نوع مقاله : علمی پژوهشی - تنش محیطی یا زیستی

نویسندگان

1 دانشجو دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 مدیر گروه پژوهشی زعفران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند. ایران

4 دانشیار. گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند. بیرجند. ایران

چکیده

پنبه به عنوان یکی از محصولات زراعی مهم در کشور از جایگاه ویژه ­ای برخوردار می­ باشد. با توجه به اینکه تنش شوری یکی از مهم­ترین تنش­ های تهدید کننده تولید این محصول در مناطق خشک و نیمه­ خشک کشور و جهان معرفی شده است، می­ توان با کاربرد مناسب کودهای ارگانیک (کود دامی و اسید هیومیک)، اثرات نامطلوب این تنش را کاهش داد. به منظور بررسی اثر کود دامی و اسیدهیومیک بر تجمع برخی عناصر در برگ پنبه تحت تنش شوری، آزمایشی به ­صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در مزرعه­ ای واقع در شهرستان بشرویه در خراسان جنوبی در سال زراعی 98-99  در 4 تکرار انجام شد. کرت ­های اصلی شامل سطوح مختلف شوری آب آبیاری در سه سطح (5/2، 5/5 و 5/8 دسی زیمنس بر متر) و کرت­های فرعی شامل دو تیمار کود دامی در دو سطح (صفر و 20 تن در هکتار) و اسید هیومیک در دو سطح (صفر و 200 گرم برای 100 کیلوگرم بذر) بود. به‌منظور اندازه‌‌گیری غلظت عناصر سدیم و پتاسیم، با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر و غلظت کلر بر مبنای روش ارائه شده توسط جانسون و الریچ  Johnson and Ulrich,1995)) انجام شد. به منظور بررسی عملکرد، عملکرد وش دو چین متوالی با هم جمع و به عنوان مجموعه عملکرد هر واحد آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تنش شوری 5/8 دسی زیمنس بر متر سبب افزایش غلظت سدیم (5/87%) و کلر (59/61%)و کاهش غلظت پتاسیم (07/13%) در برگ گیاه در مقایسه یا تنش شوری 5/2 دسی زیمنس بر متر شد. میزان عملکرد وش پنبه نیز با افزایش تنش شوری از 5/2 به 5/5 و 5/8 دسی زیمنس بر متر، کاهش چشم­گیری داشت. کود دامی موجب افزایش غلظت سدیم (45/13%)، پتاسیم (67/2 %)،کلر (30/18%) و عملکرد وش پنبه (90/13%) نسبت به تیمار عدم کاربرد آن گردید. کاربرد اسید هیومیک نیز با کاهش غلظت سدیم (08/3%)، کلر (78/9%) و افزایش غلظت پتاسیم (17/4%) و عملکرد وش پنبه (15/9%) موجب بهبود شرایط رشد گیاه نسبت به تیمار عدم کاربرد آن شد. مصرف کود دامی (قبل کاشت) و اسید هیومیک (به­صورت بذرمال) با بهبود تجمع عناصر مفید در برگ ها، موجب افزایش عملکرد پنبه در شرایط تنش شدند. به طور کلی می ­توان نتیجه گرفت کاربرد اسید هیومیک به­صورت بذرمال و کود دامی قبل از کاشت در شرایط تنش شوری، موجب تعدیل اثرات منفی تنش شوری بر عملکرد وش گیاه شد. این موارد از طریق افزایش جذب پتاسیم و کاهش جذب سدیم و کلر توسط گیاه حاصل شد. بنابراین، کود دامی و اسید هیومیک می­توانند به­ عنوان یک کود موثر و جایگزین به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و تنش شوری در اقلیم­ های گرم و خشک مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of manure and humic acid fertilizer on ions concentrations in cotton (Gossypim hirsutum L.) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Sardar 1
  • Mohammad Ali Behdani 2
  • Seyd vahid Eslami 3
  • Gholam Reza Zamani 4

