دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تابستان 1392 

علمی - پژوهشی

1. بررسی تاثیر نوع دانه گرده بر تشکیل میوه وکیفیت آن در انبه (Mangifera indica)

صفحه 1-12

منصوره شمیلی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علیرضا طلائی


4. بررسی استفاده از پساب تصفیه شده و نیتروژن بر عملکرد و تولید علوفه‌ی ذرت‌ شیرین

صفحه 35-47

محمدجواد فریدونی؛ هوشنگ فرجی؛ حمیدرضا اولیایی؛ عبدالحسین صالحی


10. بهبود عملکرد کمی و کیفی سویا با محلول‌پاشی عناصر روی و آهن در شرایط تنش خشکی

صفحه 111-122

مرضیه جلیل شش بهره؛ محسن موحدی دهنوی؛ سید مجتبی هاشمی جزی


11. اثر بلوغ میوه و نوع بسته‌بندی بر عمر انباری میوه زردآلوی رقم قرمز شاهرود

صفحه 123-133

محمد زرین‌بال؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ راحله رسولی پیروزیان