نوع مقاله : علمی پژوهشی - زراعت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی شاخص­های کارایی مصرف نیتروژن، فسفر و آب در نظام­های تولید گندم آبی و دیم در کشور به اجرا درآمد. در این پژوهش، استان‌های با بیش از هشتاد درصد تولید گندم آبی و دیم در کشور، تعیین و در هر استان، شهرستان‌های دارای بیش از 80 درصد تولید، انتخاب شدند. با استفاده از آمار، اطلاعات و مصاحبه‌های حضوری، داده‌های مورد نیاز جمع­آوری و بهره‌وری مصرف نهاده­ها تعیین و سپس ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری منابع مختلف محاسبه شد. جهت تعیین رابطه بین عملکرد با متغیرهای اقلیمی و منابع کودی و آب از رگرسیون چندگانه استفاده شد. برای این منظور، میانگین مجموع بارندگی و دما برای طول دوره رشد گندم آبی و دیم در هر منطقه استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد که در مناطق اصلی تولید، میانگین بهره­وری مصرف نیتروژن در گندم آبی معادل‌ 69/16‌ کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن محاسبه شد که نسبت به گندم دیم با میانگین بهره­وری مصرف نیتروژن 27/17 کیلوگرم دانه بر کیلوگرم نیتروژن پایین­تر بود. برخلاف نیتروژن، میزان بهره­وری مصرف فسفر در زراعت دیم پایین­تر از زراعت آبی بود. نتایج حاصل از این پژوهش، بالاترین همبستگی را در گندم آبی بین بهره­وری‌ نیتروژن و فسفر با 506/0=r و در زراعت دیم بین بهره­وری نیتروژن و آب با 309/0=r نشان داد. بررسی رگرسیون ارتباط بین عملکرد گندم با پارامترهای اقلیمی و زراعی نیز نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی تنها افزایش بیشتر دما با عملکرد دانه گندم دیم ارتباط مثبت داشت و افزایش سایر پارامترها از قبیل بارندگی، نیتروژن، فسفر و آبیاری در زراعت گندم دیم و آبی با عملکرد دانه ارتباط مستقیم داشت. مصرف بیشتر کودهای نیتروژن در زراعت آبی منجر به کاهش بهره­وری نیتروژن شد. با وجود بالاتر بودن عملکرد گندم آبی در مقایسه با دیم، با توجه به حساسیت مصرف کودهای نیتروژن و اثر نامطلوب استفاده­ بی­رویه این کودها در زراعت دیم، مصرف نیتروژن با دقت و حساسیت بیشتری صورت گرفته که نهایتاً منجر به افزایش بهره­وری مصرف نیتروژن نسبت به زراعت آبی شد. برخلاف نیتروژن، بهره­وری مصرف فسفر به دلیل تأثیر مستقیم محتوی رطوبت خاک در انتشار فسفر در خاک در زراعت دیم پایین­تر از زراعت آبی بود. براساس این پژوهش، دو منبع نیتروژن و آب مهمترین عوامل موثر بر عملکرد گندم آبی و دیم بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the spatial variations of water use efficiency, and fertilizer sources for irrigated and rainfed wheat systems in different regions of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Torkaman 1
  • Soroor Khorramdel 2
  • Parviz Rezvani Moghaddam 3
  • Mehdi Nassiri Mahallati 3

1 PhD student in Agroecolology, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

3 Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction
Chemical fertilizers have played a significant role in increasing the yield of agricultural products, especially since the 1950s, but the excessive application of these fertilizers in recent years has led to environmental pollution and a drop in agricultural productivity, food security, ecosystem and human health, and economic prosperity. Researchers believed that the best and most accessible approach to solve these problems is the improvement of the efficiency indicators of inputs. So, the purpose of the study was to evaluate the use efficiency indicators for nitrogen and phosphorus and water in wheat-irrigated and dryland systems of Iran.
 
Materials and Methods
In this research, provinces with more than 80% production in irrigated and rainfed systems of Iran were determined and, in each province, cities with more than 80% production of this crop were selected. The required data were collected by using face-to-face interviews and recorded statistics. Afterward, the consumption productivity of inputs was determined, and then the Pearson correlation coefficient between the productivity of different sources was computed. Also, multiple regression was used to determine the relationship between yield with climatic variables and fertilizers and water. For this purpose, the two-year average for total precipitation for irrigated and rainfed systems in each region were extracted.
