نوع مقاله : علمی پژوهشی - زراعت

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات-دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار علوم و تکنولوژی بذر - گروه زراعت و اصلاح نباتات -دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

4 هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

5 فارغ التحصیل دکتری

6 هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی کرج

چکیده

امروزه پس از حدود 200 سال سابقه چغندرقند، حدود 40 درصد ساکارز مورد نیاز انسان از طریق این محصول تامین می ­شود. 8/1 درصد از چغندرقند کشور در استان اردبیل تولید می­ شود. عوامل بیماری­‌زای برگ و ریشه چغندرقند از جمله عواملی هستند که بر کمیت و کیفیت محصولات چغندرقند تأثیر می‌­گذارند و در بسیاری از موارد مانع توسعه و حتی محدود شدن کشت این محصول می­‌شوند. این آزمایش به­منظور ارزیابی صفات مختلف کمی و کیفی چغندرقند (20 هیبرید) چغندرقند در مزرعه‌ تحقیقاتی نیر با استفاده از طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1397-1398 اجرا گردید. برای این مطالعه 20 هیبرید منوژرم چغندرقند که در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل تولید شده بود به­ همراه 9 والد پدری و مادری استفاده شد. برای تعیین صفات موثر بر عملکرد ریشه و عملکرد قند و درصد قند قابل استحصال از تجزیه کلاستر و برای تعیین ضریب همبستگی از روش پبرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که صفات درصد پوشش سبز مزرعه، تعداد بوته و میزان سدیم و پتاسیم در سطح احتمال پنج درصد و صفات تعداد ریشه کل و منشعب، میزان نیتروژن مضره، ضریب آلکالیته، درصد قند ملاس، عملکرد قند ناخالص و خالص، عملکرد ریشه و نمره سبزی- زردی در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌­داری در بین هیبرید­ها داشتند. همچنین برای صفت تعداد بوته هیبرید 17 و تعداد ریشه هیبرید شماره 7 نسبت به بقیه هیبرید‌ها برتر بودند. در تحقیق حاضر، حداکثر آلودگی به بیماری ریزومانیا (7/13 درصد) در هیبرید شماره 9 مشاهده شد و کمترین مقدار آن متعلق به دو هیبرید شماره 10 و 12 بود. بیشترین میزان سدیم و پتاسیم در هیبرید 15 بود، در حالی‌­که هیبرید شماره 20 بالاترین میزان نیتروژن مضره را داشت. هیبرید 3 بالاترین ضریب آلکالیته را داشت، در صورتی­‌که بالاترین درصد قند ملاس به هیبرید 15 تعلق داشت. بالاترین عملکرد قند ناخالص، خالص و ریشه (به­ترتیب 69/10، 193/8 و 59/85 تن در هکتار) از هیبرید 12 به­دست آمد و کمترین مقادیر این صفات متعلق به هیبرید 3 بود. به­طور کلی از نظر شاخص­‌های عملکردی هیبریدهای شماره 3، 12 و 15 مناسب­ ترین هیبریدها نسبت به سایر هیبریدها بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative and qualitative yield of some new sugar beet hybrids in Nir climatic conditions

نویسندگان [English]

  • Farhad Sanaii Niiri 2
  • salim farzaneh 3
  • Ali Asghari 4
  • Seyede Yalda Raeisi Sadati 5
  • Abazar Rajabi 6

2 Ph.D. Candidate

3 Assistant Professor of Seed Science and Technology - Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardebil-Ardebil

4 Scientific Board

5 post Graduated Ph.D.

