نوع مقاله : علمی پژوهشی - تنش محیطی یا زیستی

نویسندگان

1 گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت مدرس، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 فارغ التحصیل دکتری رشته زراعت گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی اسیدهای آمینه روی پارامترهای فیزیولوژیک کلزا در شرایط قطع آبیاری آخر فصل (مرحله رشد زایشی) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (دو عاملی) در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 02-1401 در دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سه سطح آبیاری (آبیاری کامل در طول فصل زراعی، قطع آبیاری از مرحله 50 درصد گلدهی، قطع آبیاری از مرحله خورجین‏دهی) و پنج سطح محلول‌پاشی (بدون محلول‏پاشی، محلول‏پاشی به ترتیب صفر (آب مقطر)، یک، دو و سه گرم اسیدهای آمینه در یک لیتر آب) در سه مرحله رشد (رشد طولی ساقه (رشد نه میانگره به طور آشکار)، مرحله ظهور گل‌آذین (محصور شدن جوانه‌های گل توسط برگ‌ها) و مرحله گلدهی بود. اثرات تیمارها یک هفته بعد از آخرین محلول‌پاشی، بر صفات مختلف شامل: رنگدانه‏های فتوسنتزی شامل کلروفیل a،b و کاروتنوئید، سرعت فتوسنتز، میزان تعرق، غلظت دی‌اکسیدکربن زیر روزنه‌ای و هدایت روزنه‌ای، شاخص‌های مختلف فلورسانس اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد برهمکنش تنش کم‏آبی و محلول‏پاشی روی سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، میزان تعرق، غلظت دی‌اکسید کربن زیر روزنه‌ای و نسبت آن به دی‌اکسید کربن محیط، رنگدانه‌های فتوسنتزی (کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئید ) و شاخص‏های فلورسانس کلروفیل تأثیر معناداری گذاشت. در بررسی همبستگی بین صفات مشخص گردید کاروتنوئید تنها با صفات غلظت دی‌اکسید کربن زیر روزنه‌ای (r= 0.84**) و نسبت آن به دی‌اکسیدکربن محیط (r= 0.88**) و همچنین فلورسانس کمینه (r= 0.84**) همبستگی مثبت و معنادار دارد. کلروفیل aوb بالاترین همبستگی مثبت و معنادار را با شاخص فلورسانس بیشینه (r= 0.94**) داشتند. شاخص‌های فلورسانس کلروفیل بالاترین همبستگی مثبت و معنادار را با صفات سرعت فتوسنتز، هدایت‌ روزنه‌ای، میزان تعرق و کلروفیل‌ها داشتند با این وجود فلورسانس کمینه تنها با صفات مرتبط با تبادل دی‌اکسیدکربن و کاروتنوئید همبستگی مثبت و معنادار ایجاد نمود. عملکرد دانه بیشترین همبستگی مثبت را با سرعت فتوسسنز (**89/0 r=) و میزان تعرق (**91/0 r=) دارد. براساس نتایج اعمال تیمار دو گرم اسیدهای آمینه در لیتر در شرایط آبیاری کامل صفات سرعت فتوسنتز را 22 درصد، هدایت روزنه‌ای را 80 درصد، میزان تعرق را 30 درصد، کلروفیل b را 40 درصد و کاروتنوئید را 27 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. از طرف دیگر با محلول‌پاشی یک گرم اسیدهای آمینه در لیتر در شرایط قطع آبیاری از گل‌دهی بیشترین میزان کلروفیل a و حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم II به دست آمد که با تیمار شاهد (بدون محلول‌پاشی) اختلاف 20 و 5/5 درصدی داشتند. همچنین بالاترین عملکرد دانه در تیمار قطع آبیاری از گل‌دهی (1440 کیلوگرم در هکتار)، قطع آبیاری از خورجین دهی (2346 کیلوگرم در هکتار) و آبیاری کامل (4514 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد برگی دوگرم اسید آمینه در لیتر حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of amino acids on some physiological processes of oil rapeseed (Brassica Napus L.) under late-season drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Fayaz 1
  • ALI SOROOSHZADEH 2
  • Ali Heidarzadeh 3

1 Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

2 Tarbiat modares university

3 Ph.D of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Oil rapeseed (Brassica napus L.) stands out as a precious oilseed plant cultivated globally, ranking as the third major source of oil production. The cultivation of this plant is expanding due to its notable nutritional and economic advantages. However, the arid and semi-arid climate of Iran poses a challenge to rapeseed cultivation, particularly with the occurrence of water deficit stress towards the end of the season. Various strategies are employed to mitigate the adverse effects of drought stress and enhance plant tolerance. One effective method involves the application of biological stimulants, such as amino acids. These compounds can stimulate plant growth and development, under optimal conditions and stress. Amino acids play direct and indirect roles in physiological metabolism, facilitating nutrient exchange and structural activities. This includes the augmentation of photosynthetic pigment concentration, enhancement of photosynthesis rate, and increased protein synthesis, particularly under stress conditions. In consideration of the significance of oil and the role of rapeseed in oil production, along with the challenges posed by drought stress during the reproductive growth stages of rapeseed, this study was conducted to examine the impact of foliar application of amino acids on the physiological parameters of oil rapeseed under conditions of irrigation interruption at the end of the season.