 
Results and Discussion
The results revealed that in the main areas of wheat production, the average productivity of nitrogen consumption for irrigated was calculated as 16.69 kg of grains per kg of nitrogen compared to 17.27 kg of grains per kg of nitrogen for rainfed conditions. Contrary to nitrogen, the efficiency of phosphorus consumption in rainfed agriculture was lower than in the irrigated wheat system. Also, the highest correlation between nitrogen and phosphorus productivity for the irrigated system was computed with r=0.506 and the coefficient between nitrogen and water productivity was calculated with r=0.309 for rainfed conditions. The results for regression analysis between yield and climatic and agronomic parameters showed that increases in temperature had a positive effect on grain yield in rainfed conditions. On the other hand, increasing in other parameters such as precipitation, nitrogen, phosphorus, and irrigation in the irrigated and rainfed systems had a direct relationship with grain yield.
 
Conclusion
Excess use of nitrogen fertilizers in irrigated wheat systems led to lower nitrogen use efficiency. Although, the grain yield in irrigated conditions was higher than in dryland conditions, due to the sensitivity of using nitrogen by farmers and the adverse effects of excessive use in rainfed wheat, the consumption of nitrogen has been used with more precision and sensitivity. This ultimately led to an increase in the efficiency of nitrogen consumption in rainfed compared to irrigated systems. Unlike nitrogen, the phosphorus use efficiency was lower in rainfed compared to the irrigated system due to the direct effect of soil moisture on the release of phosphorus in the soil. According to these results, nitrogen and water were the most important factors affecting the yield in irrigated and rainfed systems. Also, the regression analysis of the relationship between wheat yield and climatic and agronomic parameters showed that in irrigated systems, nitrogen and irrigation and in rainfed conditions, nitrogen and precipitation had the most impact on grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • Phosphorus
  • Precipitation
  • Productivity
  • Temperature
Abbasi Alikamar, R., Nassiri Mahallati, M., & Koocheki, A. (2020). Evaluation of temperature changes and its impacts on seed filling period and grain yield of wheat (Triticum aestivum L.) in different regions of Iran (1992-2012). Journal of Agroecology, 12(1), 319-343. [In Persian]
Asgharipour, M.R., & Salehi, F. (2015). Energy use on wheat production: A comparative analysis of irrigated and dry-land wheat production systems in Kermanshah. Journal of Agroecology, 5(1), 1-11. [In Persian]
Badvan, H., & Alavi Fazel, M. (2021). Assessment of the role of low irrigation and change in plant density on water use efficiency and yield and yield components of maize (S.C 704). Plant Productions, 44(2), 271-282. [In Persian]
Balyan, H.S., Gahlaut, V., Kumar, A., Jaiswal, V., Dhariwal, R., Tyagi, S., Agarwal, P., Kumari, S., & Gupta, P.K. (2016). Nitrogen and phosphorus use efficiencies in wheat: physiology, phenotyping, genetics, and breeding. Plant Breeding Reviews, 40, 167-234.
Bay, N., Montazeri, M., Gadnomkar, A., & Ataei, H. (2012). The Study of Potential of Dry Farming Wheat Cultivation in Golestan Province by Using Geographic Information System (GIS). Geographical Planning of Space2(4), 19-42. [In Persian]
Blum, A. (2009). Effective use of water (EUW) and not water-use efficiency (WUE) is the target of crop yield improvement under drought stress. Field Crops Research, 112, 119-123.
Burman, U., Garg, B.K., & Kathju,‌ S.‌ (2019).‌ Effect of‌ phosphorus‌ application‌ on‌ cluster bean under different intensities of water stress.‌ Journal of Plant Nutrition, 32, 668-680.
Deng, Y., Teng, W., Tong, Y.P., Chen, X.P., & Zou, C.Q. (2018). Phosphorus efficiency mechanisms of two wheat cultivars as affected by a range of phosphorus levels in the field. Frontiers in Plant Science, 9, 1614.
Dhillon, J., Torres, G., Driver, E., Figueiredo, B., & Raun, W.R. (2017). World phosphorus use efficiency in cereal crops. Agronomy Journal, 109(4), 1670-1677.
Emami, S., Alikhani, H.A., Pourbabaee, A.A., Etesami, H., Motasharezadeh, B., & Sarmadian, F. (2020). Consortium of endophyte and rhizosphere phosphate solubilizing bacteria improves phosphorous use efficiency in wheat cultivars in phosphorus deficient soils. Rhizosphere, 14, 100196.
Esmaeilzadeh, S., Asgharipour, M.R., Bazrgar, A.B., Soufizadeh, S., & Karandish, F. (2019). Assessing the carbon footprint of irrigated and dryland wheat with a life cycle approach in Bojnourd. Environmental Progress & Sustainable Energy, 38(4), 13134.
