نوع مقاله : علمی پژوهشی - باغبانی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فناوری و مدیریت تولید، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران

2 استادیار، گروه ژنتیک و به نژادی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران

3 گروه فناوری و مدیریت تولید، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، محلات، ایران

چکیده

بستر کشت ایده آل به اولین و مهمترین نیاز برای کشت موفق هر گیاه تبدیل شده است. یکی از روش‌های مناسب برای رسیدن به عملکرد بهینه و تولید گل‌های با کمیت و کیفیت بازارپسند، استفاده از بسترهای معدنی و آلی به عنوان بستر کشت گیاهان زینتی می‌باشد. امروزه در سیستم‌های کشت بدون خاک از بسترهای کشت معدنی و آلی متنوعی در سطح جهان استفاده می‌شود. در بستر گلدانی مناسب، علاوه بر داشتن خصوصیلات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خوب، خواصی مانند در دسترس بودن، ارزان تر بودن و پایدار بودن باید مورد توجه قرار گرفته و همچنین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. گل نسرین یکی از گل‌های سوخوار بوده که اخیرا در گلکاری ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است و به صورت شاخه‌بریده، کشت گلدانی و همچنین در فضای سبز استفاده می­شود. یکی از ضرورت­های توسعه کشت گیاهان زینتی یافتن بسترهای کشت مناسب برای تولید و پرورش آن‌ها می‌باشد. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی، در 13 تیمار و 3 تکرار، جهت بررسی مناسبترین بستر کشت گل آماریلیس، در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات در سال 2020-2021 انجام شد. تیمارها شامل 13 نوع بستر کشت مخلوط، 1) 80% پرلیت + 20% کوکوپیت،2) 60% پرلیت + 40% کوکوپیت،3) 40% پرلیت + 60% کوکوپیت،4) 20% پرلیت + 80% کوکوپیت، 5) 80% پرلیت + 20% پیت ماس،6) 60% پرلیت + 40% پیت ماس، 7) 40% پرلیت + 60% پیت ماس، 8) 20% پرلیت + 80% پیت ماس، 9) 25% پرلیت شکری+ 75% پرلیت مخلوط، 10) 50% پرلیت شکری+ 50% پرلیت مخلوط،11) 75% پرلیت شکری+ 25% پرلیت مخلوط،12) 100% پرلیت شکری و13) 100% پرلیت مخلوط بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بسترهای کشت در سطح احتمال یک درصد (P0.01) بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی   معنی­دار شدند که بیانگر وجود تاثیرات مثبت بسترها بر همه صفات می‌‌باشد. بیشترین  وزن تر اندام هوایی(8  گرم در بوته)،  وزن تر اندام زیرزمینی(26 گرم در بوته)، قطر سوخ(62/2 سانتی‌متر) و تعداد سوخ دختری (33/4 عدد در بوته) در تیمارهای 80% پرلیت با 20% کوکوپیت بدست آمد. بالاترین میزان شاخص کلروفیل به مقدار 33/78 در تیمار 80% پرلیت با 20% کوکوپیت مشاهده شد. بالاترین غلظت نیتروژن گیاه به مقدار 07/3 ، بیشترین غلظت فسفر به میزان 41/0 و بیشترین غلظت پتاسیم به میزان 5/2 میلی‌گرم در گرم وزن خشک در تیمارهای 80% پرلیت با 20% کوکوپیت و 80% پرلیت با 20% پیت ماس مشاهده شد. بنابراین بستر کشت 80% پرلیت همراه با 20% کوکوپیت و 20% پیت ماس برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی نشاءگل آماریلیس در دوره رویشی توصیه می گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different growing media on morpho-physiological, biochemical and nutrient uptake characteristics of Amaryllis (Hippeastrum spp.) under vegetative growth period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali khalaj 1
  • Mohammad Hossein Azimi 2
  • anousheh yousefbeigi 3

1 Assistant Professor, Department of Technology and Production Management, Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran

2 Assistant Professor, Department of Genetics and Breeding, Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran

3 Department of Technology and Production Management, Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, I.R. Iran

چکیده [English]

