نوع مقاله : علمی پژوهشی - فیزیولوژی پس از برداشت

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر اسیدمالیک در طی دوره پس از برداشت در میوه‏های آلبالو رقم مجارستانی پرداخته شده است. میوه‌های آلبالو از یک باغ تجاری در شهر ماهان کرمان در سال 1401 انتخاب و بعد از تیمار با اسیدمالیک 0، 2 و 4 درصد تیمار برداشت و در دمای 1 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 85 درصد برای مدت 16 روز ذخیره شدند. صفاتی مانند صدمه سرمازدگی، میزان پراکسید هیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی، ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان دادند که کاربرد اسیدمالیک با هر دو غلظت و درتمامی فواصل مورد مطالعه منجر به کاهش میزان خسارت سرمازدگی، پراکسیدهیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی نسبت به نمونه‏های شاهد گردید. از طرفی، در میوه‏های تیمار شده با اسیدمالیک ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز نیز افزایش یافت. به عنوان نتیجه‏گیری کلی، اسید مالیک با غلظت 4 درصد در تمامی فواصل مورد مطالعه، اثرات معنی‏داری در سطح آماری 5 درصد بر بهبود فعالیت‏های آنتی‏اکسیدانی میوه‏های آلبالو در طی دوره انبارمانی داشته است.در این تحقیق به بررسی اثر اسیدمالیک در طی دوره پس از برداشت در میوه‏های آلبالو رقم مجارستانی پرداخته شده است. میوه‌های آلبالو از یک باغ تجاری در شهر ماهان کرمان در سال 1401 انتخاب و بعد از تیمار با اسیدمالیک 0، 2 و 4 درصد تیمار برداشت و در دمای 1 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 85 درصد برای مدت 16 روز ذخیره شدند. صفاتی مانند صدمه سرمازدگی، میزان پراکسید هیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی، ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان دادند که کاربرد اسیدمالیک با هر دو غلظت و درتمامی فواصل مورد مطالعه منجر به کاهش میزان خسارت سرمازدگی، پراکسیدهیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی نسبت به نمونه‏های شاهد گردید. از طرفی، در میوه‏های تیمار شده با اسیدمالیک ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز نیز افزایش یافت. به عنوان نتیجه‏گیری کلی، اسید مالیک با غلظت 4 درصد در تمامی فواصل مورد مطالعه، اثرات معنی‏داری در سطح آماری 5 درصد بر بهبود فعالیت‏های آنتی‏اکسیدانی میوه‏های آلبالو در طی دوره انبارمانی داشته است.در این تحقیق به بررسی اثر اسیدمالیک در طی دوره پس از برداشت در میوه‏های آلبالو رقم مجارستانی پرداخته شده است. میوه‌های آلبالو از یک باغ تجاری در شهر ماهان کرمان در سال 1401 انتخاب و بعد از تیمار با اسیدمالیک 0، 2 و 4 درصد تیمار برداشت و در دمای 1 درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی 85 درصد برای مدت 16 روز ذخیره شدند. صفاتی مانند صدمه سرمازدگی، میزان پراکسید هیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی، ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز اندازه‏گیری شدند. نتایج نشان دادند که کاربرد اسیدمالیک با هر دو غلظت و درتمامی فواصل مورد مطالعه منجر به کاهش میزان خسارت سرمازدگی، پراکسیدهیدروژن، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی نسبت به نمونه‏های شاهد گردید. از طرفی، در میوه‏های تیمار شده با اسیدمالیک ظرفیت آنتی‏اکسیدانی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‏اکسیدان شامل پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز نیز افزایش یافت. به عنوان نتیجه‏گیری کلی، اسید مالیک با غلظت 4 درصد در تمامی فواصل مورد مطالعه، اثرات معنی‏داری در سطح آماری 5 درصد بر بهبود فعالیت‏های آنتی‏اکسیدانی میوه‏های آلبالو در طی دوره انبارمانی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Postharvest sour cherry quality maintenance and improvement of antioxidant capacity by treatment with malic acid

نویسندگان [English]

  • mahla sanati 1
  • soheila mohammadrezakhani 3

1 shahid bahonar univesity of kerman

3 shahid bahonar university of kerman

چکیده [English]

Introduction

Fruits are one of the most valuable garden products that play an important role in providing nutritional needs and human health. This group of agricultural products are perishable due to high humidity, high respiration and transpiration, and most of them are destroyed in the post-harvest period. In this study, organic acids including malic acid with different concentrations were used to protect cell membranes, maintain quality and increase shelf life during the postharvest period in sour cherry fruits.

Materials and Methods: Sour cherry fruits were treated with 0, 2 and 4% malic acid and stored at 1°C with 85% relative humidity for 16 days. Traits such as chilling injury, hydrogen peroxide, lipid peroxidation, ion leakage, antioxidant capacity and antioxidant enzymes including peroxidase, catalase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase were measured. Results and Discussion: The results showed that the application of malic acid with both concentrations and at any time intervals from storage led to a reduction in chilling injury, hydrogen peroxide, lipid peroxidation, ion leakage compared to control samples. On the other hand, in fruits treated with malic acid, antioxidant capacity and activity of antioxidant enzymes including peroxidase, catalase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase have increased. Conclusion: The general results show that malic acid with a concentration of 4% at each time interval has favorable effects on improving the antioxidant activity of the sour cherry fruits during the storage period.

Introduction

Fruits are one of the most valuable garden products that play an important role in providing nutritional needs and human health. This group of agricultural products are perishable due to high humidity, high respiration and transpiration, and most of them are destroyed in the post-harvest period. In this study, organic acids including malic acid with different concentrations were used to protect cell membranes, maintain quality and increase shelf life during the postharvest period in sour cherry fruits.

Materials and Methods: Sour cherry fruits were treated with 0, 2 and 4% malic acid and stored at 1°C with 85% relative humidity for 16 days. Traits such as chilling injury, hydrogen peroxide, lipid peroxidation, ion leakage, antioxidant capacity and antioxidant enzymes including peroxidase, catalase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase were measured. Results and Discussion: The results showed that the application of malic acid with both concentrations and at any time intervals from storage led to a reduction in chilling injury, hydrogen peroxide, lipid peroxidation, ion leakage compared to control samples. On the other hand, in fruits treated with malic acid, antioxidant capacity and activity of antioxidant enzymes including peroxidase, catalase, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase have increased. Conclusion: The general results show that malic acid with a concentration of 4% at each time interval has favorable effects on improving the antioxidant activity of the sour cherry fruits during the storage period.

The general results show that malic acid with a concentration of 4% at each time interval has favorable effects on improving the antioxidant activity of the sour cherry fruits during the storage period.The general results show that malic acid with a concentration of 4% at each time interval has favorable effects on improving the antioxidant activity of the sour cherry fruits during the storage period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Malic acid
  • Quality
  • Storage
  • Sour cherry