نوع مقاله : علمی پژوهشی - تنش محیطی یا زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با توجه به اهمیت شاخص­ های رشد گیاه زراعی و تأثیر  آن بر میزان جذب نور در شرایط قطع آبیاری، این پژوهش در سال زراعی 1401-1400 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش قطع آبیاری (شاهد (بدون اعمال قطع آبیاری)، قطع آبیاری از مرحلۀ گلدهی تا 50 درصد خورجین­ دهی و قطع آبیاری از مرحلۀ خورجین­ دهی تا برداشت) به عنوان عامل اصلی و ارقام (هایولا 4815 و آرام) و تراکم بوته (80، 110 و 140 بوته در متر مربع) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. طی آزمایش تغییرات شاخص های رشد شامل شاخص سطح برگ ( LAI)، شاخص دوام سطح برگ (LAD) ، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت رشد گیاه (CGR) و ماده خشک تجمعی (TDW) و کارایی مصرف نور (RUE) و تشعشع فعال فتوسنتزی (PAR) ارزیابی شد. تغییرات شاخص برداشت، دوام سطح برگ و تجمع ماده خشک در ابتدای توسعۀ برگ­ها تا کمی قبل از ظهور گل­ آذین روندی کند داشت، اما پس از آن شیب افزایش شاخص­ های  ذکر شده بیشتر گردید. براساس نتایج بدست آمده در سطوح مختلف شاهد و قطع آبیاری RUE86 بین مقادیر 544/1-588/0 گرم ماده خشک بر مگاژول و RUE100 بین مقادیر858/0-255/0 گرم ماده خشک بر مگاژول متغیر بود. به نظر می‌رسد تیمار قطع آبیاری مرحلۀ دوم در تراکم 80 بوته در متر مربع و رقم هایولا 4815 با حفظ سطح سبز بیشتر از طریق دوام سطح برگ بیشتر و استهلاک نوری پایین­ تر در شرایط قطع آبیاری انتهایی فصل رشد، توانست RUE100 بالاتری در مقایسه با سایر تیمارها به خود اختصاص دهد. بیشترین میزان عملکرد دانه(61/1572 کیلوگرم در هکتار) نیز به تراکم 110 بوته در متر مربع و رقم هایولا 4815، اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of phenological characteristics, light consumption efficiency and growth indicators of rapeseed cultivars under the condition of no irrigation and increased levels of plant density

نویسندگان [English]

  • Hana Aboodeh 1
  • Abdelmahdi Bakhshandeh 2
  • Mohammad Reza Moradi Telavat 3
  • SeyedAtaollah Siadat 4
  • Seyed Amir Moosavi 5

