دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-154 

علمی - پژوهشی

1. اثر محدودیت آبیاری و روش کشت بر برخی خصوصیات کمی وکیفی ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 1-12

10.22055/ppd.2015.11249

راضیه تفنگ ساز پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکرباشی؛ سعید برومند نسب


2. بررسی اثر تنش خشکی و تراکم خاک بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L.)

صفحه 13-24

10.22055/ppd.2015.11250

عزیز آفرینش؛ قدرت الله فتحی؛ رجب چوگان؛ سید عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ سید رضا اشرفی زاده