نوع مقاله : علمی پژوهشی - گیاهان زینتی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان دارویی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز،

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (Indole - 3 - butyric acid) (IBA) (صفر، 1000، 1500 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) و موقعیت قلمه­‌گیری (تحتانی، میانی و بالایی)، بر ریشه­زایی ­قلمه رز بریدنی رقم چری برندی (Cherry Brandy) در دانشگاه تبریز در سال 95 انجام شد. برای انجام آزمایش، قلمه‌های برگ­دار رز به طول حدود 10 تا 12 سانتی‌متر و به قطر حدود 5 میلی متر تهیه گردیدند.  پس از حذف برگ‌های پایینی، حداقل دو برگ انتهایی روی قلمه ها باقی گذاشته شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار (ده قلمه در هر تکرار) اجرا شد. صفات اندازه­گیری شده در این آزمایش شامل درصد ریشه­زایی، وزن تر ریشه، تعداد ریشه، طول ریشه، محتوای نسبی آب برگ و نسبت فلورسانس متغیر به حداکثر بودند. نتایج مقایسه میانگین داده­ها نشان داد که بیشترین درصد ریشه‌­زایی قلمه­ها و وزن تر ریشه در تیمار 1500 میلی­گرم در لیتر IBA و به­ترتیب در قلمه­های قسمت بالایی و پایینی و کمترین درصد ریشه‌­زایی قلمه­ها و وزن تر ریشه نیز در قلمه­های گرفته شده از انتهای شاخه و بدون کاربرد تنظیم­کننده رشد مشاهده گردید. قلمه­های گرفته شده از قسمت تحتانی شاخه­ها در غلظت 1500 میلی­گرم در لیتر IBA بالاترین تعداد ریشه را داشتند ولی تفاوت معنی داری بین قلمه های بخش پایینی و بخش میانی از این لحاظ مشاهده نشد. همچنین مشخص شد تاثیر تنظیم کننده رشد در غلظت 2000 میل گرم در لیتر در تعداد ریشه های تولیدی قلمه های گرفته شده از انتهای شاخه به اندازه تاثیر آن در غلظت 1500 میلی گرم در لیتر بر قلمه های گرفته شده از بخش پایینی شاخه بود . قلمه­های گرفته شده از قسمت تحتانی شاخه در غلظت 1500 میلی­گرم در لیتر و قسمت میانی در غلظت 2000 میلی­گرم در لیتر تنظیم­کننده رشد به­ترتیب بیشترین (84 درصد) و کمترین محتوای نسبی آب برگ (9/75 درصد) را داشتند. بیشترین فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر در قلمه­های گرفته شده از قسمت تحتانی شاخه (82/0) و تیمار 1500 میلی­گرم در لیتر IBA (843/0) مشاهده شد. در بالاترین غلظت IBA (2000 میلی‌گرم در لیتر) در بیشتر موارد افزایش در خصوصیات ریشه­زایی قلمه رز نسبت به غلظت 1500 میلی­گرم در لیتر مشاهده نشد؛ بنابراین، با­­توجه ­­به این که غلظت 1500 میلی­گرم در لیتر و قلمه­های تحتانی بالاترین میزان درصد ریشه­­زایی، طول ریشه، وزن‌تر ریشه، محتوای نسبی آب برگ و فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر را داشتند، به­نظر می­رسد بهترین نوع قلمه و غلظت تنظیم­کننده رشد برای ریشه­زایی قلمه رز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of IBA and cutting positions on the rooting of greenhouse rose cv. “Cherry Brandy” (Rosa hybrida .) cuttings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezq Talebi 1
  • M. matlobi 1
  • Sadollah Alizadeh 1
  • Mina Amani 2

1 tabriz

2 PhD Student in Production and Post-Harvest Physiology of Medicinal Plants, Department of Horticultural Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction
 To evaluate the effect of different levels of IBA (0, 1000, 1500 and 2000 mg/L) and position of take cuttings (lower, middle and upper) on rooting of greenhouse rose cultivar cherry brandy. In general, the aim of the research is to determine the best level of IBA hormone for the rooting of greenhouse rose cuttings, the possible effect of the possible of the cutting on the rooting rate of the cuttings, to determine the most suitable level of the hormone and the location of the cutting to produce the desired aerial part of the resulting cutting, In addition, to evaluate the best level of the hormone determining the most suitable position for cutting is based on some physiological parameters such as the relative content of leaf water and the efficiency of maximum chlorophyll fluorescence.
 