1 Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khouzestan

3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khouzestan, Iran

4 Professors of Agronomy and Plant Breeding Department, Ramin Agriculture and Natural Resourses University,

5 Department of Plant Production and Genetics,, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

Introduction
Growth analysis has a significant perspective on the function of agricultural plants. In the early stages of plant growth, the growth indicators, including the leaf area index, the growth rate of the product decreases, and then due to suitable vegetation, the absorption of light radiation is better, and the accumulation of plant dry matter also increases, and after that Due to aging and yellowing, the leaves are reduced. The amount of light radiation absorbed by the plant varies during the growth period, which depends on the leaf surface index and the arrangement of the leaves of the plant.
 Material and Methods
The experiment was conducted in the research farm of Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2021-2022. In this research, the effect of three factors of irrigation interruption, cultivars and density was investigated in the form of factorial split with the base design of randomized complete blocks in three replications. The factor (no interruption of irrigation (control), interruption of irrigation at the beginning of flowering until the formation of 50% of the pod and interruption irrigation at the stage of pod formation until harvest the main factor, rapeseed cultivars Hayola 4815 and Aram and plant density per meter square (80, 110 and 140 plants per square meter) were considered as secondary factors.
 Results and Discussion
Irrigation interruption caused a decrease in growth indicators, including the amount of plant dry matter accumulation, leaf surface index, and leaf surface durability. The changes in harvest index and durability of leaf surface and accumulation of dry matter at the beginning of the development of leaves had a slow trend until a little before the appearance of inflorescences, but after that the slope of the mentioned parameters increased. During the experiment, changes in growth parameters including LAI, LAD, RGR, CGR and TDW were evaluated. At the beginning of the plant growth season, the growth rate of the product was low due to the lack of complete vegetation cover and proper light consumption efficiency. In all treatments, with the passage of time, the growth rate of the crop was gradually increasing and it reached the maximum value in the reproductive stages and then went through a decreasing process. The effects of stopping irrigation on dry weight were evident and the accumulation of dry matter was observed during the increasing time. which can be due to the increase in dry weight of stems, leaves and reproductive organs over time. Also The relative growth rate also showed an increasing trend with the increase of the leaf area index at first and then a decreasing trend.
 Conclusion
It seems that the second-stage irrigation interruption treatment at a density of 80 plants per square meter and Haiola 4815 variety, by maintaining more green area through more leaf surface durability and lower light consumption in the condition of irrigation interruption at the end of the growing season, was able to achieve a higher RUE100 compared to other treatments. to dedicate The highest seed yield (1572.61 kg per hectare) was obtained from the density of 110 plants per square meter and Hayola variety 4815.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active photosynthetic radiation
  • Crop growth rate
  • Dry matter accumulation
  • Leaf area index
Abuzar, M. R., Sadozai, G. U., Baloch, M., SBaloch, A. A., Shah, I. H., Javaid, T. & Hussain, N. (2011). Effect of plant population densities on yield of maize. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21: 692-695.
 Ahmadi, M., Mondani, F., Khorramivafa, M., Mohammadi, G. & Shirkhani, A. (2018). Evaluation of Nitrogen Uptake and Productivity of Maize Cultivars (Zea mays L.) under Kermanshah Climate Conditions. Journal of Agroecology, 10: 234-247. [In Persian].
Alizadeh, F., Abbasi, R. & Torabi, B. (2021). Investigating the effect of plant density on the yield and some growth indicators of four varieties of rapeseed (Brassica napus L.) in the climatic conditions of Mazandaran. Crop production journal, 14(3), 107-124. [In Persian]
Chimenti, C.A., Pearson, J. & Hall, A. J. (2002). Osmotic adjustment and yield maintenance under drought in sunflower. Field Crop Research, 75, 235-246.
Dehghanzadeh, H. (2019). Evaluation of the evaluation of the physiological indices of grain yield and yield of three wheat cultivars under drought stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences, 12, 366-375. [In Persian]
Dwyer, L., Stewart, R., Hamilton, I. & Honwing, L. (1992). Ear position and vertical distribution of leaf area in corn. Agronomy Journal, 84: 430-438.
Fouroghi, A., Biabani, A., Rahemi karizaki, A. & Rasam, Gh. (2019). Evaluation of adaptation of different varieties of canola (Brassica napus L.) under the climatic conditions of Shirvan. Journal Crop productions, 12, (2), 33-56.
Ghafari, H. & Tadayon, M. R. (2019). Impact of Jasmonic Acid on Radiation Use Efficiency and Dry Biomasses of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) under Water Deficit Conditions. Journal of Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture), 14(4): 111-124.
Fathi, Gh., Moradi Telavat, M. R. & Naderi Arefi, A. (2010). Rapeseed Physiology. Publications of Shahid Chamran University.
Kamaei, H., Eisvand, H. R., Daneshvar, M. & Nazarian-Firouzabadi, F. (2019). Effect of Potassium and Zinc Foliar Application on Growth Physiological Indices, Chlorophyll Fluorescence Parameters and Yield of Two Bread Wheat Cultivars under Late Planting Date. Iranian Journal of Field Crops Research, 17(3), 441-455. [In Persian]
Kamaei, H., Fathi, Gh., Abdali Mashhadi, A. R., Porreza., J. & Gharineh, M. H. (2016). Estimated Extinction Coefficent, Radiation Use Efficiency and Dry Matter Distribution Coefficients Cultivar Hyola 401 of Canola in Ahvaz. Plant Productions, 39 (1): 21-34. [In Persian]
Karimzadeh Soureshjani, H., Nezami, A., Kafi, M. & Tadayon, M. R. (2018). Evaluation of the RUE and Growth Indices of Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Deficit Irrigation Condition. Iranian Journal of Field Crops Research, 16(3), 525-540. [In Persian]
Kiniry, J. R., Jones, C. A., Toole, J. C. O., Blanchet, R., Cabelguenne, M. & Spanel. D. A. (1989). Radiation-use efficiency in biomass accumulation prior to grain-filling for five grain-crop species. Field Crops Research, 20, 51-64.
Koocheki, A., Zand, E., Bannayan, M., Rezavani Moghadam, P., Mahdavi Damghani, A. Jami Al-Ahmadi, M. & Vesal, R.S. (2008). Plat Physiological Ecology (translation). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad.
Major, D. J. & Otegu, B.W. (1996). Leaf area light interception and development in maize radiation use efficiency. Agronomy Journal, 83, 37–40.
Marcelis, L. F. M., Heuvelink, E. & Goudriaan. J. (1998). Modelling biomass production and yield of horticultural crops: A review. Scientia Horticulturae, 74, 83–111.
Modhej, A. & Fathi, Gh. (2008). Wheat physiology. Islamic Azad University Publication (Shushtar branch). Pp. 317.
Morrison, J. M. & Stewart, D. W. (1995). Radiation use Efficiency in summer Rape. Agronomy Journal, 87: 1139-1142.
Nouriani, H. (2020). Evaluation of some eco-physiological characteristics of corn 704 C.S. in intercropping with mung bean. Scientific Research Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 30 (4), 45-58. [In Persian]
Pourhadian, H., Hadavand, N. & Kazem Aslani, H. (2021). Effect of Row Spacing and Plant Density on Growth Indices and Yield of Red Bean in Azna Climatic Conditions in Lorestan Province of Iran. Journal of Crop Production and Processing, 12 (2), 77-90. [In Persian]
Ren, D., Xu, X., Hao, Y. & Huang, G. (2016). Modeling and assessing field irrigation water use in a canal system of Hetao, upper Yellow River basin: Application to maize, sunflower and Watermelon. Journal of Hydrology, 532, 122-139.
 Tadaion, M. R. & Karimzade Sureshjani, H. A. (2019). The effect of zeolite on growth and physiological parameters of millet (Panicum miliaceum L.). Under irrigation management. Environmental Stresses in CropSciences, 12(2), 415-427. [In Persian]
Van der Werf, H. M. G. (1997). The effect of plant density on light interception in hemp (Cannabis sativa L.). Journal of the International Hemp Association, 4, 8-13.
Zhang, L., Vander, W., Werf, L., Bastiaans, S., Zhang, B. & Spiertz, J. H. (2008). Light interception and utilization in relay intercrops of wheat and cotton. Field Crops Research, 107, 29-42.