 Materials and methods
This experiment was conducted to investigate the effect of foliar spraying of amino acids on the physiological characteristics and chlorophyll fluorescence parameters and photosynthetic pigments of oil rapeseed under withholding irrigation at the end of the season (reproductive growth stage) as factorial design based on randomized complete blocks with three replications in the research farm of the Faculty of Agriculture of Tarbiat Modares University, during the 2022-2023 growing season. The investigated factors were three levels of irrigation (full irrigation during the season, withholding irrigation from 50% flowering stage, withholding irrigation from pod forming) and five levels of foliar spraying (no foliar spraying, zero foliar spraying (distilled water), one, two and three grams of amino acids per liter) in stem elongation, flower-bud emergence, and flowering stages. The experimental plots included four planting rows and three meters in length. In the field, one week after the last foliar spraying, photosynthetic and transpiration rates and various fluorescence parameters were measured using a portable gas exchange and Mini-PAM device, respectively. Moreover, pigments (including chlorophyll a, b and carotenoid) in the fresh plant samples were determined in the laboratory. After ensuring the normality of the residual of data, statistical analysis was performed using SAS software (version 4.9.) to compare the average data. The LSD test was used at the five percent level.
Results
Physiological and biochemical traits were adversely impacted by water deficit stress, as evidenced by the withholding of irrigation. This stress condition significantly decreased various characteristics, including maximum photosystem efficiency, photosynthesis rate, stomatal conductance, transpiration rate, and levels of photosynthetic pigments. However, applying amino acids via foliar spray mitigated the adverse effects of drought stress. The results indicated that the photosynthesis rate, stomatal conductance, transpiration rate, intercellular CO2 concentration, intercellular CO2/ambient CO2 ratio, photosynthetic pigments (chlorophyll a, chlorophyll b, and carotenoids), and chlorophyll fluorescence parameters were significantly influenced by the interaction between drought stress and foliar application of amino acids.  The results indicated that the foliar application of two grams of amino acids per liter significantly increased various physiological parameters compared to the control group. Specifically, it resulted in a 22% enhancement in the photosynthesis rate, an 80% improvement in stomatal conductance, a 30% elevation in transpiration rate, a 40% rise in chlorophyll b, and a 27% increase in carotenoid levels. Conversely, the foliar spraying of one gram of amino acids per liter yielded the highest levels of chlorophyll a and the maximum quantum efficiency of photosystem II. These values were 20% and 5.5%, respectively, different from those observed in the control group. Also, the highest grain yield was obtained under withholding irrigation from 50% flowering stage (1440 kg ha-1), withholding irrigation from 50% flowering stage (2346 kg ha-1) and full irrigation during the season (4514 kg ha-1) with foliar application of 2 grams of amino acid per liter.
 Conclusion
Based on the findings, the most favourable impact of foliar application of amino acids on the investigated traits was observed at a concentration of two grams per liter of water. Notably, the enhancement of these traits has a direct correlation with seed yield. Consequently, considering the substantial influence of these traits on the improvement of seed yield (22.4% and 61.4% under full irrigation and irrigation interruption conditions, respectively), the recommendation is to employ foliar spraying of two grams of amino acids per liter. This application is suggested to enhance rapeseed's physiological and biochemical characteristic across all three irrigation regimes, including full irrigation and interruption of irrigation from the flowering and budding stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • Photosynthesis
  • Quantum efficiency of photosystem
  • Stomatal conductance
Afshar Mohamadian, M., Omidipour, M., & Jamal Omidi, F. (2018). Effect of different drought stress levels on chlorophyll fluorescence indices of two bean cultivars. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 31(3): 511-525. [In Persian]
Ahmadi, H., Abbasi, A., Taleei, A., Mohammadi, V., & Pueyo, J.J. (2022(. Antioxidant response and calcium-Dependent Protein Kinases Involvement in Canola (Brassica napus L.) Tolerance to Drought. Agronomy, 12(1): 125.