1 Student of the Faculty of Agriculture, Birjand University

2 Manager of Saffron Research Group

3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

4 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

Introduction
 Cotton (Gossypim hirsutum L.) has a special position as one of the most important crops in the country. Considering that salinity stress is one of the most important stresses, it threatens cotton production in arid and semi-arid regions of the country and the world, it is possible to reduce the adverse effects of salinity stress through application of organic fertilizers (manure and humic acid). In addition, Organic inputs can guarantee both agricultural production and nature conservation. The current approach is to employ the organic compounds like manure and humic acid (that are cost-effective and eco-friendly) as an appropriate substitute for chemical fertilizers.
Materials and Methods
This study was carried out to assess the effect of manure and humic acid application on some elements accumulation and ions concentrations in cotton (Gossypim hirsutum L.) (cotton leaves) under salinity stress. The experiment was conducted as a factorial split plot in the form of a randomized complete block design (RCBD) with four replications in the 2019-2020 cropping year in Beshravieh city in South Khorasan. The main plot included different levels of irrigation water salinity at three levels (2.5, 5.5 and 8.5 ds.m-1) and sub-plots consisted of a factorial combination of manure at two levels (0 and 20 t/h) and humic acid at two levels (0 and 200 gr/ 100 kg of seeds as priming). In order to measure the concentration of sodium (Na) and potassium (K) elements, it was done using a flame photometer and chlorine concentration based on the method provided by Johnson and Ulrich (1995).  In order to assess the cotton yield, the yield of two consecutive harvests were added together and was considered as the seed cotton yield of each experimental unit.
 
Results and Discussion
The results of the present study illustrated that the salinity stress increased Na+ and Cl- concentration in cotton leaves and consequently decreased K+ concentration. The increase of salinity stress from 2.5 to 5.5 and 8.5 dSm-1 caused a significant decrease in seed cotton yield. Manure application treatment increased Na+ (13.45%), K+ (2.67%), Cl- (18.30%) concentration in the leaves and seed cotton yield (13/90 %) compared to the no use of manure. Humic acid application treatment decreased Na+ (3.08%), Cl- (9.78%) concentration and increased K+ concentration (4.17%) and cotton yield (9/15 %) and improved the growth conditions compared to the treatment of no use of humic acid. The application of manure (before planting) and humic acid (as priming treatment) increased the seed cotton yield by improving the accumulation of beneficial elements in the leaves under salinity stress conditions.
 
Conclusion
Based on the results of this experiment, it can be concluded that the application of manure and humic acid (priming) moderated the negative effects of salinity stress on seed cotton yield. In addition, manure and humic acid can be used as an effective and alternative fertilizer in order to reduce the consumption of chemical fertilizers and salinity stress in hot and dry climates. Therefore, manure and humic acid (organic fertilizers) are recommended to be applied under (environmental stresses) salinity stress conditions to mitigate the effects of salt stress and obtain a higher seed cotton yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloride
  • Organic fertilizer
  • Fiber plant
  • Potassium
  • Sodium
  • Stress
Aghdasi, M., Kaheh, B., & Bagherieh Najjar, M. (2013). Physiological and molecular study of salinity resistance of two diploid and tetraploid cotton cultivars. Plant Biology, 13(4):13-28. [In Persian].
Ahmadi, M., Astarai, A.R., Lekzian, A., & Emami, H. (2021). Investigating the response of millet plant to the application of humic acid, silicon and mycorrhiza under sodium salt stress conditions of irrigation water. Environmental stresses in agricultural sciences, 14(3): 823-836. [In Persian].
Afrasiab, P., Delbari, M., Esadi, R., & Mohammadi, A. (2019). The effect of soil suction and water salinity on yield and yield components of cotton. Journal of plant production research. 22(3): 295-311.
Alilou, A. A., Shiri Azar, Z. Dashti, S., Shahabi Vand, S., & Pourmohamad, A.R. (2021). Modulating effects of humic acid on germination and vegetative growth of canola plant under salt stress. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 33(4): 1-12. [In Persian].
Assaha, D., Ueda, A., Saneoka, H., Al-Yahyai, R., & Yaish, M, W. (2017). The role of Na+ and K+ transporters in salt stress adaptation in glycophytes. Frontiers in physiology, 8, 509.
 
