علمی - پژوهشی
1. تجزیه بای‌پلات صفات تعدادی از ژنوتیپ‌های پاییزه کلزا (.Brassica napus L) در شرایط آبیاری و تنش خشکی

فرنوش ملکشاهی؛ حمید دهقانی؛ بهرام علیزاده

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 1-16

چکیده
  کلزا یکی از گیاهان مهم صنعتی در زمینه تولید روغن می‌باشد و به دلیل اهمیت آن به عنوان یک دانه روغنی با ارزش و سازگار در مناطق خشک از جمله گیاهانی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظور تعیین روابط بین صفات و صفات وابسته به عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی، بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر روی برخی از صفات ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
2. ارزیابی کاهش عملکرد کلزا (Brassica napus L. ) و تفکیک میزان تاثیر عوامل موثر بر آن در کشت‌های تاخیری

عبدالامیر راهنما

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 17-25

چکیده
  عواملی از قبیل آماده نبودن شرایط تهیه بستر، فراهم نبودن نهاده‌ها، یا تناوب زراعی رایج در منطقه معمولا از جمله عواملی هستند که سبب تاخیر در کاشت کلزا می‌شوند، آزمایش حاضر با هدف ارزیابی میزان خسارت ناشی از تاخیر در کاشت، تعیین و تفکیک میزان اثر مهم ترین عوامل موثر در عملکرد کلزا هیبرید Hyola308  در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
3. بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد سه گونه اسفرزه اواتا، اسفرزه پسیلیوم و بارهنگ کبیر در شرایط تنش شوری

مریم کامکار؛ اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ محمد رضا دهقانی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 27-39

چکیده
  به منظور بررسی اثر شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه گونه اسفرزه اواتا (Plantago ovata)، اسفرزه پسیلیوم (P. psyllium) و بارهنگ کبیر (P. major)، تحقیقی در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولیعصر رفسنجان به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح شوری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
4. اثر محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزائ عملکرد دو هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

میرمرتضی قاسمی؛ علی سپهری؛ گودرز احمدوند؛ محمدعلی ابوطالبیان

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 41-54

چکیده
  به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت تحت تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی، این تحقیق به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 87 انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل ترکیب دو عامل آبیاری با سطوح (آبیاری کامل، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی A: علوم علف های هرز
5. اثر روش‌های مدیریت تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد کمّی و کیفی نیشکر در خوزستان

افشین حسین زاده؛ امیر آینه بند؛ حسن حمدی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 55-68

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌های مدیریت تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر عملکرد کمی و کیفی گیاه نیشکر رقم 69CP، آزمایش مزرعه‌ای در سال 89-1388 در کشت و صنعت دعبل خزاعی واقع در جنوب شرق اهواز انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل 9 تیمار کنترل در سه گروه شیمیایی، زراعی و تلفیقی، با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
6. بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادام زمینی و هیبرید های ذرت در منطقه آستانه اشرفیه

حمیدرضا دورودیان؛ اسفندیار فاتح

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 69-80

چکیده
   امروزه کشت مخلوط با افزایش تنوع گیاهان زراعی به عنوان یکی از ارکان پایداری در اکوسیستم‌های زراعی مطرح است. یکی از موفق‌ترین سیستم‌های کشت مخلوط در ایران، کشت مخلوط ذرت و بادام زمینی است که توسط کشاورزان آستانه اشرفیه کاملاً پذیرفته شده است و رواج دارد. جهت تعیین الگوی کاشت مناسب (از بین تیمارهای 1- یک ردیف ذرت، پنج ردیف بادام زمینی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
7. بررسی تأثیر هینوکیتیول، پاکلوبوترازول، اسید آبسزیک، نفتالین استیک اسید و تیدیازرون بر میزان باززایی ریزوم آلسترومریا تحت شرایط درون شیشه ای

اسماعیل چمنی؛ امید سفالیان؛ یونس پوربیرامی هیر؛ سیده صغری حسینی درویشانی؛ حسن ملکی لجایر

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 81-90

چکیده
  آلسترومریا با گلهای بریده زیبا و طول عمر مناسب پس از برداشت، طولانی جزء یکی از گلهای محبوب می باشد. اخیرا تولید این گیاه در کشور ما به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گیاه به طور معمول به وسیله تقسیم ریزومها تکثیر میشود؛ اما سرعت تکثیر در این روش نسبتاً کم است. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با 16 تیمار و 5 تکرار در آزمایشگاه کشت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
8. تأثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش‌بابای قرمز در طی انبارمانی

رامین حاجی‌تقی‌لو؛ محمدرضا اصغری؛ رسول جلیلی‌مرندی؛ سیاوش همتی

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 91-101

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور مشاهده روند تغییرات بعضی ویژگی­های کیفی در طول مدت انبارداری انگور رقم ریش بابای قرمز انجام گرفت. خوشه‌های انگور با کیتوسان در سه غلظت صفر، 5/0 و 1درصد تیمار و در سردخانه با دمای 5/0± ٠ درجه سانتی‌گراد به مدت 4 ماه نگهداری شدند. صفات کیفی میوه، شامل میزان مواد جامد محلول (TSS)، اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)، اسید اسکوربیک، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
9. تأثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا

مهسا بالاورد؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی‌پور

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 103-115

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ترکیبات یونی بر روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا، آزمایشی گلدانی به صورت طرح کرت‌های خرد شده نواری در قالب بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، درمزرعه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال زراعی 89-88 اجرا شد. فاکتورهای اصلی شامل الف: اعمال شوری از طریق آب آبیاری در 3 سطح شوری 8 و 14 دسی زیمنس ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
10. تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس‌العمل روزنه‌های هوایی به تنش خشکی در گیاه برگ‌ بیدی پرورش ‌یافته در شرایط رطوبت نسبی بالا

عبدالحسین رضایی نژاد؛ اولکه ون میترن

دوره 35، شماره 3 ، پاییز 1391، صفحه 117-127

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش نوین اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیلی تحت اکسیژن پایین به بررسی تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس‌العمل روزنه‌های هوایی به تنش خشکی در برگ‌بیدی پرورش‌یافته در رطوبت نسبی بالا پرداخته است. بر اساس نتایج، روزنه‌های گیاهان پرورش‌یافته در خاک در رطوبت بالا قادر به بسته‌شدن کامل در مقابل تنش خشکی نبودند؛ ...  بیشتر