Introduction
Ideal plant cultivation substrates have become the first and most important prerequisite for the successful cultivation of any plant. One of the appropriate methods to achieve optimal performance and produce flowers with marketable quantity and quality is to use mineral and organic substrates as a substrate for growing ornamental plants. Today, in soilless cultivation systems, various inorganic and organic cultivation substrates are used worldwide. Not only good physical, chemical, and biological properties are important for a substrate, but a suitable culture medium must be available, relatively cheap, stable, and economically viable. Ornamental plant production worldwide has changed dramatically in the last 20 years. There are various reasons, including cheap labor and other initial costs, production has moved to new countries in Africa, Asia, and South America. Ornamental bulbous plants are herbaceous species that are morphologically characterized by regeneration structures located in underground storage organs, such as rhizomes, tubers, and bulbs. Amaryllis has a terminal inflorescence. The flowers are large and the colors vary with species, hybrids and varieties, but it varies from dark red to white, green and orange to mixtures. Amaryllis is produced commercially as cut flowers, pot plants, or propagation material (bulb), as well as gardening and landscaping. It produced as pot plant in Iran. Quality and quantity yield improvement of ornamental plants such as amaryllis is affected by genetic and environmental factors. Growing media is an agronomic factor. One of the important requirements in the production of horticultural products to achieve high yield and good quality, especially in the case of ornamental plants, is the plant cultivation media.
 
Materials and Methods
The growth of amaryllis (Hippeastrum spp.) was evaluated using different pot mixtures (v: v). This study was conducted as a completely randomized design with three replications in the Ornamental Plants Research Center (OPRC) in 2019-2020 on amaryllis. In this experiment, the applied treatments were included the type of substrate at 13 different levels,1) 80% perlite + 20% coco-peat,2) 60% perlite + 40% coco peat,3) 40% perlite + 60% coco peat,4) 20% perlite + 80% coco peat,5) 80% perlite + 20% peat moss,6) 60% perlite + 40% peat moss,7) 40% perlite + 60% peat moss,8) 20% perlite + 80% peat moss,9) 25% fine-grained perlite + 75% mixed perlite,10) 50% fine-grained perlite + 50% mixed perlite,11) 75% fine-grained perlite + 25% mixed perlite,12) 100% fine-grained perlite and 13) 100% mixed perlite. At the end of the experiment, Plant growth was measured by different parameters such as fresh and dry weight of shoots and root, leaf length and width, number of leaves, bulbs diameter, number of bulbs as well as nutrients uptake in the plant shoot were measured.
 
Results and Discussion
The results of variance analysis showed that there is a significant difference among substrates. It seems that the medium of 80% perlite with 20% cocopeat or 20% peat improves plant growth by absorbing more nitrogen, phosphorus and potassium nutrients. Therefore, the morphological characteristics of Amaryllis (Hippeastrum spp.) were also improved. 
 