Ashraf, M. & Neilly, T.M.C. (1990). Responses of four Brassica species to under different salinity levels. 111. Ionic composition. Journal of Agricultural Research, 33: 159-166.
Ashraf, M., & O' Leary, J.W. (1997). Ion distribution in leaves of salt-tolerant and salt-sensitive lines of spring wheat under salt stress. Acta Botanica Neerlandica. 46(2):207-217.
Celik, H., Katkat, A.V., Asik B.B., & Turan, M.A. (2011). Effect of foliar-applied humic acid to dry weight and mineral nutrient uptake of maize under calcareous soil conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42: 29–38.
Cramer, G.R., Lauchli, A., & Epstein, E. (1986). Effects on NaCl and CaCl2 on ion activities in complex nutrient solution and root growth of cotton. Plant Physiology, 81: 792-797.
Chen, W., Hou, Z., Wu, L., Liang, Y., & Wei, C. (2010). Evaluating salinity distribution in soil irrigated with saline water in arid regions of northwest china. Agriculture Water Managmente  97: 2001–2008.
Darvishzadeh, R., & Pirzad, A, (2019). Effect of salinity stress on physiological and antioxidant activities in two lines sensitive and tolerant to salinity (NaCl) of sunflower in seedling stage. Cellular and molecular researches (Iranian Biology Journal), 34(3): 562-574. [In Persian]
El-Hefny Eslah, M., (2010). Effect of Saline Irrigation Water and Humic Acid Application on Growth and Productivity of Two Cultivars of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp). Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4: 6154-6168.
Esmaili S, Tadayon M R, Tadayyon A, Rafiee Alhossainy M. (2016). Response of some quantitative and qualitative traits of cotton cultivars to foliar application of humic acid in saline soil. Journal of Oil Plants Production, 3 (1) :1-14. [In Persian]
Garcia-Lidon, J. M., Ortiz, J. M., Garcia-Leqaz, M. F., & Cerda, A. (1998). Role of root stock and scion on root and leaf ion accumulation in lemon trees grown under saline condition. Fruits, 53: 89- 97.
Ghane, E., Feizi, M., Mostafazadeh-Fard, B., & Landi, E. (2009). Water productivity of winter wheat in different irrigation planting methods using saline irrigation water. International Journal of Agriculture & Biology, 2: 131-137. [In Persian]
Ghazan Shahi, J., (1997). Soil and plant analysis. Homa Tehran print. 427. [In Persian]
Giri, B., Kapoor, R., & Mukerji, K.G. (2007). Improved tolerance of Acacia nilotica to salt stress by arbuscular mycorrhiza, Glomus fasciculatum, may be partly related to elevated K+/Na+ ratios in root and shoot tissues. Microbial Ecology, 54: 753-760.
Gul, M., Wakeel, A., Steffens, D., & Lindberg, S. (2019). Potassium-induced decrease in cytosolic Na+ alleviates deleterious effects of salt stress on wheat (Triticum aestivum L.). Plant biology. 21(5): 825-831.
Hatami, A.A., Aminian, R., Mahakhari, S., Soleimani Aghdam, M. (2022). The effect of gamma-aminobutyric acid on the morphophysiological traits and yield of quinoa seeds under salinity stress conditions. Plant Products. 44(4):572-559. [In Persian]
Hajizadeh, M., & Bahmanyar, M., A. (2014). The role of manure in reducing the damage caused by saline stress caused by saline irrigation water in soil and corn plants. Master's thesis in soil science engineering. Agricultural engineering with soil science orientation. Sari Faculty of Agricultural Sciences. [In Persian]
Heydarnezhad, S, & Ranjbarfordoei A. (2014). Effects of salt stress on growth characteristics and ion accumulation in saltwort plants (Seidlitzia rosmarinus L.). Desert Ecosystem Engineering Journal. 3(4) :1-10. [In Persian]
Hu, y., Li, Q., Song, CJ., & Jin, XH. (2021). Effect of humic acid combined with fertilizer on the improvement of saline-alkali land and cotton growth. Applied Ecology and Enviromental Research. 19(2):1279-1294.
Hussain, A., & Shahidbaig, M. (2003). Comparative study of effect of Na+ , K+ and Ca2+ metals and Rrhizopus species on the growth of Acacia nilotica and Peganum harmala seeds. Khewra, Salt Mine, District, Jhelum and Muzaffarabad, Azad Kashmir. Biological Science, 6(15): 1324-1327.
Ismaili taheri, S., Tedin, M. R., Tadin, A., Rafiei Al-Hosseini, M. (2014). The response of some quantitative and qualitative characteristics of different cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.) to humic acid foliar application in saline conditions. Master thesis. Agriculture. Shahrekord University.
Jakob, G., Ton, J., Flors,V., Zimmerli, L.J., Metraux, P. & Mauch- Mani, B. (2005). Enhancing Arabidopsis salt and drought stress tolerance by chemical priming for its ABA. Plant Physiology. 139: 267-274.
Johnson C.M., & Ulrich A. (1959). California Agriculture. II. Analytical methods for use in plant analysis. California. Journal of Agriculture Experiment Station Bulletin. 766: 26-27.
