نوع مقاله : علمی پژوهشی - تنش محیطی یا زیستی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی،گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

5 استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

با هدف ارزیابی واکنش رشد، فیزیولوژی و عملکرد ارقام کلزا (.Brassica napus L) به سطوح عنصر بور در شرایط تنش گرمای آخر فصل ناشی از تاریخ‌های کاشت دیرهنگام در شرایط آب و هوایی ملاثانی- اهواز، این مطالعه به صورت اسپلیت- اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1401-1400 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. تاریخ‌های کاشت مورد بررسی شامل سه تاریخ کاشت (30 آبان (شاهد)، 20 آذر و 10 دی‌ماه) در کرت‌های اصلی، چهار سطح مصرف بور از منبع اسید بوریک (صفر، 4، 8 و 12 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های فرعی و ارقام کلزا ( (RGS (میان‌رس)، ظفر (میان‌رس) و صفار (زودرس)) در کرت‌های فرعی- فرعی بودند. نتایج پژوهش نشان داد، تاریخ کاشت و تنش گرمای آخر فصل اثر معنی‌دار بر اغلب صفات مورد بررسی داشت. اثر متقابل فاکتورهای آزمایشی مورد بررسی بر اغلب صفات اندازه‌گیری‌شده معنی‌دار شد. این موضوع نشان‌دهنده تغییرپذیری قابل‌توجه ویژگی‌های رشد و عملکرد کلزا به تاریخ کاشت و مصرف بور در بین ارقام مختلف مورد بررسی بود. در این آزمایش هم‌چنین اثر بور بر صفاتی از جمله شاخص سطح برگ، نسبت سطح برگ، محتوای رطوبت نسبی آب برگ، نشت الکترولیت‌ها، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی، معنیدار شد. اثر متقابل سه گانه نیز بر اغلب صفات مورد بررسی معنیدار شد. به طوری که با تأخیر در کاشت و به تبع آن افزایش دما و وقوع تنش گرمای آخر فصل در دوره‌های زایشی و حساس گیاه کلزا، موجب کاهش شاخص سطح برگ، محتوای رطوبت نسبی برگ، نسبت سطح برگ، سطح ویژه برگ، عملکرد دانه و بیولوژیک گردید، در مقابل، اثر تنش گرمای آخر فصل، نشت الکترولیتها از سلول‌های برگ و دمای سایه‌انداز گیاهی را افزایش داد. بیشترین عملکرد دانه به رقم صفار در تاریخ کاشت 20 آذر با سطح بور 4 کیلوگرم در هکتار با میانگین 4590 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. بیشترین میانگین شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت اول و رقم صفار مشاهده شد. کاربرد بور به طور معنی‌داری شاخص‌ سطح برگ در هر سه رقم مورد بررسی کاهش داد که این نشان‌دهنده نیاز کمتر ارقام مورد بررسی در این آزمایش به مصرف بور بود. به طور کلی تنش گرمای آخر فصل، بسته به شدت آن موجب ایجاد اختلالات فیزیولوژیک از جمله رطوبت نسبی برگ (RWC)، پایداری غشا و دمای سابه‌انداز گیاه شد و در نهایت عملکرد دانه را با شدت متفاوت و بسته به نوع ژنوتیپ گیاه، تحت تاثیر قرار داد. بر اساس نتایج بدست‌آمده می‌توان گفت که مصرف بور در مزارع کلزا مخصوصا در نواحی گرمسیری می‌تواند روشی موثر در مقابله با تنش گرمای آخر فصل در نظر گرفته شود و از کاهش عملکرد دانه و عملکرد روغن در واحد سطح جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reducing the physiological effects of heat stress at the end of the growing season by using boron in three varieties of rapeseed (Brassica napus L.)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mola 1
  • Mohammad Reza Moradi Telavat 2
  • Ali Moshattati 3
  • Ali Ghatei 4
  • Nafiseh Rangzan 5

1 M.Sc. Graduate of Agrotechnology, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

2 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

5 Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Khuzestan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Among the most common problems and stress in the conditions of Khuzestan province, heat stress at the end of the season and the deficiency of nutrients, which occurs in different periods of rapeseed growth, depending on their severity, causes physiological and metabolic disorders and ultimately reduces the yield of rapeseed plants with different intensity depending on the type of plant genotype, they affect
 
Materials and Methods
With the aim of evaluating the growth and yield response of rapeseed cultivars (Brassica napus) to boron element levels in late season heat stress conditions caused by late sowings dates, this study was carried out in a split-split plot arrangement in the form of a randomized complete block design with three replications. The expeiment was carried out in the crop year of 2021-2022 in the research farm of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Sowings dates (November 21, December 11, and December 31) in the main plots, four levels of boron (zero, 4, 8, and 12 kg/ha) in the subplots and rapeseed cultivars (RGS, Zafar, and Saffar) in the sub-sub-plots were investigated.
 