Materials and Methods
To conduct the experiment, the mother plants were purchased from a commercial greenhouse in Bostan-Abad and transferred to the physiology laboratory. To conduct the experiment, rose cuttings with a length of 10 to 12 cm and a diameter of 2 to 3 mm were prepared, and after removing the lower leaves, at least two end leaves were left on the cutting. In this research, a factorial trial based on a randomized complete block design with three replications was used. The traits measured in this experiment were rooting percentage, root fresh weight, number of roots, root length, relative leaf water content and variable to maximum fluorescence ratio.
  
Results and Discussion
 The results of the average data comparison showed that the highest rooting percentage of cuttings and root fresh weight were seen in the treatment of 1500 mg/L of IBA and in the cuttings of the lower and upper parts, respectively. The lowest rooting percentage of cuttings and root fresh weight were also observed in the cuttings taken from the upper of the branch without hormone application. The cuttings taken from the lower part of the branches at a concentration of 1500 mg/L of IBA had the highest number of roots, which did not show a significant difference with the middle cuttings of the branch at a concentration of 1500 mg/L and lower cuttings at a concentration of 2000 mg/L. The cuttings in the middle part produced the lowest number of roots in the control treatment. The cuttings taken from the middle and upper of the branch had the longest and shortest root length, respectively. The cuttings taken from the lower part of the branch at a concentration of 1500 mg/L and the middle part at a concentration of 2000 mg/L of hormone had the highest and lowest relative content of leaf water, respectively. The maximum variable chlorophyll fluorescence was observed in the cuttings taken from the lower part of the branch and treated with 1500 mg/L of hormone. The terminal cuttings also had the lowest variable chlorophyll fluorescence to the maximum under the absence of hormone application.
Conclusion
 Finally, due to the fact that the concentration of 1500 mg/L and the lower cuttings had the highest percentage of rooting, root length, root fresh weight, relative leaf water content and maximum variable chlorophyll fluorescence. It should be the best type of cuttings and hormone concentration for the rooting of rose cuttings. At the highest concentration of indole butyric acid (2000 mg/L) in most cases, there was a significant difference in the rooting characteristics of rose cuttings compared to the concentration of 1500 mg/L.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bud growth
  • Bud position
  • Chlorophyll fluorescence
  • Hormone
  • Relative water content
Attarzadeh, M., Aboutalebi, A. & Attarzadeh, M. (2016). Effect of different hormonal treatments and rooting-cofactors on rooting of olive cultivars (Fishomi and Shiraz). Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 25, 49-57. [In Persian]
Babaei, H., Zarei, H. & Hemmati, K. (2015). The effect of different concentrations of IBA, type of plant rootstock and timing of cuttings on propagation of Ficus benjamina cv. Variegata by cutting-graft. Journal of Crop Production and Processing, 5, 253-261. [In Persian] http://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1394.5.17.20.3
Babaie, H., Zarei, H., Nikde, K. & Firoozjai, M.N. (2014). Different concentrations of IBA and time of taking cutting on growth and survival of Ficus binnendijkii cuttings. Notulae Scientia Biologicae, 6, 163-166. [In Persian] https://doi.org/10.1590/s1678-3921.pab2020.v55.01656
Borzuee, M., Dejam, M. & Zahedi, M. (2019). Effects of cutting time, cutting position and auxin application on rooting of stem cuttings of lemon verbena (Lippia citriodora (Palau) Kunth). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 35(1), 145-157. [In Persian] https://doi.org/10.22092/ijmapr.2019.122480.2353