Ahmar, S., Liaqat, N., Hussain, M., Salim, M.A., Shabbir, M.A., Ali, M.Y., Noushahi, H.A., Bilal, M., Atta, B., & Rizwan, M. (2019). Effect of abiotic stresses on Brassica species and role of transgenic breeding for adaptation. Asian Journal of Research in Crop Science, 3(1): 1-10.
Alfosea-Simón, M., Simón-Grao, S., Zavala-Gonzalez, E.A., Cámara-Zapata, J.M., Simón, I., Martínez-Nicolás, J.J., Lidón, V., &  García-Sánchez, F. (2021). Physiological, nutritional and metabolomic responses of tomato plants after the foliar application of amino acids Aspartic acid, Glutamic Acid and Alanine. Frontiers in plant science, 11: 581234.
Ali, Q., Ashraf, M. & Athar, H.U.R. (2007). Exogenously applied proline at different growth stages enhances growth of two maize cultivars grown under water deficit conditions. Pakistan Journal of Botany, 39(4): 1133-1144.
Aminifard, M.H., Gholami, M., Bayat, H. & Moradinezhad, F. (2020). Effect of Fulvic Acid and Amino Acid Application on Physiological Characteristics, Growth and Yield of Coriander (Coriandrum sativum L.) as a Medicinal Plant. Journal of Agroecology, 12(3): 373-388. [In Persian]
Bahador, M. & Tadayon, M.R. (2020). Investigating of zeolite role in modifying the effect of drought stress in hemp, Antioxidant enzymes and oil content. Industrial crops and products, 144: 112042. [In Persian]
Bakhshi, B. (2021). Heat and drought stress response and related management strategies in oilseed rape. Agrotechniques in Industrial Crops, 1(4): 170-181.
Barzegari, Z., Ghasemian, A., Raeesi Sadati, S.Y., Asadi, A., Razavi, S.M., & Jahanbakhsh, S. (2021). Effect of nano–chelated potassium solution on some physiological and morphological characteristics of wheat under drought stress. Iranian Journal of Field Crop Science. 52(4): 101-114. [In Persian]
Calvo, P., Nelson, L. & Kloepper, J.W.(2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and soil, 383: 3-41.
Carmo-Silva, E., Andralojc, P.J., Scales, J.C., Driever, S.M., Mead, A., Lawson, T., Raines, C.A. & Parry, M.A. (2017). Phenotyping of field-grown wheat in the UK highlights contribution of light response of photosynthesis and flag leaf longevity to grain yield. Journal of Experimental Botany, 68(13): 3473-3486.
Chegeni, F.A., Perin, G., Gupta, K.B.S.S., Simionato, D., Morosinotto, T. & Pandit, A. (2016). Protein and lipid dynamics in photosynthetic thylakoid membranes investigated by in-situ solid-state NMR. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 1857(12): 1849-1859.
Chen, L., F. Ren, H. Zhong, W. Jiang & X. Li. (2020). Identification and expression analysis of genes in response to high -salinity and drought stresses in Brassica napus. Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 42(2):154 -164.
Cornish, K & Zeevaart, J.A.D. (1985). Movement of abscisic acid into the apolpast in reponse to water stress in ( Xanthium strumarium L.). Plant Physiol, 78: 623-626.
Dai, L., Li, J., Harmens, H., Zheng, X., & Zhang, C. (2020). Melatonin enhances drought resistance by regulating leaf stomatal behaviour, root growth and catalase activity in two contrasting rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. Plant Physiology and Biochemistry, 149: 86-95.
Davies P.J. (2010). The plant hormones, Their nature, occurrence, and functions. In, Davies P.J. (ed.), Plant Hormones, Biosynthesis, Signal Transduction and Action! 3rd Edition. Dordrecht, Springer Science + Business Media B.V, 1–15.