FAO. (2020). World agriculture: towards 2015/30. Summary report. FAO. Rome. Available online at: (http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PagelD=567#ancor).
Ghanbari, A., Fakheri, B., Amiri, E., & Tavassoli, A. (2014). Evaluation nitrogen and radiation use efficiency of wheat (Triticum aestivum) under irrigation levels. Journal of Crop Ecophysiology, 8(29(1)), 41-56. [In Persian]
Izadi-Darbandi, E., & Azad, M. (2013). The possibility of wheat yield improvement by modifying the amount of nitrogen and phosphorus application methods and rate. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 140, 189-195. [In Persian]
Izhar Shafi, M., Adnan, M., Fahad, S., Wahid, F., Khan, A., Yue, Z., Danish, S., Zafar-ul-Hye, M., Brtnicky, M., & Datta, R. (2020). Application of single superphosphate with humic acid improves the growth, yield and phosphorus uptake of wheat (Triticum aestivum L.) in calcareous soil. Agronomy, 10(9), 1224.
Kaboosi, K. (2020). Stochastical analysis of phenological timing traits of rainfed wheat in Golestan province using climate parameters. Plant Production, 43(1), 143-158. [In Persian]
Kaboosi, K., & Majidi, O. (2017). Zoning of planting and harvesting dates and length of growth stages of rainfed wheat based on precipitation and temperature data in Golestan province. Iranian Dryland Agronomy Journal, 6(1), 103-120. [In Persian]
Khaliliaqdam, N., Hasani, R., & Mir Mahmoudi, T. (2018). Meta-analysis of some effective factors on wheat production in Iran. Journal of Crops Improvement, 20(1), 191-204. [In Persian]
Koocheki, A., Nasiri Mahallati, M., Bakhshaei, S., & Davari, A. (2017). A meta-analysis on nitrogen fertilizer experiments on cereal crops in Iran. Journal of Agroecology, 9(2), 296-313. [In Persian]
Lekshmi, D.U., Venkataramana, M.N., & Gaddi, G.M. (2021). Profitability and resource use efficiency of rice-based cropping systems-evidences from Kerala. Economic Affairs, 66(4), 643-649.
Liao, M., Palta, J.A., & Fillery, I.R. (2006). Root characteristics of vigorous wheat improve early nitrogen uptake. Australian Journal of Agricultural Research, 57(10), 1097-1107.
Lupini, A., Preiti, G., Badagliacca, G., Abenavoli, M.R., Sunseri, F., Monti, M., & Bacchi, M. (2021). Nitrogen use efficiency in durum wheat under different nitrogen and water regimes in the Mediterranean Basin. Frontiers in Plant Science, 11, 607226.
Mastalizadeh, B., Khajoei-Nejad, G., & Moradi, R. (2020). Effect of various irrigation methods on tuber yield and water productivity of potato varieties. Plant Productions, 43(3), 431-442. [In Persian]
Ministry of Agriculture-Jihad. (2022). Agricultural Statistics, (Vol. II). The Islamic Republic of Iran, Ministry of Agriculture-Jihad, Press. [In Persian]
Mondani, F., Bozorgi Hossein Abad, A., Saeedi, M., Bagheri, A., & Heidari, H. (2019). Evaluation of nitrogen uptake and use efficiency in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) under Kermanshah weather conditions. Journal of Agroecology, 11(1), 87-102. [In Persian]
Nassiri, N., & Koocheki, A. (2017). Trend Analysis of Nitrogen Use and Productivity in Wheat (Triticum aestivum L.) Production Systems of Iran, Agroecology Journal, 9(2), 360-378. [In Persian]
Novosadová, K., Kadlec, J., Řehořková, Š., Matoušková, M., Josef Urban, J., & Radek Pokorný, R. (2023). Comparison of rainfall partitioning and estimation of the utilisation of available water in a monoculture beech forest and a mixed beech-oak-Linden forest. Water, 15, 285.
Osman, R., Tahir, M.N., Ata-Ul-Karim, S.T., Ishaque, W., & Xu, M. (2021). Exploring the impacts of genotype-management-environment interactions on wheat productivity, water use efficiency, and nitrogen use efficiency under rainfed conditions. Plants, 10(11), 2310.
Peykani, R., ensan, E., Salami, H., & Saleh, I. (2020). Investigation the effects of climate variables on yield and yield risk of dry-land wheat using moment-based models. Agricultural Economics, 14(2), 53-82.
