نوع مقاله : علمی پژوهشی - گیاهان دارویی و معطر

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

متابولیت‌های ثانویه ساختارهای پیچیده‌ای دارند که باید با سنتز شیمیایی ساخته شوند و بنابراین اغلب از گیاهان خودرو یا کشت شده استخراج می‌شوند. اسانس‌ها متابولیت‌های ثانویه فرار پیچیده طبیعی هستند که اغلب از گیاهان معطر مختلف با استفاده از روش تقطیر با آب به‌دست می‌آیند. نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)، گیاه علفی، چند ساله از خانواده Lamiaceae و یک هیبرید طبیعی از M. aquatica × M. spicata است. این گیاه به دلیل ارزش تجاری و عطر متمایز در مناطق معتدل اروپا، آسیا، ایالات متحده، هند و کشورهای مدیترانه‌ای کشت می‌شود. به منظور ارزیابی عملکرد و ترکیبات سازنده اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای پوتریسین (0، 1/0 و 1 میلی‌مولار) و اسیدسالیسیک (0، 1/0 و 1 میلی‌مولار) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال 98 بصورت مزرعه‌ای اجرا شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین عملکرد اسانس تحت تیمار با اسیدسالیسیک‌اسید 1 میلی‌مولار به طور قابل توجهی نسبت به شاهد افزایش یافت. در مجموع 24 ترکیب در اسانس اندام هوایی نعناع فلفلی شناسایی شد که ترکیبات اصلی اسانس شامل منتون، منتول، ال-منتول و 8،1-سینئول بود. منتون و منتول به ترتیب 14/26 و 21/23 درصد از اسانس را تشکیل دادند. غلظت‌های مختلف اسیدسالیسیلیک و پوتریسین تولید ترکیبات منتون، منتول، ال منتول و متیل استات اسانس را نسبت به شاهد افزایش داد. غلظت 1 میلی‌مولار اسیدسالیسیلیک بیشترین تاثیر را بر تولید ترکیبات اسانس داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ داده‌ها نشان داد که میزان ال-منتول از 57/4 تا 73/6 درصد متغیر بود. بیشترین میزان آن در تیمار با سالیسیلیک‌اسید 1 میلی‌مولار حاصل شد. اثرات غلظت‌های مختلف پوتریسین تاثیر معنی‌داری در افزایش ال-منتول نسبت به شاهد نداشت. نتایج نشان داد که تیمار با سالیسیلیک‌اسید موجب کاهش میزان پولگون در اسانس نبست به شاهد شد. کمترین میزان پولگون در تیمار پوتریسین 1/0 میلی‌مولار (79/2 درصد) و سالیسیلیک‌اسید 1 میلی‌مولار (04/3 درصد) بدست آمد. نتایج همبستگی بین ترکیبات اسانس نشان داد که منتون با متیل استات، کاریوفیلن اکسید و منتوفوران دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح یک درصد و با نئومنتول دارای همبستگی منفی و معنی‌دار در سطح احتمال پنج درصد می‌باشد. کمیت و کیفیت اسانس نعناع‌فلفلی تحت تاثیر محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف اسیدسالیسیلیک و پوتریسین قرار گرفت. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تیمار اسیدسالیسیلیک 1 میلی‌مولار بیشترین تاثیر را در افزایش اسانس و ترکیبات اصلی اسانس در نعناع فلفلی داشت. بالاترین ترکیبات موجود در اسانس نعناع فلفلی منتون، منتول، 8،1- سینئول بودند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای کاربرد در کشاورزی مدرن جهت افزایش کیفیت اسانس نعناع فلفلی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of salicylic acid and putrescine on essential oil yield and composition of peppermint (Mentha piperita L.)

نویسندگان [English]

  • Saeideh Alizadeh-salteh 1
  • Somayeh Najjarzadeh 2
  • jaber panahandeh 3
  • ghasem eghlima 4

1 Associate Professor, Department of Horticultural Science and Engineering, Orientation of Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 department of horticulture- faculty of agriculture- university of tabriz

4 4. Department of Agriculture, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Extended Abstract

Introduction

Secondary metabolites have a complex structure which should be produced by chemical bio-synthesis, therefor they are mostly extracted from wild or cultivated plants. The essences are natural, complex and volatile secondary metabolites which are mostly obtained from aromatic plants through the method of distillation with water. Peppermint (Mentha piperita L.) is an herbaceous and perennial plant belonging to Lamiaceae family. It is also a natural hybrid from M. aquatica and M. spicata. Peppermint is widely cultivated in temperate regions of Europe, Asia, America, India and Mediterranean countries due to its commercial value and unique odor.

Materials & Methods

In order to investigate the influence of putrescine treatment at three levels including 0, 0.1 and 1 mM, and salicylic acid treatment at three levels including 0, 0.1 and 1 mM, on yield performance and essence components of peppermint, a field factorial experiment was performed based on complete blocks design with three replications at Research Station of Tabriz University during 2019. Peppermint seedling were prepared from Agricultural Jihad Organization of Bostan Abad and cultivated at a distance of 30×30 cm. Foliar application of salicylic acid and putrescine was carried out twice during vegetative stage of plants (with one week interval). Harvesting and bio-chemical assessments were done at stage of 25 % flowering. The essential oil of peppermint was assessed to identify its main components.

Results & Discussion

The results of the current study showed that the average yield of essential oil in plants treated with 1 mM salicylic acid significantly increased compared to the control. A total of 24 compounds were identified in the essential oil of peppermint aerial parts, and the main components of the essential oil included menthone, menthol, L-menthol and 8,1-cineole. Menthone and menthol constituted 26.14 and 23.21 % of essential oil, respectively. Different concentrations of salicylic acid and putrescine increased the production rate of menthone, menthol, l-menthol and methyl acetate compounds in the essential oil compared to the control. The concentration of 1 mM salicylic acid had the greatest effect on the production of essential oil compounds. The correlation results between essential oil compounds showed that menthone has a positive and significant correlation with methyl acetate. Similarly, foliar application of salicylic acid (10 mM) and indole-3-acetic acid (1.5 mg L-1) increased the content of main component of peppermint and lemonbalm. In the other study, foliar application of lemonbalm plants with salicylic acid and putrescine caused a considerable increase in monoterpenes and sesquiterpenes content which was in line with obtained results of the present study.

Conclusion

The plant growth regulators used in this research increased the yield and composition of the essential oil of aerial parts of peppermint, which shows that both salicylic acid and putrescine have a high potential in increasing the potency and chemical composition of the essential oil in the peppermint plant and probably in other aromatic crops. Therefore, foliar application of salicylic acid and putrescine during vegetative growth of peppermint could be introduced as influential technique to improve qualitative and quantitative characteristics of this aromatic and medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oil compounds
  • Biological elicitor
  • Menthone
  • Peppermint