Results and Discussion
The results of the research showed that sowing date and end of season heat stress in Khuzestan conditions had a significant effect on most of the studied physiological traits, seed yield and biological yield. In addition, the effect of boron on traits such as leaf area index, leaf area ratio, and relative moisture content of leaf water, leakage of electrolytes, grain yield and biological performance was significant. The triple interaction effect of planting date, boron and variety was also significant on traits such as relative moisture content of leaf water, leakage of electrolytes, grain yield, and biological performance. So that with the delay in planting and the consequent increase in temperature and heat stress at the end of the season in the period of growth of the rapeseed plant, it causes a decrease in traits such as leaf area index, relative moisture content of leaf water, leaf area ratio, leaf specific area, seed yield and biological yield. And conversely, due to the heat stress at the end of the season, the leakage of electrolytes and the canopy temperature increased significantly. In general, the highest seed yield was obtained in Safar variety on the sowing date of December 11 and the boron level was 4 kg/ha with an average of 4590 kg/ha. Also, the highest average leaf area index was observed on the first sowing date and Safar variety with an average of 5.43 and the lowest value was observed on the third sowing date and Safar variety with an average of 2.11. It was also observed that the application of boron caused a significant decrease in the leaf area index in all three studied cultivars. This issue can indicate the lower need of boron consumption of the studied cultivars in this experiment.
 
Conclusion
In general, the heat stress at the end of the season, which occurs in different periods of rapeseed growth, especially the seed filling period, depending on its intensity, causes physiological disorders in the plant and finally affects the grain yield with different intensity and depending on the genotype of the plant. The analyzed rapeseed genotypes also showed tolerance to different levels of boron element in the heat stress conditions of the end of the season and showed different reactions with different amounts of boron consumption per hectare

