ آزمایشی درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ارزیابی وراثت‌پذیری و میزان ترکیب‌پذیری عملکرد و تعدادی از صفات مرتبط با آن در گندم نان با استفاده از تجزیه نیمه دی آلل
ارزیابی وراثت‌پذیری و میزان ترکیب‌پذیری عملکرد و تعدادی از صفات مرتبط با آن در گندم نان با استفاده از تجزیه نیمه دی آلل

خدیجه مختاری‌فر؛ روح اله عبدالشاهی؛ شهرام پورسیدی

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 11-26

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12052

چکیده
  برای ارزیابی پارامترهای ژنتیکی عملکرد و صفات مرتبط با آن از یک جمعیت دی آلل شامل نه رقم گندم نان و نتایج 2F حاصل از تلاقی‌های یک‌طرفه آن‌ها استفاده شد. ژنوتیپ‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا
عملکرد هیبریدهای چغندرقند در سطوح مختلف آلودگی به بیماری ریزومانیا

رحیم محمدیان؛ سید باقر محمودی؛ حسنعلی شهبازی؛ سعید دارابی؛ عادل پدرام

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12053

چکیده
  حدود نیمی‌از اراضی تحت کشت چغندرقند در ایران آلوده به بیماری ریزومانیا می‌باشد که شدت آلودگی در مزارع با یکدیگر متفاوت است. لذا انتخاب ارقامی‌که بتوانند در شرایط مختلف آلودگی عملکرد قابل قبولی داشته ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)
تأثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و تناوب‌های زراعی مختلف بر عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

امیرهوشنگ جلالی؛ حکمت اسفندیاری

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12054

چکیده
  به‌منظور بررسی روند تغییرات عملکرد گندم در سه سامانه‌ی مختلف خاک‌ورزی و شش تناوب زراعی، پژوهشی در سه فصل زراعی (91-1389) با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L)
اثر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L)

وفا طرفی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ کرامت الله سعیدی

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12055

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تیمار بیولوژیک بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر شاخص‌های مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو، آزمایشی به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ‌های عدس در شرایط دیم
تجزیه علیت جهت مطالعه صفات مرفو-فیزیولوژیک، عملکرد و صفات مربوط به عملکرد ژنوتیپ‌های عدس در شرایط دیم

فاطمه زاهدی؛ داریوش نباتی احمدی؛ محتشم محمدی؛ رحمت الله کریم زاده

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12056

چکیده
  در مطالعات بیولوژیکی از پارامترهای آماری می‌توان جهت آزمون تفاوت‌ها و ارزیابی صفات مرفو-فیزیولوژیک در یک جمعیت گیاهی استفاده نمود. به‌منظور شناسایی صفات مربوط به عملکرد دانه آزمایشی با استفاده از ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تأثیر همگروه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید پینه و سوخک با استفاده از ریزنمونه‌های تهیه شده از سوخ دختری لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L)
تأثیر همگروه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید پینه و سوخک با استفاده از ریزنمونه‌های تهیه شده از سوخ دختری لاله واژگون (.Fritillaria imperialis L)

سعداله علیزاده اجیرلو؛ محمد کارگر

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 81-94

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12058

چکیده
  ریز ازدیادی بهترین روش برای جلوگیری از انقراض و تکثیر لاله واژگون می‌باشد. در این آزمایش اثرات ترکیبی ازتنظیم‌کننده‌های رشد اکسین و سایتوکینین بر تولید پینه و سوخکدر ریز نمونه‌های گرفته شده از فلس ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی رشد رویشی شش رقم برتر کُنار در منطقه بلوچستان
بررسی رشد رویشی شش رقم برتر کُنار در منطقه بلوچستان

ابراهیم سابکی

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 95-104

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12059

چکیده
  درخت کُنار یکی از قدیمی‌ترین درختان میوه بومی هند است که در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و خشک می روید. کشت ارقام مرغوب و تجاری کُنار در بسیاری از کشورها رایج است. برخی از این ارقام تجاری که منشاء هندی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA ژنومی از گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium)
مقایسه روش‌های مختلف استخراج RNA ژنومی از گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium)

مریم جاودان اصل؛ حمید رجبی معماری؛ داریوش نباتی احمدی؛ افراسیاب راهنما

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 105-114

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12050

چکیده
  در مطالعات مولکولی، استخراج RNA یک مرحله بسیار مهم به ‌شمار می‌رود و نتایج کارهای بعدی مانند Real-TIME PCR و RACE PCR به کیفیت و کمیت RNA استخراج شده بستگی دارد. تعدادی روش استاندارداستخراج RNA کل از بافت گیاه که برای ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اثر پرایمینگ بذر و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن دو ژنوتیپ کنجد (.Sesamum indicum L)
اثر پرایمینگ بذر و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن دو ژنوتیپ کنجد (.Sesamum indicum L)

معصومه علیزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی

دوره 39، شماره 2 ، شهریور 1395، صفحه 115-125

https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12051

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کیفیت آب، پرایمینگ و ژنوتیپ بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد آزمایشی مزرعه‌ای به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان دشتستان استان بوشهر ...  بیشتر