Dawood, M.G., &  Sadak, M.S. (2014). Physiological role of glycinebetaine in alleviating the deleterious effects of drought stress on canola plants (Brassica napus L.). Middle East Journal of Agriculture Research, 3(4): 943-954.
Efeoğlu, B., Ekmekçi, Y.A.S.E.M.I.N., & Çiçek, N.U.R.A.N. (2009). Physiological responses of three maize cultivars to drought stress and recovery. South African journal of botany, 75(1): 34-42.
Fabbrin, E.D.S., Mógor, Á.F., Margoti, G., Fowler, J.G. & Bettoni, M.M. (2013). Purple chicory'Palla Rossa'seedlings growth according to the foliar application of L-glutamic acid. Scientia Agraria, 14(3): 91-94.
Farahani, S., Shahsavari, N., & Mohammadi Arasteh, M. (2020). Effect of potassium sulfate on the physiological characteristics of canola cultivars in late season drought stress conditions. Journal of Plant Nutrition, 43: 1217-1228.
Feizabadi, A., Noormohammadi, G., & Fatehi, F. (2021). Changes in growth, physiology, and fatty acid profile of rapeseed cultivars treated with vermicompost under drought stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 21: 200-208.
Feiziasl, V., Jafarzadeh, J., Sadeghzadeh, B. & Shalmani, M.M. (2022). Water deficit index to evaluate water stress status and drought tolerance of rainfed barley genotypes in cold semi-arid area of Iran. Agricultural Water Management, 262: 107395.
Fischer, W.N., André, B., Rentsch, D., Krolkiewicz, S., Tegeder, M., Breitkreuz, K., & Frommer, W.B. (1998). Amino acid transport in plants. Trends in Plant Science, 3(5): 188-195.
Forde, B.G. & Lea, P.J. (2007). Glutamate in plants: metabolism, regulation, and signalling. Journal of experimental botany, 58(9): 2339-2358.
Franzoni, G., Cocetta, G. & Ferrante, A. (2021). Effect of glutamic acid foliar applications on lettuce under water stress. Physiology and Molecular Biology of Plants, 27(5): 1059-1072.
Ghasemi, M., Toorchi, M., Aharizad, S., & Khorshid, A. (2022). Evaluation of physiological indices of sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes under water deficit stress. Iranian Journal of Field Crop Science, 53(3): 77-91.[In Persian]
Golchin, L., Tavakoli, A., & Mohsenifard, E. (2022). Effect of cytokinin application on photosynthesis, gas exchange and seed yield of safflower (Carthamus tinctorius) under drought stress condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 53(1): 149-160. [In Persian]
Grant, O.M. (2012). Understanding and exploiting the impact of drought stress on plant physiology, in Abiotic Stress Responses in Plants. eds P. Ahmad and M.N.V. Prasad, Springer, New York, 89–104.
Habibi, G. (2014). Silicon supplementation improves drought tolerance in canola plants. Russian Journal of Plant Physiology, 61(6): 784-791.
Hajizadeh, H.S., Azizi, S., Rasouli, F. & Okatan, V. (2022). Modulation of physiological and biochemical traits of two genotypes of Rosa damascena Mill. by SiO2-NPs under In vitro drought stress. BMC Plant Biology, 22(1): 538.
Hall, A.E. (1992). Breeding for heat tolerance. Plant Breed Reviews, 10(2): 129-168.
Havaux, M., &  Niyogi, K.K., (1999). The violoxanthin cycle protects plants from photooxidative damage by more than one mechanism. Proceedings of the National Academy of Sciences, 96: 8762-8767.
Heidarzadeh, A., &  Modarres-Sanavy, S. A. M. (2023). Effect of Amino Acids Combination on the Quantitative and Qualitative Characteristics of Garlic (Allium Sativum L.), Plant Productions, 46(2). [In Persian]
Heidarzadeh, A., & Modarres-Sanavy, S.A.M., (2021). Effects of Application and Type of Amino Acids on the Activity of Antioxidant Enzymes, Proline Content and Seed yield of Lentil (Lens culinaris Medik.). Plant Productions, 44(3): 381-394. [In Persian]
Heidarzadeh, A., Modarres-Sanavy, S.A.M., &  Ebrahimi Esborezi, H. (2021). Effect of priming and foliar application of different amino acids on yield and yield components of lentil (Lens culinaris Medik.) in late sowing. Iranian Journal Pulses Research, 12(1): 88-99. [In Persian]
Heidarzadeh, A., Modarres-Sanavy, S.A.M., & Ebrahimi Esborezi, H., (2021). Effect of priming and foliar application of different amino acids on yield and yield components of lentil (Lens culinaris Medik.) in late sowing. Iranian Journal Pulses Research, 12(1),88-99.[In Persian]
Izadi, Y., Modarres Sanavy, S.A.M. & Tahmasebi Sarvestani, Z. (2021). The effect of Nano Fe and Mn chelated foliar application on mung bean yield and some of the quantitative characteristics under water deficit stress condition. Applied Research in Field Crops, 33 (4): 19-39.[In Persian].
