دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-135 

علمی - پژوهشی

1. اثر روش‌های مختلف مدیریت در مزارع سرمازده نیشکر (.Soccharum officinarum L)

صفحه 1-11

ایمان روزبهانی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور؛ حسن حمدی


2. بررسی کاریوتایپ و سطوح پلوئیدی برخی از ژنوتیپ های گل نرگس بومی و غیر بومی ایران

صفحه 13-27

مهرانگیز چهرازی؛ روح انگیز نادری؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد اسماعیل حسنی؛ عیسی ظریفی


4. اثر پرتو فرا بنفش بر کیفیت میوه و عمر انباری دو رقم سیب

صفحه 53-63

رسول جلیلی مرندی؛ لطفعلی ناصری؛ رامین حاجی تقی لو؛ علی رضا خرسندی


8. تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل نموی و صفات کیفی چهار رقم کلزای پاییزه در یاسوج

صفحه 99-113

محمدحسن فلاح هکی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی