نوع مقاله : علمی پژوهشی - علوم بذر

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.22055/ppd.2024.44549.2118

چکیده

خربزه درختی (Carica papaya)، میوه‌ای گرمسیری است که کاربرد های دارویی و غذایی فراوانی دارد. انتخـاب بسـتر کشـت مناسب یکی از اهداف مهم در بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد دانهال درختان میوه می‌ باشد. همچنین انجام هرس هوایی ریشه جهت تولید نهال‌ هایی با سیستم ریشه‌ ای منشعب و مستحکم از عوامـل موثر در پرورش گیاهان است. به‌ منظور مطالعه تأثیر بسترهای مختلف کشت و هرس هوایی ریشه بر رشد بذر خربزه درختی (Carica papaya) آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد، تیمار ها شامل بستر های کاشت (کوکوپیت 100 درصد، پیت‌ ماس 100 درصد، کوکوپیت 70 درصد + پرلیت 30 درصد و پیت‌ ماس 70 درصد + پرلیت 30 درصد) و انجام یا عدم انجام هرس هوایی ریشه بودند که در سال 1401 در گلخانه‌ ای واقع در شهرستان پاکدشت، شهرک گلخانه‌ ای گلفام اعمال شد. بذر ها در نیمه مهر ماه در سینی‌ های کشت حاوی بستر های کاشت مورد نظر کشت گردید و جهت انجام هرس هوایی ریشه در تیمار های مورد نظر برش‌ های افقی در دیواره حفره‌ های سینی کشت ایجاد شد. نتایج نشان داد، تیمار ها تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد ارزیابی داشتند. بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهچه (69/1-66/0 گرم)، طول بلندترین ریشه (66/17 سانتی‌متر)، ارتفاع گیاهچه (92/7 سانتی‌ متر)، طول میانگره (61/8 میلی‌ متر‎‌) و تعداد گره (67/4) در بستر کشت پیت‌ ماس 70 درصد + پرلیت 30 درصد + عدم انجام هرس هوایی ریشه مشاهده شد. بیشترین سطح برگ (14/9 سانتی‌متر مربع) در تیمار بستر کاشت پیت‌ ماس 100 درصد + عدم انجام هرس هوایی ریشه و بیشترین محتوای کلروفیل کل (69/1 میلی‌گرم در گرم وزن تر) در تیمار پیت‌ماس 70 درصد + پرلیت 30 درصد + انجام هرس هوایی ریشه به‌ دست آمد. فعالیت آنزیم های پراکسیداز (60/37 واحد آنزیم در گرم وزن تر)، کاتالاز (60/7 واحد آنزیم در گرم وزن تر) و سوپر اکسید دیسموتاز (08/16 واحد آنزیم در گرم وزن تر) نیز در تیمار پیت ماس 100 درصد + انجام هرس هوایی ریشه نیز بیشترین بود. با توجه به نتایج به دست آمده، بستر های مختلف ویژگی‌ های فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند که می توانند بر رشد گیاه تاثیر گذار باشند، در این پژوهش کشت بذر خربزه درختی در بستر کشت حاوی پیت‌ ماس 70 درصد و پرلیت 30 درصد و عدم انجام هرس هوایی ریشه به عنوان بهترین تیمار موثر بر رشد گیاه خربزه درختی (Carica papaya) پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different culture media and aerial root pruning on the growth of Papaya (Carica papaya)

نویسندگان [English]

  • mohammad kazemi
  • Elham Danaee

Department of Horticultural Sciences, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

Introduction

Papaya (Carica papaya) is a tropical fruit that leaves, fruits, seeds and roots has many medicinal and edible uses. Choosing the appropriate planting medium is one of the important goals in improving seedling growth of fruit trees, because by improving the physical and chemical properties, it causes better absorption of nutrients and improves plant growth. Also, performing aerial root pruning to produce seedlings with branched and strong root systems is one of the effective factors in growing plants.

Materials and methods

To study the effect of different culture media and aerial root pruning on the growth of Papaya (Carica papaya), an experiment was conducted in the form of a completely randomized statistical design with three replications and two factors of planting media (cocopeat 100% , peat mass 100% , and cocopeat 70% + perlite 30% , peat moss 70% + perlite 30%) and performing or not performing aerial root pruning was implemented in the greenhouse. The seeds were sown in October in the culture trays containing the desired planting beds, and horizontal cuts were made in the walls of the culture tray cavities to perform aerial pruning of the roots in the desired treatments. Sampling was done 50 days after planting the seeds and some morphologic, physiologic and biochemical traits include fresh and dry weight of seedlings, root length, seedling height, internode length, node number, leaf area, total chlorophyll, peroxidase, catalase and superoxide dismutase activity were analyzed.

Results and Discussion

The results showed that the treatments had a significant effect on the assessed traits so that the highest fresh and dry weight of seedlings (1.69 - 0.66 g), root length (17.66 cm), seedling height (7.92 cm), internode length (8.61 mm) and node number (4.67) were observed in 70% peat moss + 30% perlite and no aerial root pruning. The maximum leaf area (9.14 cm3) and total chlorophyll (1.69 mg g-1 FW) content were obtained in the 100% peat moss planting bed treatment and no aerial root pruning and the 70% peat moss + 30 % perlite treatment and root aerial pruning. The highest activity of peroxidase (37.60 U enzyme-1 FW), catalase (7.60 U enzyme-1 FW) and superoxide dismutase (16.08 U enzyme-1 FW) enzymes was also in 100 % peat moss treatment and root aerial pruning.

Conclusion

In general, the results of this research showed that the combination of two organic and inorganic substrates, peat mass 70% and perlite 30%, showed the best effect on vegetative characteristics and total chlorophyll content in papaya. Also, the highest activity of peroxidase, catalase and superoxide dismutase enzymes was observed in 100% peat moss bed. Root aerial pruning also decreased the evaluated growth characteristics and increased the total chlorophyll content and activity of peroxidase, catalase and superoxide dismutase enzymes. According to the results, Different culture media have different physical and chemical characteristics that can affect plant growth, in this research it is recommended to papaya seeds in 70% peat moss and 30% perlite and not to perform aerial root pruning to produce this product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cocopeat
  • Enzyme
  • Peat moss
  • Perlite