Jahani, R., Hassani, A., & Samadi, A. (2018). Effect of foliar application of urea, aspartic acid and glutamic acid on growth, physiological and biochemical characteristics of Anise hyssop (Agastache foeniculum). Applied Soil Research, 5(2): 95-107.[In Persian]
Kahlel, A.M.S. & Sultan, F.I. (2019). Response of four potato cultivars to soil application with organic and amino (2021). acid compounds. Research On Crops, 20(1): 101-108.
Khan, M.N., Khan, Z., Luo, T., Liu, J., Rizwan, M., Zhang, J., Xu, Z., Wu, H., & Hu, L. (2020). Seed priming with gibberellic acid and melatonin in rapeseed, consequences for improving yield and seed quality under drought and non-stress conditions. Industrial Crops and Products, 156: 112850.
Khayat Moghadam, M.S., Gholami, A., Shirani Rad, A.H., BaradaranFiroozabadi, M. & Abbasdokht, H. The effect of Potassium Silicate and Late-Season Drought Stress on the Physiological Characters of Canola. Journal of Crops Improvement, 23(4): 776-761.
Kim, T.H., Böhmer, M., Hu, H., Nishimura, N., & Schroeder, J.I. (2010). Guard cell signal transduction network, advances in understanding abscisic acid, CO2, and Ca2+ signaling. Annual review of plant biology, 61(1): 561-591.
Lee, H. J., Kim, J. S., Lee, S. G., Kim, S. K., Mun, B., & Choi, C. S. (2017). Glutamic acid foliar application enhances antioxidant enzyme activities in kimchi cabbages leaves treated with low air temperature. Horticultural Science and Technology, 35: 700–706.
Liang, D., Ni, Z., Xia, H., Xie, Y., Lv, X., Wang, J., Lin, L., Deng, Q., & Luo, X. (2018). Exogenous melatonin promotes biomass accumulation and photosynthesis of kiwifruit seedlings under drought stress. Scientia Horticulturae, 246: 34-43.
Maddah, S.M., &  Farhangian Kashani, S. (2011). Investigation of growth and chlorophyll concentration. Crop Physiology Journal, 3: 89- 102. [In Persian]
Maqsood, M.F., Shahbaz, M., Kanwal, S., Kaleem, M., Shah, S.M.R., Luqman, M., Iftikhar, I., Zulfiqar, U., Tariq, A., Naveed, S.A. & Inayat, N. (2022). Methionine Promotes the Growth and Yield of Wheat under Water Deficit Conditions by Regulating the Antioxidant Enzymes, Reactive Oxygen Species, and Ions. Life, 12(7): 969.
Maqsood, M.F., Shahbaz, M., Kanwal, S., Kaleem, M., Shah, S.M.R., Luqman, M., Iftikhar, I., Zulfiqar, U., Tariq, A., Naveed, S.A. & Inayat, N. (2022). Methionine Promotes the Growth and Yield of Wheat under Water Deficit Conditions by Regulating the Antioxidant Enzymes Reactive Oxygen Species and Ions. Life, 12(7): 969.
Mathobo, R., Marais, D., & Steyn, J.M. (2017). The effect of drought stress on yield, leaf gaseous exchange and chlorophyll fluorescence of dry beans (Phaseolus vulgaris L.). Agricultural Water Management, 180: 118-125.
Mehak, G., Akram, N.A., Ashraf, M., Kaushik, P., El-Sheikh, M.A., & Ahmad, P. (2021). Methionine-induced regulation of growth, secondary metabolites and oxidative defense system in sunflower (Helianthus annuus L.) plants subjected to water deficit stress. Plos one, 16(12): e0259585.
