نوع مقاله : علمی پژوهشی - اصلاح نباتات

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 مربی -موسسه تحقیقات بذر چغندرقند، سازمان کشاورزی، سازمان آموزش و پرورش و توسعه. (AREEO). کرج، ایران

چکیده

مقدمه: روش‌هایی که برای تجزیه برهمکنش ژنوتیپ- محیط و تعیین پایداری و سازگاری ژنوتیپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌طور مداوم در حال تکامل می‌باشند تا ارزیابی ژنوتیپ‌ها و مطالعه مؤلفه‌های برهمکنش محیطی با دقت بیشتری صورت گیرد. در این راستا اغلب به‌جای وابستگی به یک تجزیه، بهتر است ترکیبی از چند روش به کار گرفته شود تا ماهیت برهمکنش ژنوتیپ- محیط از ابعاد گوناگونی مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه به بررسی برهمکنش ژنوتیپ- محیط با استفاده از روش AMMI و آماره‌های ارائه‌شده برای آن پرداخته شد.

مواد و روش‌ها: به این منظور تعداد 25 ژنوتیپ چغندرقند متشکل از 18 هیبرید جدید، سه شاهد داخلی و چهار شاهد خارجی در هفت محیط کرج، مشهد، شیراز، میاندوآب، کرمانشاه، همدان و خوی در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سال زراعی 1399-1398 کشت شدند. پس از بررسی یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی با آزمون بارتلت، تجزیه پایداری ارقام بر اساس مدل AMMI انجام شد. طی این مطالعه از 12 آماره به‌دست‌آمده از مدل AMMI شامل آماره‌های ASTAB، ASI، ASV، AVAMGE، DA، DZ، EV، FA، MASI، MASV، SIPCi و Za نیز برای شناسایی ژنوتیپ‌های پایداراستفاده شد. به‌منظور بررسی بهتر و کارآمدتر پایداری ژنوتیپ‌های آزمایشی با در نظر داشتن معیارهای ارائه‌شده توسط تک‌تک شاخص‌های مبتنی بر مدل AMMI، شاخص SIIG نیز برآورد گردید.

نتایج: تجزیه واریانس مرکب بر اساس مدل AMMI حاکی از معنی‌داری اثرات افزایشی محیط و ژنوتیپ و اثر ضرب‌پذیر ژنوتیپ- محیط در سطح احتمال یک درصد بود. تجزیه اثرات برهمکنش به مؤلفه‌های اصلی نشان داد که چهار مؤلفه اول در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بودند و مجموعاً 50/93 درصد از تغییرات مربوط به برهمکنش ژنوتیپ‌- محیط را تبیین نمودند. طبق بای‌پلات AMMI1 هیبریدهای 3 و 9 به دلیل داشتن عملکرد شکر بالاتر از میانگین کل و مقدار پایین مؤلفه اول برهمکنش، تحت عنوان پایدارترین ژنوتیپ‌ها شناخته شدند. بر اساس بای‌پلات AMMI2، میان ژنوتیپ‌های آزمایشی، هیبرید 3 و رقم BTS 335 با محیط‌ میاندوآب، رقم Lexia و هیبرید 4 با محیط مشهد، رقم Lexia با محیط همدان، هیبریدهای 14 و 15 با محیط کرمانشاه، هیبریدهای 13 و 17 با محیط شیراز، هیبرید 11 با محیط کرج و رقم Baloo با محیط خوی سازگاری خصوصی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. هیبرید 9 و پس از آن 6، 2 و 8 از سازگاری عمومی برخوردار بودند. شاخص SIIG محاسبه شده بر اساس آماره‌های مدل AMMI، هیبریدهای 2، 9، 10 و 8 را پایدارترین ژنوتیپ‌های با عملکرد مطلوب معرفی کرد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده محیط و برهمکنش آن با ساختار ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف، نقش بسزایی را بر بیان فنوتیپی عملکرد شکر سفید داشته است و سبب شده است تا ژنوتیپ‌ها با توجه به شرایط محیط‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی را از نظر عملکرد شکر سفید ارائه نمایند. به‌طور کلی، بر اساس نتایج مطالعه حاضر، هیبرید 9 و پس از آن هیبریدهای 6، 2، 8، 7 و 10 عملکرد شکر سفید و پایداری عملکرد بالایی داشتند. در مجموع در صورتی که عوامل ژنتیکی کنترل‌کننده حساسیت ژنوتیپ‌های چغندرقند به شرایط متغیر محیطی شناسایی شوند، پیشرفت واقعی در اصلاح ارقام چغندرقند به‌دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genotype- environment interaction analysis and selection of sugar beet stable genotypes in terms of white sugar yield using AMMI model

