نوع مقاله : علمی پژوهشی - میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

3 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

4 گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام

10.22055/ppd.2024.46385.2150

چکیده

تولید انار در ایران، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده انار دنیا، با چالش‌هایی روبرو می‌باشد. ترک‌خوردگی میوه انار یکی از مهمترین این چالش‌ها می‌باشد که باعث کاهش بسیار زیاد در کیفیت میوه‌های تولیدی گردیده و هر ساله صدمات اقتصادی بسیار زیادی به باغداران تحمیل می‌کند. مدیریت صحیح باغ، بخصوص عملیات داشت مناسب، می‌تواند نقش بسیار مهمی در کنترل این عارضه و کاهش صدمات ناشی از آن داشته باشد. تغذیه مناسب گیاه از جمله موارد تاثیر گذار در این زمینه می‌باشد که می‌تواند با بهبود شرایط فیزیولوژیکی گیاه و میوه در کاهش این عارضه موثر باشد. در این پژوهش، اثرات محلول-پاشی سیلیسیم و سولفات پتاسیم بر میزان ترک‌خوردگی و برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه انار بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با محلول‌پاشی سیلیسیم در چهار سطح (صفر، 100، 300 و 500 پی-پی‌ام) در ترکیب با سولفات پتاسیم در سه سطح (صفر، 75/0 و 5/1 درصد)، روی انار رقم ملس ساوه کشت شده در سال 1401 روی یکی از باغات تجاری انار واقع شده در شهرستان چرداول استان ایلام انجام شد. تیمارهای مورد بررسی سه بار در طول فصل رشد تکرار شدند. نتایج حاصله نشان داد که اکثر صفات کمی و کیفی میوه تحت تأثیر محلول‌پاشی ترکیبات مذکور قرار گرفتند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد محلول‌پاشی سیلیسیم، سولفات پتاسیم و اثر متقابل بین آنها بر میزان ترک‌خوردگی میوه انار معنی‌دار است. بیشترین ترک‌خوردگی میوه (87/27 درصد) در درختان شاهد ثبت شد وکمترین آن (64/2 درصد) در محلول‌پاشی سیلیسیم 500 پی‌پی‌ام و سولفات پتاسیم 75/0 درصد به دست آمد. همچنین محلولپاشی با سیلیسیم و سولفات پتاسیم علاوه بر کاهش ترکیدگی میوه باعث بهبود دیگر صفات میوه هم گردید، به‌طوریکه بیشترین میزان وزن میوه با مقدار 204 گرم در تیمار سولفات پتاسیم 5/1 درصد مشاهده شد و کمترین مقدار آن (144 گرم) در نمونه شاهد ثبت شد. نتایج نشان داد هر دو تیمار استفاده شده بر وزن میوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش وزن میوه و آریل نسبت به شاهد شدند. در مجموع، بر اساس نتایج حاصل شده از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که محلول‌پاشی ترکیبی سیلیسیم با سولفات پتاسیم نسبت به تیمارهای انفرادی آنها کارآمدتر بوده و منجر به بهبود عملکرد، کیفیت میوه و همچنین کاهش ترک‌خوردگی میوه گردید که نشان می‌دهد بین این ترکیبات اثرات هم افزایی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش استفاده همزمان از سیلیسیم و سولفات پتاسیم بعنوان راهکاری عملی برای کاهش عارضه ترکیدگی میوه و بهبود کمی و کیفی میوه انار پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foliar Application of Silica and Potassium Sulphate on some Characteristics of Pomegranate Fruit cv. ‘Malase-Saveh’

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Zarei 1
  • Farzad Abdollahi 2
  • Javad Erfani-Moghadam 3
  • Mahmood Rostaminia 4

1 department of Biotechnology, college of Agriculture, Jahrom University, Jahrom, Iran.

2 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam

3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam

4 Department of Water and Soil Engineering, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam

چکیده [English]

Introduction

Pomegranate (Punica granatum L.) is a fruit-bearing species with a long history of cultivation in the tropical and subtropical regions of the world. Pomegranate production in Iran, as the main pomegranate producer in the world, is faced with different challenges. Fruit cracking is one of the serious disorders in pomegranate that cause significant reduction in the quality of fruit and subsequent economic damages to the pomegranate producers annually. Fruit cracking can be controlled to some extent by appropriate orchard management. Proper orchard fertilization is among the influential cases that can lead to the improvement in the physiological state of trees in favor of reducing the fruit cracking.

Materials and methods

In this study, the effects of silicon and potassium sulfate spraying were investigated on the fruit cracking and some quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruit. An experiment was conducted to evaluate the combined effects of four levels of silica (0, 100, 300, and 500 ppm) and three levels of potassium sulfate (0, 0.75%, and 1.5%) spraying on the fruit of pomegranate cv. ‘Malase-Saveh’, one of the most important pomegranate varieties of Iran. The treatments were applied three times during the growing season. The experiment was arranged in a factorial experiment based on the completely randomized block design in three replicates. Data analysis was performed using SAS statistical software and the means were compared using Duncan Multiple Range Test (DMRT) at 5% level of significance.

Results and Discussion

The results indicate that most of the qualitative and quantitative traits were influenced by foliar spraying of these substances. Also, the results indicated that foliar application of silica, potassium sulfate, and their interaction significantly affected the fruit cracking. According to the results, the lowest fruit cracking (2.64%) was obtained by spraying 500 ppm silica and 0.75% potassium sulfate, while the highest fruit cracking (27.87%) was recorded from control plants. The highest fruit weight (204 g) was recorded in the treatment of 1.5% potassium sulfate and the lowest fruit weight (144 g) was recorded from untreated plants. Most of the treatments had a positive effect on fruit and aril weight and increased this character compared to the control. Spraying with 500 ppm silica and 1.5% potassium sulfate resulted in the highest (39.69 g) 100 arils weight, while control plants had the lowest (29.14) 100 arils weight. Silica and potassium sulfate treatment also improve the total soluble solid and titratable acidity in the fruit juice of pomegranate.

Conclusion

The data obtained from this study could provide valuable insights into the effects of proper fertilization in reducing one of the main pomegranate disorders. Overall, the results indicated that combined spraying of silica (500 ppm) with potassium sulfate (1.5%) is more effective than their individual use and results in the higher fruit yield and quality, as well as a lower cracking disorder. These findings suggest that there are synergistic effects between these compounds. According to the results of this investigation simultaneous application of silica and potassium is suggested as a practical strategy in orchard management practices that could be beneficial for improving qualitative and quantitative attributes of pomegranate fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aril
  • Fruit cracking
  • Fruit quality
  • Nutrition
  • Potassium