Merwad, A.-R.M.A.; Desoky, E.-S.M., & Rady, M.M. (2018). Response of water deficit-stressed Vigna unguiculata performances to silicon, proline or methionine foliar application. Scientia Horticulturae, 228: 132–144.
Mir, Y., Daneshvar, M. & Ismaili, A. (2022). Effect of foliar application of salicylic acid and micronutrients on photosynthetic activities and canola seed yield under dehydration stress. Sci. J. Crop Physiol, 13(50): 119-134. [In Persian]
Naveed, M., H. Sajid, A. Mustafa, B. Niamat, Z. Ahmad, M. Yaseen, M. Kamran, M. Rafique, S. Ahmar & J.T. Chen. (2020). Alleviation of salinity -induced oxidative stress, improvement in growth, physiology and mineral nutrition of canola (Brassica napus L.) through calcium -fortified composted animal manure. Sustain, 12: 1 -17.
Noreen, S., Akhter, M.S., Yaamin, T. & Arfan, M. (2018). The ameliorative effects of exogenously applied proline on physiological and biochemical parameters of wheat (Triticum aestivum L.) crop under copper stress condition. Journal of Plant Interactions, 13(1): 221-230.
Nouriyani, H., & Jafarinia, S.H. (2023). Evaluation of some physiological, biochemical traits and yield of three rye cultivars under water deficit stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences, 16(2): 419-431. [In Persian]
Payendeh, Kh., Mujaddam, M., & Droudgar, N. (2020). Study of quality and yield of rapeseed seed Hayola 401 with composite fertilizers of iron, zinc and manganese under irrigation stress. Journal of Environmental Stresses in Agricultural Sciences, 13: 109-119. [In Persian]
Peña Calzada, K., Olivera Viciedo, D., Habermann, E., Calero Hurtado, A., Lupino Gratão, P., De Mello Prado, R., Lata-Tenesaca, L.F., Martinez, C.A., Ajila Celi, G.E., & Rodríguez, J.C. (2022). Exogenous application of amino acids mitigates the deleterious effects of salt stress on soybean plants. Agronomy. 12(9): 2014.
Praba, M.L., Cairns, J.E., Babu, R.C., & Lafitte, H.R. (2009). Identification of physiological traits underlying cultivar differences in drought tolerance in rice and wheat. Journal of Agronomy and Crop Science. 195(1): 30-46.
Radkowski, A. (2018). Influence of foliar fertilization with amino acid preparations on morphological traits and seed yield of timothy. Plant, Soil and Environment, 64(5): 209-213.
Rashtbari, M., Hossein Ali, A. & Ghorchiani, M. (2020). Effect of vermicompost and municipal solid waste compost on growth and yield of canola under drought stress conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 51(17): 2215-2222.
Repke, R.A., Silva, D.M.R., dos Santos, J.C.C. & de Almeida Silva, M. (2022). Alleviation of Drought Stress in Soybean by Applying a Biostimulant Based on Amino Acids and Macro-and Micronutrients. Agronomy. 12(10): 2244.
Richardson, A.D., Duigan, S.P. & Berlyn, G.P., (2002). An evaluation of noninvasive methods to estimate foliar chlorophyll content. New phytologist. 153(1): 185-194.
Rizwan, M., Ali, S., Zaheer Akbar, M., Shakoor, M.B., Mahmood, A., Ishaque, W. & Hussain, A. (2017). Foliar application of aspartic acid lowers cadmium uptake and Cd-induced oxidative stress in rice under Cd stress. Environmental Science and Pollution Research, 24(27): 21938-21947.
Röder, C., Mógor, Á.F., Szilagyi-Zecchin, V.J., Gemin, L.G. & Mógor, G. (2018). Potato yield and metabolic changes by use of biofertilizer containing L-glutamic acid. Comunicata Scientiae9(2): 211-218.
Ronga, D., Biazzi, E., Parati, K., Carminati, D., Carminati, E. & Tava, A. (2019). Microalgal biostimulants and biofertilisers in crop productions. Agronomy, 9(4): 192.