Khairjo, A. (2011). The effect of the chemical mepiquat chloride on the cotton plant. Quarterly journal of chemical application in the environment, 6(2). 63-68. [In Persian]
Marschner., H. (1995). Mineral Nutrition of higher plants. San Dieg, Academie Press Inc.
Mirghasemi, S. J., Shabdin, M., Rezaei, M. A., & Alishah, A. (2014). Investigating the effect of salinity stress on the activity of some antioxidant enzymes, sodium and chlorine content of leaves in seven genotypes of cotton (Gossypium hirsutum L.). Journal of Plant Ecophysiology Research. 33(1): 37-29. [In Persian]
Mohammadi, A., Bahmanyar, M. A., Qajar Spanlou, M. (2011). The effect of applying gypsum and manure on the improvement of nitrogen, phosphorus and potassium levels in wheat leaves and grains under salt stress. Journal of agricultural engineering. 36(1):1-11. [In Persian]
Moghimi Benadkoki, A., Dehestani Ardakani, M., Shirmardi, M., & Pourali, M. (2019). The effect of animal manure and vermicompost on reducing the effect of salinity stress in feather tree (Cotinus coggypria Scop). Plant process and function Journal, 9(35): 179-192. [In Persian]
Mullins, G. L. & Burmester, C. H. (2010). Relation of growth and development to mineral nutrition In: Physiology of Cotton,97-105.
Munns, R., & Tester, M., (2008). Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology. 59: 651–668.
Nadian, H., Heydari, M., Qurina, M.H., Daneshvar, M.H. (2013). The effect of different levels of sodium chloride and mycorrhizal colonization on the growth and uptake of phosphorus, potassium and sodium by saffron plant (Crocus sativus L). Plant Products, 36(2), 49-59. [In Persian]
Nigania S., Sharma, Y., & Kumar, B. (2017). Role of humic acid and salicylic acid on quality parameters and K/Na ratio of Groundnut (Arachis hypogaea L.) under salt and water stress. International Journal of Chemical Studies. 5: 278-283.
Piri, A., Herati, A., Tosli, A., & Babaian, M., (2015). Evaluation of rosemary yield with manure levels under salinity stress conditions. Scientific-research journal of crop plant ecophysiology. 10(4): 959-974. [In Persian]
Rady M.M, Abd El-Mageed T.A, Abdurrahman H.A and Mahdi A.H. (2016). Humic acid application improves field performance of cotton (Gossypium barbadense L.) under saline conditions. The Journal of Animal and Plant Sciences. 26(2): 487-493.
Rashidi Fard, A., Cherm, Norouzi Masir, M., & Roshanfekar, H. (2020) The effect of humic acid and zinc application on some growth characteristics and antioxidant enzymes of corn seedlings under soil salinity stress, Iran Water and Soil Research. 9: 2403-2394. [In Persian].
 Rahnama, A.,  Poustini, K.,  Tavakkol-Afshari, R.,  Ahmadi, A.,  Alizadeh, H. (2011). Growth Properties and Ion Distribution in Different Tissues of Bread Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.) Differing in Salt Tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science. 197(1):21-30.
Razaghi Jahrami, F., Ismailpour, M., & Shahsund Hosni, H. (2022). Investigating some physiological characteristics of Tritipyram wheat lines in response to salt stress. Plant products. 45(3):409-420.
Salardini A. (2015). soil fertility. Tehran University Publishing Institute, 8th edition, 411. [In Persian]
Seilsepour M. (2022). Study the effects of humic acid and salicylic acid application on yield, fiber quality and nutrient concentration in leaves of cotton var. Khordad. Journal of plant process and function. 11 (48) :229-248. [In Persian]
Shabdin, M, Rezaei, M. A, Alishah, I, & Mir Ghasemi, S. J. (2013). Investigating the effect of salinity stress on the accumulation of ions in seven cotton cultivars. Iran Cotton Research. 2(1): 65-74. [In Persian]
Su, H., Sun, H., Dong, X., Chen, P., Zhang, X., Tian, L., Liu, X., & Wang, J. (2021). Did manure improve saline water irrigation threshold of winter wheat? A 3-year field investigation. Agricultural Water Management. 258(1):1121-1131.
Tyerman, S., Skerret, M., Garrill, A., Findlay, G.P. & Leigh, R.A. (1997). Pathways for the permeation of Na+ and Clinto protoplasts derived from the cortex of wheat root. Journal of Experimental Botany. 48: 459-480.
Yang, Y., Zheng, Q., Liu, M., Long, X., Liu, Z., Shen, Q. & Guo, S. (2016). Difference in sodium spatial distribution in shoot two canola cultivars under saline stress. Plant Cell physiology Journal. 58:1010-1019.
Zarehmanesh, H., Eisvand, H. R., Akbari, N., Ismaili, A., & Feizian, M. (2021). Aninvestigation of effects of humic acid on changes in nutrients concentration of leaf, root and stem of Satureja khuzestanica under salinity stress. Journal of Plant Process and Function. 10 (41) :1-16. [In Persian]
Zhang, E., Qin, M., Zhang, Zh. & Xu, T., (2022). Humic Acid Fertilizer Incorporation Increases Rice Radiation Use, Growth, and Yield: A Case Study on the Songnen Plain, China. Agriculture Journal. 12(5): 653-666.