6 Scientific board

چکیده [English]

Introduction
Today, after about 200 years of sugar beet history, about 40% of the sucrose needed by humans is supplied through this crop 1.8% of the country's sugar beet is produced in Ardabil province. Pathogens of sugar beet leaves and roots are among the factors that affect the quantity and quality of sugar beet products and in many cases prevent the development and even limit the cultivation of this product.
Materials and Methods
This experiment was conducted to evaluate different quantitative and qualitative traits of sugar beet (20 hybrids) in the research field of Nair using a randomized complete block design with three replications in 2018-2019. For this study, 20 sugar beet monogerm hybrids that were produced in Ardabil Agricultural Research Station along with 9 paternal and maternal parents were used. To determine the effective traits on root and sugar yield and percentage of extractable sugar from cluster analysis and to determine the correlation coefficient Peberson method was used.
Results
The results showed that the characteristics of the percentage of green cover of the field, the number of plants and the amount of sodium and potassium at the probability level of five percent and the traits of number of total and branched roots, amount of harmful nitrogen, alkalinity coefficient, molasses sugar percentage, gross and pure sugar yield, root yield and green-yellowness score had a significant difference among the hybrids at the probability level of 1%. Also, for the attribute number of hybrid plant number 17 and number of roots of hybrid number 7, they were superior to other hybrids. In the current research, the maximum infection with rhizomania disease (13.7%) was observed in hybrid number 9, and the lowest amount belonged to two hybrids number 10 and 12. The highest amount of sodium and potassium was in hybrid 15, while hybrid number 20 had the highest amount of harmful nitrogen. Hybrid 3 had the highest alkalinity coefficient, while the highest percentage of molasses sugar belonged to hybrid 15. The highest yield of gross, pure and root sugar (respectively 10.69, 8.193 and 85.59 tons per hectare) was obtained from hybrid 12 and the lowest values belonged to hybrid 3.
Conclusions
In general, in terms of performance indicators, hybrids number 3, 12 and 15 were the most suitable hybrids compared to other hybrids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative traits
  • Root yield
  • Pure sugar
  • Harmful nitrogen
Azizi, H., Pedram, A., & Fasahat, P. (2021). Identification of Effective Traits on Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Root Yield under Natural Infection Conditions to Rhizomania Virus Disease. Journal of Crop Breeding, 13(37), 197-204. [In Persian]
Ahmadi, M., Rezaei, J., Mahzoni, S.J., Ahmadi, G., & Shamsabadim, A. (2018). Investigating the possibility of autumn cultivation of sugar beet and determining the appropriate cultivar in Joven and Joghatai counties. Final report of Sugar Beet Seed Breeding Research Institute, 20 p. [In Persian]
Ahmadi, B., Sharifabad, H., Abdollahian Noghabi, M., Mokhtassi Bidgoli, A., & Mohammadian, R. (2023). Comparison of quantitative and qualitative yield response of different sugar beet genotypes under drought stress conditions. Journal of Plant production Sciences, 12(2), 102-119. [In Persian]
Abdollahian Noghabi, M., Sheikholeslami, R., & Babaei, B. (2005). Terms and definitions of technological quantity and quality of sugar beet. Journal of Sugar Beet, 21, 101-104. [In Persian]
Abdollahian, N.M., Radaei, A.Z., Akbari, G.A., & Sadat, N.S.A. (2011). Effect of severe water stress on morphological, quantitative and qualitative characteristics of 20 sugar beet genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences, 42(3), 453-464. [In Persian]
Al-Sayed, H.M., El-Razek, U.A.A., Sarhan, H.M., & Fateh, H.S. (2012). Effect of harvest dates on yield and quality of sugar beet varieties. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(9), 525-529.