Rostami Hir, M., Sheikhzadeh, P., Khomari, S., & Zare, N. (2023). Evaluation of photosynthetic and biochemical characteristics of oilseed rape under drought stress and MoO3 nanoparticles application. Environmental Stresses in Crop Sciences. 16(2): 349-367. [In Persian]
Sanikhani, M., Akbari, A. & Kheiry, A. (2020). Effect of phenylalanine and tryptophan on morphological and physiological characteristics in colocynth (Citrullus colocynthis L.). Journal of Plant Process and Function, 9(35): 317-328. [In Persian]
Saremi, S., Gholipoor, M., Abbasdokht, H., Naghdi Badi, H., Mehrafarin, A. & Asghari, H.R. (2020). The morphophysiological responses of Physalis alkekengi to foliar applications of amino acids under drought stress conditions. Horticultural Plants Nutrition, 3(2): 71-86.
Shi, L., Wang, Z., & Kim, W.S. (2019). Effect of drought stress on shoot growth and physiological response in the cut rose ‘charming black’at different developmental stages. Horticulture, Environment, and Biotechnology,  60: 1-8.
Singer, S.D., Zou, J. & Weselake, R.J. (2016). Abiotic factors influence plant storage lipid accumulation and composition. Plant Science, 243: 1-9.
Stoker, R. & Carter, K. E. (1984). Effect of irrigation and nitrogen on yield and quality of oilseed rape. New Zealand Journal of Experimental Agriculture, 12(3): 219-224.
Syamsia, Idhan, A., Noerfitryani, Nadir, M., Reta & Kadir, M. (2018). Paddy chlorophyll concentrations in drought stress condition and endophytic fungi application. In IOP conference series: earth and environmental science. IOP Publishing, 156: 012040.
Tavakkol Afshari, M., Nezami, A., Ahmadi-Lahijani, M.J., Nabati, J., & Karimzadeh Soureshjani, H.A. (2023). Effect of planting date and irrigation deficiency on the physiological, biochemical, and yield component of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) in Mashhad. Environmental Stresses in Crop Sciences, 16(2): 403-418.[In Persian]
Teixeira, W. F., Fagan, E. B., Soares, L. H., Soares, J. N., Reichardt, K., & Neto, D. D. (2018). Seed and foliar application of amino acids improve variables of nitrogen metabolism and productivity in soybean crop. Frontiers in Plant Science, 9: 396.
Tisarum, R., Theerawitaya, C., Samphumphung, T., Takabe, T., & Cha-um, S. (2019). Exogenous foliar application of glycine betaine to alleviate water deficit tolerance in two Indica rice genotypes under greenhouse conditions. Agronomy. 9(3): 138.
Tony, H.H., & Norio, M. (2012). Glyinebetaine, an effective protectant against abiotic stress in plants. CE press, 3: 17-23.
Wang,Y., Ying, J., Kuzma, M., Chalifou, M., Sample, A., McArthur, C., Uchacz, T., Sarvas, C., Wan, J., Dennis, D.T., McCourt, P., & Huang, Y. (2005). Molecular tailoring of farnesylation for plant drought tolerance and yield protection. Plant Journal, 43(3): 413–424.
Waraich, E.A., Rashid, F., Ahmad, Z., Ahmad, R., & Ahmad, M. (2020). Foliar applied potassium stimulate drought tolerance in canola under water deficit conditions. Journal of Plant Nutrition, 43(13): 1923-1934.
Wu, W., Ma, B.L. & Whalen, J.K. (2018). Enhancing rapeseed tolerance to heat and drought stresses in a changing climate: perspectives for stress adaptation from root system architecture. Advances in agronomy, 151: 87-157.
Xu, Q.Q., Sami, A., Zhang, H., Jin, X.Z., Zheng, W.Y., Zhu, Z.Y., Wu, L.L., Lei, Y.H., Chen, Z.P., Li, Y., & Yu, Y. (2022). Combine influence of low temperature and drought on different varieties of rapeseed (Brassica napus L.). South African Journal of Botany, 147: 400-414.
Zhang, Y., Chen, Q. & Tang, H. (2018). Variation on photosynthetic performance in kiwifruit seedling during drought stress and rewatering. In 2018 International Workshop on Bioinformatics, Biochemistry, Biomedical Sciences. Atlantis Press, 56-59.
Zhu, J., Cai, D., Wang, J., Cao, J., Wen, Y., He, J., Zhao, L., & Wang, D. -Zhang, S. (2021). Physiological and anatomical changes in two rapeseed (Brassica napus L.) genotypes under drought stress conditions. Oil Crop Science, 6(2): 97-104.