Conclusion
Our findings indicate the relationship among media and improving the quantitative and qualitative characteristics of amaryllis (Hippeastrum spp.), which has been reported in other studies as well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulbous plant
  • Coco-peat
  • Growing media
  • Peat
  • Perlite
Alboghobeish, M., Tehrani far, A., Zargarian, M., & Dolatkhahi, A. (2021). Evaluation of Different Irrigation Levels and Media on Growth Properties of Cut Rose (Rosa hybrida cv. Samurai) under Soilless Culture Conditions. Plant Productions, 44(4), 601-612.
Azimi, M. H., & Alavijeh, M. K. (2020). Morphological traits and genetic parameters of Hippeastrum hybridumOrnamental Horticulture, 26(4), 579-590.
 Bates, L. S., Waldern, R. P., and Teave, I. D. (1973). Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil, 39, 205-207.
 Bremner, J. M. (1996). Nitrogen total, in: Sparks, D.L. (Ed.) Methods of soil analysis. Part3. Chemical methods. SSSA and ASA, Madison, USA, pp: 535-550.
Dabral, M., Punetha, P., & Bohra, M. (2019). Effect of different potting media on vegetative and flowering characteristics of Calla lily (Zantedeschia sprengeri) under shade conditions. International Journal of Chemical Studies, 7(3), 269-274.
El-Bably, S. M. (1998). Physiological studies on tuberose and pancratium bulbs. M. Sc. Thesis Faculty of Agriculture Kafr El-Shiekh, Tanta University.
El-Naggar, A. H., & El-Nasharty, A. B. (2009). Effect of growing media and mineral fertilization on growth, flowering, bulbs productivity and chemical constituents of Hippeastrum vittatum. Herb. Agriculture and Environment Science, 6(3), 360-371.
El-Naggar, A. H. M. (1994). Effect of different ratios and levels of some fertilizer on the vegetative growth, flowering and corms production of gladiolus. M.Sc. Thesis, Alex. University, Egypt.
Emami, A. 1996. Methods of plant analysis. Technical Journal of Soil and Water Research Institute. Agricultural Reserch, Education and Extension Organization, 982, 28-58. [In Persian]
Fakhri, M., Maloupa, E., & Gerasopoulos, D. (1995). Effect of substrate and frequency of irrigation in yield and quality of three gerbera jamesonii cultivars. Acta Horticulturae, 408, 41-45.
Goldani, M., & Kamali, M. (2016). Evaluation of culture media including vermicompost, compost and manure under drought stress in Iranian petunia (Petunia hybrida). Journal of Plant Productions, 39(3), 91-100. [In Persian]
 Hartman, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T., & Geneve, R. L. (2002). Plant propagation, principles and practices. 7th Edn. Prentice Hall Incorporation.
Javanpour-Heravi, R., Babalar, M., Kashi, A., Mirabdolbaghi, M., & Asgari, M. (2004). Effect of several types of substrates in hydroponic nutrient solution and the characteristics and quality of greenhouse tomatoes Hmra’ cultivar. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36, 939-946. [In Persian]
Jie, H., Lay, P., & Chong, J. (2000). Alleviation of photo inhibition in Heliconia grown under tropical natural conditions after release from nutrient stress. Journal of Plant Nutrition, 23(2), 181-196.
Kakoei, F., & Salehi, H. (2013). Effects of different pot mixtures on spathiphyllum (Spathiphyllum wallisii Regel) growth and development. Journal of Central European Agriculture, 14(2), 140-148.
Khalaj, M. A., Suresh Kumar, P., & Roosta, H. R. (2019). Evaluation of Nutrient Uptake and Flowering of Gerbera in Response of Various Growing Media. World, 8(4), 12-18.
Khalaj, M. A., Amiri, M., & Azimi, M. H. (2014). Effect of different growth media on nutrients uptake, growth characteristics and yield of gerbera (Gerbera jamesonii) in a soil less culture system. Journal of Horticultural Science, 27(4), 470-479. [In Persian]
Marschner, H. (2012). Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London, 651p.
Meerow, A. W. (1997). Coir dust, a viable alternative to peat moss. Greenhouse Product News, 1, 17-21.
Meyer, M. H., & Cunliffe, B. A. (2004). Effects of media porosity and container size on overwintering and growth of ornamental grasses. HortScience, 39(2), 248-250.
Mohammadi Torkashvand, A., & Seyedi, N. (2016). To evaluate influence of Ca concentration in nutrient solution and growth medium on the quantitative and qualitative yield of Lilium (Asiatic hybrid lilium). Iranian Journal of Horticultural Science, 46(4), 637-647. [In Persian]
Nabih, A. (1991). Effect of some potting media and chemical fertilization on growth, flowering and corm productivity of Freesia refracta cv. Aurora Journal of Agricultural Research of Tanta University, 17(3), 713-733.
Nazari, F. H., Farahmand, H., & Ghasemi Ghehsareh, M.(2014). The Effects of Different Amounts of Natural Zeolite on Vegetative and Reproductive Characteristics of Narcissus tazetta L. cv. Shahla, 37(2), 39-48. [In Persian]
Nikrazm, R., Alizadeh Ajirlou, S., Khaligy, A., & Tabatabaei, S. (2011). Effects of different media on vegetative growth of two Lilium cultivars in soilless culture. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 2(6), 1-9.
Noguera, P., Abad, M., Noguera, V., Puchades, R., & Maquieira, E. (2004). Coconut coir waste, a new and ecologically-friendly peat substitute. Acta Horticulturae, 517, 279-286.
Pal, A. K., & Biswas, B. (2005). Response of fertilizer on growth and yield of tuberose (Polianthes tuberosa L.) c.v.calacutta single in the plains of Wast Bengle. Journal of Interacademicia, 9(1), 33-36.
Roosta, H. R., Bagheri, V., & Kian, H. (2017). Effect of different planting substrates on vegetative and physiologic characteristics and nutrients content of rose (Rosa hybrida var. grandgala) in hydroponic system. Journal of Statistical of Plannigand Inference, 7(4), 27-40. [In Persian]
Smith, C. A., & Hall, D. A. (1994). The development of perlite as a potting substarate for ornamental plants. Acta Horticulturae, 361, 159-166.
Sonneveld, C., & Voogt, W. (2009). Plant nutrition of greenhouse crops. First Ed., Springer.
Treder, J. (2008). The effects of cocopeat and fertilization on the growth and flowering of oriental lily ‘star gazer’. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 361-370.
  Wang, Y., Chen, D., He, X., Shen, J., Xiong, M., Wang, X., & Wei, Z. (2018). Revealing the complex genetic structure of cultivated amaryllis (Hippeastrum hybridum) using transcriptome-derived microsatellite markers. Scientific reports, 8(1), 1-12.