Asher, M.J.C.A., & Kerr, S. (1996). Rhizomania: Progress with resistant varieties. British Sugar Beet Review, 64, 19-23.
Adibifard, N., Habibi, D., Bazrafshan, M., Taleghani, D.F., & Ilkaee, M.N. (2017). Investigating of cultivating the autumn sugar beet in Fars Province (Zarghan). International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences (IJRSAS), 3, 1-9.
Akyüz, A., & Ersus, S. (2021). Optimization of enzyme assisted extraction of protein from the sugar beet (Beta vulgaris L.) leaves for alternative plant protein concentrate production. Food Chemistry, 335, 127673.
Bakhshi Khaniki, G.R., Javadi, S., Mehdikhani, P., & Tahmasebi, D. (2011). The assessment of drought stress effect on some quantitative and qualitative characteristics of new improved sugarbeet cultivars. New Cellular and Molecular Biotechnology Journal, 1(3), 65-74. [In Persian]
Bashiri, B., Mir Mahmoodi, T., & Fotohi, K. (2015). Evaluation of sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes for their trait associations under saline conditions. Journal of Crop Ecophysiology, 9(34 (2)), 243-258. [In Farsi]
Diatta, A.A., Fike, J.H., Battaglia, M.L., Galbraith, J.M., & Baig, M.B. (2020). Effects of biochar on soil fertility and crop productivity in arid regions: a review. Arabian Journal of Geosciences, 13, 1-17.
Farzaneh, S., Kamkar, B., Ghaderi-Far, F., & Chegini, M.A. (2014). Study of the changes in seed quality of hopeful sugar beet (Beta vulgaris L.) lines during fruit development and maturation. Journal of Plant Production Research (JOPPR), 22(3), 78-103. [In Persian]
Garcia-Vila, M., Morillo-Velarde, R., & Fereres, E. (2019). Modeling sugar beet responses to irrigation with Aqua Crop for optimizing water allocation. Water, 11(9), 1918.
Hosseinian, S.H., Abdollahian Noghbi, M., Majnoon Hoseini, N., & Babaee, B. (2019). Evaluation of qualitative and quantitative traits of autumn cultivation sugar beet varieties in Dezful region during two years. Journal of Plant Ecophysiology, 11(37), 144-152. [In Persian]
Hasani, M., Hamza, H., Mansori, H., Fathullah Taleghani, D., Jalilian, A., Soltani Idliki, J., Sharifi, M., & Kakouinejad, M. (2021). Evaluation of genetic parameters, relationships between traits and grouping of new sugar beet hybrids in terms of quantitative and qualitative traits under rhizomonia contamination condition. Journal of Crop Breeding, 13(38), 149-159. [In Persian]
Hamidi, H., Ahmadi, M., Ramezanpour, S.S., & Masomi, A. (2018). Evaluation of genetic diversity in sugar beet half-sib inbred lines under farm water stress condition. Journal of Crop Breeding, 10(28), 145-154.
Hamidi, H., Ramezanpour, S.S., Ahmadi, M., & Soltanlo, H. (2020). Evaluation of drought tolerance in sugar beet test cross hybrids under water deficit stress. Environmental Stresses in Crop Sciences, 13(3), 715-734.
Jobson, J. (2012). Applied multivariate data analysis: volume II: Categorical and Multivariate Methods, Springer Science & Business Media, 732 pp.
Khorshid, A., & Asadi, A.A. (2020). Effect of salinity stress on full-sib progeny of sugar beet (Beta vulgaris L.) in field condition. Journal of Plant Process and Function, 10(41), 228-246. [In Farsi]
Khajehpor, D. (2011). Industrial plants. Jihad Esfahan University. 326 p.
Keykhosravi, H., Dehdari, M., & Masoomi Asl, A. (2017). Evaluation of genetic diversity in sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes using ISSR markers. Agricultural Biotechnology Journal, 9(2), 127-141.
Mohammadi, S.A. (2006). Analysis of molecular data in terms of genetic variation. In Proceeding of 9th Agronomy and plant breeding congress. Tehran University (pp. 27-29).
McGrann, G.R., Grimmer, M.K., Mutasa-Gottgens, E.S., & Stevens, M. (2009). Progress towards the understanding and control of sugar beet rhizomania disease. Molecular plant pathology, 10(1), 129-141.
Moharramzadeh, M. Taleghani. D., & Sadeghi Shoaa, M. (2017). Evaluation of different cultivars of sugar beet for autumn sowing in Moghan region. In Fourth International Conference on Agricultural and Environment, 14p. [In Persian]