Cano, A., Sánchez-García, A.B., Albacete, A., González-Bayón, R., Justamante, M.S., Ibáñez, S., Acosta, M. & Pérez-Pérez, J.M. (2018). Enhanced conjugation of auxin by GH3 enzymes leads to poor adventitious rooting: progress and questions. Journal of Applied Botany, 71(3-4), 71-79. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00566
Daskalakis, I., Biniari, K., Bouza, D. & Stavrakaki, M. (2018). The effect that indolebutyric acid (IBA) and position of cane segment have on the rooting of cuttings from grapevine rootstocks and from Cabernet franc (Vitis vinifera L.) under conditions of a hydroponic culture system. Scientia Horticulturae, 227, 79-84. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.09.024
Davani, D., Nabipour, M. & Roshanfekr Dezfouli, H. (2017). Effects of Different Concentrations of Cytokinin and Auxin Hormones on Yield and Yield Components of Grain Maize (Zea mays L.) in SalinityConditions. PlantProductions, 40(1),69-80.[In Persian] https://doi.org/10.22055/ppd.2016.12433
Dejam, M. & Daneshmandi, S. (2011). Investigation the effects of indole butyric acid and cutting position on rooting of bougainvillea stem cuttings. 7th Iranian Horticultural Science Congress, Isfahan, Iran, 5-8 September. [In Persian]
Desta, B., Tena, N. & Amare, G. (2022). Response of Rose (Rosa hybrid L.) plant to temperature. Asian Journal of Plant and Soil Sciences, 7, 93-101.
Harmon, D. (2022). Tissue culture, transformation and cytogenetics of Rose (Rosa hybrida). M.Sc. thesis. North Carolina State University. USA. 82p.
Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. & Geneve, R.L. (2014). Hartmann and Kester’s Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall Inc, 922p.
Hilo, A., Shahinnia, F., Druege, U., Franken, P., Melzer, M., Rutten, T., von Wirén, N. & Hajirezaei, M.R., (2017). A specific role of iron in promoting meristematic cell division during adventitious root formation. Journal of Experimental Botany, 68(15), 4233-4247. https://doi.org/10.1093/jxb/erx248
Pires, A.C.C.S., Junior, A.S. & Dias, L.L.C. (2021). Adventitious rooting induction of mulberry (Morus sp.) cuttings by sound frequencies and spermidine at different times. Scientific Electronic Archives, 14(2), 30-34. https://doi.org/10.36560/14220211287
Rahimi, E. (2019). Rooting and shoot growth of soft-wood cutting of rubber fig (Ficus elastica Roxb. ex Hornem) in response to indole butyric acid and paclobutrazol. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 31(4), 972-982. [In Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.23832592.1397.31.4.18.0
Rashoudi, Z., Abotalebi, A. & Chehrazi, M. (2014). Effect of cutting size and IBA concentrations on rooting of hard wood cuttings in Bougainvillea spectabilis Willd. Plant Productions, 37(3), 93-103. [In Persian]
Safari Motlagh, M.R., Haviani, B., & Mousavi Mohammadi, S.A. (2019). Simultaneous effects of different levels of indole butyric acid and inoculation with growth promoting bacteria on some growth and biochemical traits of olive (Olea europaea L.) Scion. Journal of Plant Environmental Physiology, 14(55), 13-25. [In Persian] https://dorl.net/dor/20.1001.1.76712423.1398.14.55.2.4
Sarami, R., Omidi, H. & Bostani A.A. (2017). The Effect of Auxin and Cytokinin on Some Morpho-Physiological and Germination Characteristics of Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) Seeds. Iranian Journal of Seed Research, 3(2), 57-70. [In Persian] http://dorl.net/dor/20.1001.1.23831251.1395.3.2.9.0
Simkeshzadeh, N., Mobli, M., Etemadi, N. & Baninasab, B. (2011). assessment of the frost resistance in some olive cultivars using visual injuries and chlorophyll fluorescence. Journal of Horticultural Science, 24(2), 163-169. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084730.1389.24.2.9.4
Solis, R., Pezo, M., Diaz, G., Arévalo, L. & Cachique, D. (2017). Vegetative propagation of Plukenetia polyadenia by cuttings: effects of leaf area and indole-3-butyric acid concentration. Brazilian Journal of Biology, 77(3), 580-584. https://doi.org/10.1590/1519-6984.20415
Zhang, Y., Xiao, Z., Zhan, C., Liu, M., Xia, W. & Wang, N. (2019). Comprehensive analysis of dynamic gene expression and investigation of the roles of hydrogen peroxide during adventitious rooting in poplar. BMC Plant Biology. London, 19(10), 99-110.