نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده کشاورزی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه علوم باغبانی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22055/ppd.2023.37678.1984

چکیده

گشنیز با نام علمی Coriandrum sativum L. گیاهی یکساله از خانواده چتریان می‌باشد. قسمت‌های مورد استفاده‌ی این گیاه، بذر و برگ آن می‌باشد. گشنیز علاوه بر مصرف خوراکی، کاهنده قند‌خـون، کاهنده چربی خـون، پـایین آورنـده فشار خون، خواب آور، آرام بخش، آنتی‌اکسیدان و ضـد اضطراب می‌باشد. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بومی گشنیز ایران براساس صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، 26 توده از مناطق مختلف کشور جمع آوری و آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه‌ای دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها تفاوت معنی‌داری بین صفات مورد بررسی نشان داد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین توده‌های گشنیز بود. نتایج حاصل نشان داد که بین توده‌ها از لحاظ صفات ارتفاع کل گیاه، طول ساقه، طول ریشه، فاصله ‏میانگره، تعداد گره ‏تا اولین گل، تعداد ‏میانگره، تعداد برگ، تعداد ‏برگچه، قطر ساقه، وزن خشک گیاه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن تر برگ، وزن تر گل و فنول تفاوت معنی‌داری با یکدیگر وجود داشت و بین درصد اسانس بذر و میزان آنتوسیانین تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در مجموع مقایسه میانگین صفات نشان داد که توده‌های سیاهکل و کاشمر به ترتیب از نظر قطر ساقه (74/1 و 63/1)، وزن تر برگ(57/0 و 50/0)، تعداد برگ (66/11 و 7/15) و میزان آنتوسیانین (27/0 و 37/0) نسبت به سایر توده‌ها برتری داشتند. بنابرین می‌توان از توده سیاهکل در برنامه‌های اصلاحی به منظور تولید ارقام پرمحصول استفاده کرد. بر اساس تجزیه خوشه‌ای توده‌های مورد مطالعه در سه گروه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity of some native cultivars of Iranian coriander (Coriandrum sativum L.) based on morphological and physiological traits

نویسندگان [English]

  • Solmaz Nezafat 1
  • Mehdi Mohebodini 2
  • Rasoul Azarmi 1
  • َAsghar Ebadi 3
  • Roghayeh Fathi 4

1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Moghan College of Agriculture & Natural Resources. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

4 Department of Horticultural science, Faculty of Agriculture and Natural resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives

Coriander (Coriandrum sativum L.) is an annual plant of the Apiaceae family. The used part of this plant is its seeds and leaves. In addition to oral consumption, coriander is a blood sugar lowering, blood lipid lowering, blood pressure lowering, hypnotic, sedative and anti-anxiety. This plant has shown antispasmodic, antidiarrheal, antioxidant, sedative and antimicrobial activities. The basic requirement for plant breeding programs is a germplasm diversity that provides necessary facilities for breeding species with desirable features. Therefore, accurate identification of genotypes is considered as a prerequisite in this manner. The phenotypical characteristics are the first markers that have been used for diversity researches.Materials and Methods

In order to evaluate the genetic diversity of some coriander Populations in Iran based on morphological and physiological traits, 26 ecotypes were collected from different regions of the country and the experiment was conducted based on a randomized complete block design with 3 replications in field conditions Mohaghegh Ardabili University in 1398. Some morphological and phytochemical characteristics such as Stem diameter, Leaflet Number, Leaf Number, Stem, root and internode length, Total plant height, flower and Leaf fresh and dry weight,Total plant and Root dry weight, Anthocyanin, Total Phenol and essential oil components were studied. The measurements began after the 50% of flowering stage.Results

The analysis of variance of the data showed a significant difference between the studied traits, which indicates the existence of genetic diversity between coriander populations. there are significant differences between the populations in traits of plant height, stem and root length, nodes, internodes, leaves and leaflets numbers, stem diameter, plant dry weight, root dry weight, stem dry weight, leaf fresh weight, flower fresh weight and tital phenol. Comparison of mean traits in total showed that Siahkal and Kashmar populations were superior to other populations in stem diameter (1.74,1.63), leaf fresh weight (0.57,0.50), number of leaves (11.66,15.70) and anthocyanin content (0.27,0.37). Based on Cluster analysis, divided the studied populations into three major groups.

Discussion

Main purpose of this study was determination of genetic diversity among Coriander accessions from Iran. Significant differences were found among the accessions in almost every parameter measured. The range of vegetative and flower values obtained in this study was more than those of reported in previous researches about Coriander. With increasing leaf number and leaf fresh weight that is the main place to trap sunlight for photosynthesis and consequently provides the condition to produce secondary metabolites. Thus, Kashmar accessions with having high values of leaf can be considered for in view point of cultivation and breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of variance
  • Anthocyanins
  • Essential oils
  • Medicinal Plants