Mohammadian, R., Yosefabadi, V.A., Ahmadi, M., & Fotouhi, K. (2018). The Study of response of some sugar beet (Beta vulgaris L.) cultivars to water deficit irrigation and rhizomania disease under field conditions. Applied Field Crops Research, 31(4), 106-128.
Mahmoudi, S.B., Ghanbari, M., Amiri, R., Darabi, S., Kakoeenezhad, M., Aghaeizadeh, M., & Hasani, M. (2012). Relative levels of Beet necrotic yellow vein virus in susceptible to resistant genotypes of sugar beets during seasonal growth. Journal of Sugar Beet, 28(1), 45-50. [In Persian]
Nasri, R., Paknezhad, F., Sadeghi Shoae, M., Ghorbani, S., & Fatemi, Z. (2013). Correlation and path analysis of salt stress on yield component of barley (Hordeum vulgare L.) in Karaj region. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8, 155-165. [In Persian]
Orazizadeh, M.R., Rajabi, A., & Ahmadi, M. (2016). Selection of drought-tolerant half-sib families in sugar beet. Journal of Sugar Beet, 32(1), 1-12. [In Persian]
Oroojnia, S., Habibi, D., Taleghani, D.F., Safari, D.S., Pazok, A., Moaveni, P., Rahmani, M., & Farshidi, M. (2012). Evaluation of yield and yield components of different sugar beet genotypes under drought stress. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8, 127-144. [In Persian]
Rajabi, A., Vahidi, H., Hadi, M.H.S., & Taleghani, D.F. (2013). Study on drought tolerance and interrelationships among some agronomic and morphophysiological traits in sugar beet lines. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 5(7), 761-768.
Rezaei, K., Zare, M.J., Hosseinpanahi, F., Bakhshandeh, A., & Hosseinpour, M. (2020). Investigation of the effect of growth period duration on quality and quantity yield of sugar beet (Beta Vulgaris L.) under autumn cultivation in Ilam province. Journal of Plant Process and Function, 9(38), 187-200. [In Farsi]
Soltani, J., Hamidi, H., Ahmadi, M., Rezaei, J., & Kakueinezhad, M. (2021). Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of sugar beet cultivars in spring and autumn cultivation under conditions of rhizomania infection. Journal of Plant Production Research, 28(1), 115-126.
Saremirad, A., & Mostafavi, K. (2020). Genetic diversity study of sunflower (Helianthus annus L.) genotypes for agro-morphological traits under normal and drought stress conditions. Plant Productions, 43(2), 227-240.
Sadeghzadeh Hemayati, S., & Fasahat, F. (2016). Evaluation of drought tolerance indices and their correlations in sugar beet lines. Journal of Sugar Beet, 32(1), 13-27. [In Persian]
Shahbazi, H.A., Sadeghian, S.Y., Ahmadi, M., & Soltani, J. (2010). The possibility of transferring of rhizomania resistance genes from genetically broad based populations and varieties into sugar beet lines. Journal of Sugar Beet, 26(1), 30-15. [In Persian]
Tamada, T. (1975). Beet necrotic yellow vein virus. CMI/AAB. “Description of Plant Viruses,” No. 144.
Tazikeh, N., Biabani, A., Saberi, A., Rahemi Karizaki, A., & Naeimi, M. (2021). Effect of Leaf Removal on Quantitative and Qualitative Characteristics of Autumn Sugar Beet Cultivars in Golestan Province. Iranian Journal of Field Crops Research, 19(2), 141-151.
Taleghani, D., Mohammadian, R., & Sadeghzadeh Saghadi, S. (2016). Autumn sugar beet planting, growing and harvesting guide (second edition). Vice President of Agricultural Education Promotion-Publication.
Taleghani, D., Rajabi, A., Hemayati, S.S., & Saremirad, A. (2022). Improvement and selection for drought-tolerant sugar beet (Beta vulgaris L.) pollinator lines. Results in Engineering, 13, 100367. [In Persian]
Vahidi, H., Rajabi, A., Hadi, M. R. H. S., Taleghani, D. F., & Azadi, A. (2013). Screening of sugar beet (Beta vulgaris L.) genotypes for drought tolerance. International Journal of Agriculture and Crop Sciences (IJACS), 6(16), 1104-1113.
Zarei, M. (2016). Study of correlation and path analysis of agronomic traits in wheat-wheat and sugar beet-wheat rotations. Applied Research of Plant Ecophysiology, 2(2), 145-156. [In Persian]