Pooya Nasab, K., Bannayan Aval, M., Gorbani, R., Sanjani, S., Yaghoubi, F. (2018). Temporal and spatial variation of wheat and bean yields, case study: Khorasan-e Razavi province. Iranian Journal of Field Crops Research, 16(2), 263-282. [In Persian]
Rahimi, Z., Hosseinpanahi, F., & Siosemardeh, A. (2019). Evaluation of yield, radiation and water use efficiency of drought resistant and susceptible wheat cultivars under different irrigation levels. Journal of Wheat Research, 2(1), 19-35. [In Persian]
Ramazanipour, M. (2019). Predict the impact of climatic change on the agro-climatic indexes and rice yield case study: North of Iran. Journal of Zonal Planning, 8(32), 69-80. [In Persian]
Rasmussen, L.V., Coolsaet, B., Martin, A., Mertz, O., Pascual, U., Corbera, E., Dawson, N., Fisher, J.A., Franks, P., & Ryan, C.M. (2018). Social-ecological outcomes of agricultural intensification. Nature Sustainability, 1(6), 275–282.
Rezvani Moghaddam, P., Seyedi, S.M., & Azad, M. (2014). Effects of organic, chemical and biological sources of nitrogen on nitrogen use efficiency in black seed (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(2), 260-273. [In Persian]
Sadeghi, H., Mohamadi, H., Shamsipour, A., Zarei, K., & Karimi, M. (2022). Spatial relations between climatic variables and wheat yield in Iran. Geography and Development20(68), 184-214.
Sharma, L.K., & Bali, S.K. (2017). A review of methods to improve nitrogen use efficiency in agriculture. Sustainability, 10(1), 35-51.
Sharma, N., & Singhvi, R. (2017). Effects of chemical fertilizers and pesticides on human health and environment: a review. International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, 10(6), 675-680.
Shirmohammadi, E., Alikhani, H., Pourbabaee, A.A., & Etesami, H. (2020). The effect of plant growth promoting rhizobacteria isolated from dryland farming on available phosphorus and some physiological and growth traits of wheat under water-deficit stress. Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(3), 787-800. [In Persian]
Spiertz, J.H.J. (2009). Nitrogen, sustainable agriculture and food security: a review. Sustainable Agriculture, 635-651.
Stroia, C., Morel, C., & Jouany, C. (2011). Nitrogen fertilization effects on grassland soil acidification: consequences‌ on‌ diffusive phosphorus ions. Soil Science Society of America Journal, 75, 112.
Trifonov, P., Lazarovitch, N., & Arye, G. (2018). Water and nitrogen productivity of potato growth in desert areas under low-discharge drip irrigation. Water, 10(8), 97-115.
Tripler, E., Ben-Gal, A., & Shani, U. (2007). Consequence of salinity and excess boron on growth, evapotranspiration and ion uptake in date palm (Phoenix dactylifera L., cv. Medjool). Plant and Soil, 297, 147–155.
Vaezi, A.R., Homaee, N., & Malakoti, M.J. (2002). Effect of fertigation on fertilizer use efficiency and water use efficiency on forage corn. Iranian Journal of Soil and Water Research, 16(2), 152-159. [In Persian]
Vandamme, E., Pypers, P., Vanlauwe, B., Baijukya, F., Smolders, E., & Merckx, R. (2014). Residual phosphorus effects and nitrogen-phosphorus interactions in soybean–maize‌ rotations on a P-deficient Ferralsol. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 98, 187–201.
Vaseghi, E., & Esmaeili, A. (2008). Investigation of the Economic Impacts of Climate Change on Iran Agriculture: A Ricardian Approach (Case study: Wheat). Journal of Hydrology and Soil Science, 12(3), 685-699.
Wang, X., & Liu, F. (2021). Effects of elevated CO2 and heat on wheat grain quality. Plants, 10(5), 1027.
Zhang, X., Davidson, E., Mauzerall, D., Searchinger, T.D., Dumas, P., & Shen, Y. (2015). Managing nitrogen for sustainable development. Nature, 528, 51–59.
Zhao, C., Liu, B., Piao, S., Wang, X., Lobell, D.B., Huang, Y., Huang, M., Yao, Y., Bassu, S., Ciais, P., Durand, J.L., Elliott, J., Ewert, F., Janssens, I.A., Li, T., Lin, E., Liu, Q., Martre, P., Müller, C., Peng, S., Peñuelas, J., Ruane, A.C., Wallach, D., Wang, T., Wu, D., Liu, Z., Zhu, Y., Zhu, Z., & Asseng, S. (2017). Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(35), 9326-9331.