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Heat stress
  • Khuzestan
  • Leakage of electrolytes
  • Leaf area index
Abbasi, F. Koocheki, A. R., & Jafari, A. (2009). Evaluation of germination and vegetative growth of modder (Rubia tinctorum L.) under different levels of NaCl. Iran Agricultural Research Journal. 7(2): 515-525. [In Persian]
Abodeh, H., Moradi Telavat, M. R., Moshatati, A., & Mousavi, S. H. (2020). The Response of Morphology, Yield and Yield Components of Spring Safflower Genotypes to Different Sowing Dates. Journal of Crop production and processing, 9(4): 215-227.
Ayenh, A., Van Ginkel, M., Reynolds, M. P., & Ammer, K. (2002). Comprison of leaf, spike, peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. Field Crops Research. 79: 173-184.
Bahmani, Z., Hajiboland, R., hashemi, Z., & Rezanejad, F. (2020). Effect of boron deficiency on vegetative growth, flowering and seed yield in oilseed rape plants (Brassica napus). Iranian Journal of Plant Biology, 12(2), 23-44.
Barr, H. D., & Weatherley, E. P. (1962). Are-examination of the relative turgidity thechnique for estimating water deficit in leaves. Aust. Journal Biology Science. 15: 413-428.
Doori. S., Moradi Telavat, M. R., Siadat, S. A., & Bakhshandeh, A. (2015). Effec of delayed planting and foliar application of nitrogen on canola seed and oil yield in Ahvaz conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 17(2):128 -138. [In Persian]
Eyni Nargeseh, H., AghaAlikhani, M., Shirani Rad, A. H., Mokhtasi-Bidgoli, A., & Modares Sanavy, S. A. M. (2019) Response of New Genotypes of Rapeseed (Brassica napus) to Late Season Withholding Irrigation under Semi-Arid Climate. Plant Productions. 41(4), 55-68. [In Persian]
Farooq, M., Abdul, W., Kobayashi, N., Fujita, D., & Basra, S. M. A. (2009). Plant drought stress. effects, mechanisms and management. Journal Agronomy for Sustainable Development. 29;185-112.
Francis, Ch. Butler Flora, C., & Lary. D. K. (1998). Sustainable agriculture in temperate zones. Translator: Awad Kochki, Javad Khalqani. Publications of Ferdowsi University of Mashhad. P: 580. [In Persian]
Hey, R., & Walker, A. (2004). An introduction to the physiology of crop plants. Translators: Imam, Y., and Niknejad, V. Shiraz University Publishing Center. P: 571. [In Persian]
James Stangoulis, C. R., Patrick, H., Brown. B., Bellaloui, Nacer. B., Robert, J., Reid, A., & Robin, D. Graham. A. (2001). The efficiency of boron utilisation in canola. Australian Journal of Plant Physiology 28(11):1109-1114.
Kazemi, Z. (2014). effect of season heat stress due to late planting date and boron application on canola (Brassica napus L.) yield and quality. master's thesis. Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. P: 3-38. [In Persian]
Koocheki, A., & Sarmadnya, Gh. (1989). Physiology of agricultural plants. Publications University of Mashhad. 467 p. [In Persian]
Lack, S., & Khayat, M. (2012). Evaluation of Grain yield, Leaf Area Index and Percentage Change Compared in Traits of Spring Canola Varietes in the early and late Sowing Date in Hot Dry Climate of Iran. Scientific Journal of Plant Physiology. 3(12): 3-18. [In Persian]
Larcher, W. (2011). Plant ecophysiology. Translators: Koocheki, A. Azizi, M., Soltani, A. Academic Jihad Mashhad Branch. p: 272. [In Persian]
Lutts, S., Kinet, M. J., & Bouharmont, J. (1996). Nacl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Ann. Bot. 78:389-398.
Malcolm, J., Morrison M. J., & Stewart, D. J. (2002). Hate of water stress on glicoinolare and oil content in the rape (Brassica napus L.) and turnip rape (B rapa L.). Journal Australia Agriculture. 27: 707-711.
Martinez-carrasco, R., Perez, P., & Morcuende, R. (2005). Interactive effects of evaluated CO2 temperature and nitrogen on photosynthesis of wheat growth under temperature gradient tunnels. Journal of environmental and experimental botany. 54:49-59.
Mousavi, S. F., Siahpoosh, M. R., & Sorkheh, K. (2021) Influence of Sowing Date and Terminal Heat Stress on Phonological Features and Yield Components of Bread Wheat Genotypes. Plant Productions. 44(2),157-170. [In Persian]
Moradi Telavat, M. R., & Fathi, Gh. (2007). Different response of rapeseed genotypes to boron consumption. Scientific journal of agriculture. 30(4): 125-137. [In Persian]
Moradi Telavat, M. R., & Siadat, S. A. (2012). Introduction and production of oilseed plants. Tehran: Agricultural Education and Promotion Publications. P: 374. [In Persian]
Moradi Telavat, M. R., Kazemi, Z., & Siadat, S. A. (2016). Physiological response of rapeseed growth and yield to boron consumption under heat stress caused by late crops. To agricultural crops (Abourihan campus agricultural magazine). 18(1): 55-67. [In Persian]
Moradi Telavat, M. R., Kazemi, Z., & Siadat, S. A. (2016). The effect of boron consumption on some morphological traits and seed and oil yield of spring rapeseed (Brassica napus L.) in different planting dates. Oil plant production journal. 3 (1): 55-68. [In Persian]
Moradi-Telavat, M. R., Siadat, S. A., Nadian, H., & Fathi, G. (2008). Effect of Nitrogen and Boron on Canola Yield and Yield Components in Ahwaz, Iran. International Journal of Agricultural Research, 3: 415-422.
Morrison, m. J., & Stewart, d. w. (2002). Heat stress during reproduction in summer rape. can. Journal Bot. 71:303-308.
Moshatati A., Alami Saeed, Kh., Siadat, S. A., Bakhshandeh, A., & Jalal Kamali M, R. (2010). Evaluation of tolerance of spring bread wheat varieties to heat stress at the end of the season in Ahvaz conditions. Journal of Agricultural Sciences of Iran. 12 (2): 99-85. [In Persian]
Nasef, M. A., Badran, N. M., & Abd El-Hamide, A. F. (2006). Response of peanut to folier spray with boron and and or rhizobium inoculation. Journal of applied sciences Research. 2(12): 1330-1337.
Pommerrenig, B., Junker, A., Abreu, I., Bieber, A., Fuge, J., Willner, E., Bienert, M. D., Altmann, T., & Bienert, G. P. (2018). Identification of Rapeseed (Brassica napus) Cultivars with a High Tolerance to Boron-Deficient Conditions. Frontiers in plant science, 9, 1142.
Porter, P. M. (1993). Canola response to boron and nitrogen grown on the southeastern coastal plain, Journal of Plant Nutrition, 16:12, 2371-2381
Rahnama, A. (2012). Crop Loss Assessment and Canola (Brassica napus L.) Impact Factor Analysis in late Planting. Plant Productions. 35(3): 17-25.
Rastegar, M. A. (2005). Industrial plant cultivation. Tehran: Berhamand Publications. P: 469. [In Persian]
Soltani, A., & Faraji, A. (2007). The relationship between water, soil and plants. Academic Jihad Publications. Mashhad. P: 246. [In Persian]