نویسندگان [English]

  • Dariush Taleghani 1
  • Abazar Rajabi 1
  • Ali Saremirad 2
  • shahram khodadadi 3

1 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research Education and Extension, Karaj, Iran.

2 Sugar Beet Seed Institute (SBSI)- Agricultural Research Education and Extension, Karaj, Iran.

3 Sugar Beet Seed Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization. (AREEO). Karaj, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The methods used to analyze genotype-environment interaction and determine the stability and adaptability of genotypes are continuously evolving to improve the accuracy of evaluating genotypes and studying environmental interaction components. Using a combination of several methods provides a more comprehensive understanding of the genotype-environment interaction from multiple dimensions. In this study, the genotype-environment interaction was investigated using the AMMI method, along with the development of appropriate statistical techniques.

Materials and methods: For this purpose, 25 sugar beet genotypes, consisting of 18 new hybrids and seven controls, were cultivated in seven environments: Karaj, Mashhad, Shiraz, Miandoab, Kermanshah, Hamadan, and Khoi. The experiment followed a randomized complete block design with four replications during the year 2020. After checking the uniformity of the variance of the experimental errors using Bartlett's test, the stability of the genotypes was analyzed based on the AMMI model. In this study, 12 statistics obtained from the AMMI model, including ASTAB, ASI, ASV, AVAMGE, DA, DZ, EV, FA, MASI, MASV, SIPCi, and Za, were used to identify stable genotypes. To further investigate the stability of the experimental genotypes, the SIIG index was also estimated, taking into account the criteria provided by each index based on the AMMI model.

Results: The results obtained from Bartlett's test confirmed the homogeneity of the variance of experimental errors in experiments from different regions. Therefore, a combined variance analysis was performed based on the AMMI model. The combined analysis of variance, based on the AMMI model, indicated the significance of the additive effects of the environment and genotype, as well as the multiplicative effect of genotype-environment interaction at the 1% probability level. Analyzing the interaction effects into principal components showed that the first four components were significant at the 1% probability level and explained 93.50% of the variations related to genotype-environment interaction. According to the AMMI1 biplot, hybrids 3 and 9 were recognized as the most stable genotypes due to having a sugar yield higher than the overall average and a low value of the first interaction component. According to the AMMI2 biplot, hybrid 3 and BTS 335 with the Miandoab environment, Lexia and 4 with the Mashhad environment, Lexia with the Hamedan environment, 14 and 15 with the Kermanshah environment, 13 and 17 with the Shiraz environment, 11 with the Karaj environment, and Baloo with the Khoi environment have considerable specific adaptability. Hybrid 9, followed by 6, 2, and 8, had general adaptability. The SIIG index, calculated based on AMMI model statistics, identified 2, 9, 10, and 8 as the most stable genotypes with optimal yield.

Conclusion: Based on the obtained results, the environment and its interaction with the genetic structure of different genotypes have played a significant role in the phenotypic expression of white sugar yield and have caused the genotypes to provide different responses in terms of white sugar yield according to the conditions of different environments. In general, based on the results of the present study, hybrid 9 and then hybrids 6, 2, 8, 7, and 10 had high white sugar yield and yield stability. Generally, real progress in sugar beet breeding will be obtained if the genetic factors controlling the sensitivity of sugar beet genotypes to a variable environment are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • Additive effect
  • Biplot
  • Ideal genotype
  • Industrial crops
  • Stability